Enda behandling

 • Diskussionen förklarades avslutad vid föregående plenum.

  Detaljbehandlingen börjar. Vid detaljbehandlingen föreläggs avsnitten enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Talmannen uppmanar dem som vill lägga framlägga ändringsförslag och understöda dem att begära ordet genom att räcka upp handen istället för att begära ordet elektroniskt. Omröstningarna hålls däremot elektroniskt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 100 Lagtinget i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs avdelning 200 Landskapsregeringen och regeringskansliet kapitel för kapitel
  Kap 200 Lantrådet och ministrarna. Godkänt.
  Kap 210 Regeringskansliet. Begärs ordet?


 • Ledamot Andreas Kanborg (Obs) Anförande | 09:34

  Talman! Arvodeskommissionen beslutade den 29 november 2023 att kraftigt höja ministrarnas arvoden med motiveringen att de behölls oförändrade i samband med den senaste höjningen av lagtingets arvoden. Det kan inte beaktas som ansvarsfullt i en tid då landskapet och ålänningarna är i en ekonomiskt tuff situation. Ministrarnas arbete är värdefullt men en förhöjning bör inte ske i så stor steg.

  Med anledning av det föreslår jag att anslaget under 20010 behålls oförändrat i budgetförslaget för 2024. Jag föreslår att denna reservation tas till omröstning.


 • Tack, talman! Jag ber att få understöda ledamot Kanborgs förslag.


 • Lagtingsledamot Andreas Kanborg, understödd av lagtingsledamot Stellan Egeland, har föreslagit att anslaget under 20010 behålls oförändrat i budgetförslaget för 2024, det vill säga att anslaget inte höjs i förhållande till år 2023. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Andreas Kanborgs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja.
  Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen
  20 ja-röster
  4 nej-röster
  4 ledamöter avstod
  2 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
  212 Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen. Godkänt.
  215 Kommunikationsverksamhet. Godkänt.
  220 Främjande av jämställdheten. Godkänt.
  225 Främjande av integration. Godkänt.
  230 Valkostnader. Godkänt.
  232 Understödjande av politisk verksamhet. Godkänt.
  240 Brand- och räddningsväsendet. Godkänt.
  250 Personalarbete och arbetsmiljö. Godkänt.
  252 Serviceverksamhet. Godkänt.
  260 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter. Godkänt.
  265 Konsumentskydd. Godkänt.
  270 Radio- och TV-verksamhet. Godkänt.
  280 Lagberedningen. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 300 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs Avdelning 400 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs Avdelning 500 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs avdelning 600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs avdelning 700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs 80-88 Myndigheter samt fristående enheter i dess helhet. Godkänd.
  Därmed var avsnittet Verksamhet behandlat.

  Föreläggs avsnittet SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.
  Föreläggs Avdelning 100 LAGTINGET i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs Avdelning 200 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs Avdelning 300 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs Avdelning 400 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs Avdelning 500 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.
  Föreläggs Avdelning 700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.
  9745 Oljeskydd. Godkänt.
  9750 Kostnader för sjötrafik. Godkänt.
  9760 Kostnader för väghållning. Begärs ordet?


 • Ledamot Mika Nordberg (M) Anförande | 09:39

  Tack, fru talman! Jag föreslår att föreslår att förslaget om 200 000 euro gällande inledande förstudie gällande bro över Prästösund stryks.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 09:39

  Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Nordbergs förslag.


 • Lagtingsledamot Mika Nordberg, understödd av lagtingsledamot Wille Valve, har föreslagit att anslaget under momentet minskas med 200 000 euro och att texten ”Föreslås att 200 000 euro avsätts för inledande förstudie gällande bro över Prästösund” stryks ur motiveringen.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl xx ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja.
  Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen
  19 ja-röster
  9 nej-röster
  2 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
  Föreläggs 80-88 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER i dess helhet. Godkänd.
  Därmed är hela sifferstaten behandlad.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.
  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det femte klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det sjätte klämförslaget. Godkänt.
  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.
  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.
  Föredras rubriken Landskapsekonomin. Godkänd.
  Den digitala transformationen. Godkänd.
  Ålands representation i Helsingfors. Godkänd.
  Polismyndigheten. Godkänd.
  Överföringar till kommunerna. Godkänd.
  Försäljningsfullmakt för aktier. Godkänd.
  Naturskyddsområden. Godkänd.
  Kostrådgivare. Godkänd.
  Fritidssedlar. Godkänd.
  Turismens främjande. Godkänd.
  Vattenförsörjningen. Godkänd.
  Skattegränsen. Godkänd.
  Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp. Godkänd.
  Bostäder och byggande. Godkänd.
  Vindkraft. Godkänd.
  Vägtrafik. Godkänd.
  Sjötrafik. Godkänd.
  Linfärjetrafik. Godkänd.
  Övrig trafik. Begärs ordet?


 • Tack, fru talman! Jag föreslår att under rubriken Allmänna motiveringar och underrubriken Övrig trafik ska följande stycke tillfogas: "Landskapsregeringen uppmanas att avbryta det anpassade transportstödet till fiskeindustrin på Föglö i anknytning till att stödet för den kommersiella trafiken för farligt gods betalas ut. Antingen genom att införa taxor som motsvarar det kommersiella taxor som privata redare använder eller genom att dra in de turer som är avsedda för fiskeindustrin på Föglö. Ett avbrytande av subventionerna till fiskeindustrin ökar verksamhetsförutsättningar för de företag som transporterar farligt gods till och från Åland och minskar således behovet av framtida stöd." Tack.


 • Tack, talman! Jag ber att få understöda ledamot Wikströms förslag.


 • Lagtingsledamot Christian Wikström, understödd av lagtingsledamot Andreas Kanborg, har föreslagit att en text ska tillfogas under rubriken Övrig trafik i enlighet med ett av ledamoten Wikström utdelat ändringsförslag.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
  Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Christian Wikströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja.
  Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen
  24 ja-röster och
  4 nej-röster
  2 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Ålandstrafiken. Godkänd.
  Samtycke till mark- och vattenöverlåtelser. Godkänd.
  Fullmakter. Godkänd.

  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Budgetbetänkandet är därmed godkänt. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.