ÄRENDEN

4 001 - 4 100 av totalt 4 141 ärenden

Ärende-nr. Titel
MY 1/2000-2001 Yrkande att vicelantrådet Olof Salmén saknar lagtingets förtroende
FR 10/2000-2001 Förlängd försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning
FUR 1/2000-2001 Redogörelse över behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2000
EF 6/2000-2001 Grunderna för ett beslut om fraktstöd
EF 5/2000-2001 Bidrag till en jaktvårdsförening för inköp av vapen
RP 4/2000-2001 Godkännande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
FR 9/2000-2001 Plan- och bygglag för landskapet Åland
FR 8/2000-2001 Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om naturvård
FR 7/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 6/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
FR 5/2000-2001 Ny landskapslagstiftning om Ålands skogsvårdsförening
V 7/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem i näringsutskottet
V 6/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i finansutskottet
TMK 3/2000-2001 Talmannens representationskostnader
TMK 2/2000-2001 Vtm Viveka Erikssons samt ltl Ritva Sarin Grufbergs anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott. (TMK 2/2000-2001)
FR 4/2000-2001 Ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
V 5/2000-2001 Fyllnadsval av en ordinarie landskapsrevisor för återstoden av finansåret 2000
RP 3/2000-2001 Ikraftträdande av avtalet om eknomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
D 1/2000-2001 Anhållan om befrielse från uppdrag som landskapsrevisor
V 4/2000-2001 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och peronliga ersättare för dem för finansåret 2001
FR 3/2000-2001 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2000
RP 2/2000-2001 Godkännande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
EF 4/2000-2001 Lagstiftningen gällande bullerbekämpning
M 1/2000-2001 Regionalpolitiken på Åland
RP 1/2000-2001 Godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
V 3/2000-2001 Fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet
EF 3/2000-2001 Konflikten mellan PAF och Veikkaus
FR 2/2000-2001 Budget för landskapet Åland 2001
TMK 1/2000-2001 Talman Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet
S 1/2000-2001 Korrigering av ett beslut om tillstånd att jaga älg
V 2/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 1/2000-2001 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2000-2001
FR 1/2000-2001 Tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde
EF 2/2000-2001 Uthyrning av lagtingets plenisal under lagtingets sammanträdesperioder
EF 1/2000-2001 Åtgärder för billigare kollektivtrafik
NRB 2/1999-2000 Berättelse avgiven av Ålands delegation i Nordiska rådet för tiden 10.2.1999-8.3.2000
NRB 1/1999-2000 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 28.2.1998 - 9.2.1999
LB 1/1999-2000 Landskapsstyrelsens berättelse för år 1999
EF 9/1999-2000 Ålands möjligheter att registrera kulturarv på UNESCOS:s värdsarvslista
S 2/1999-2000 Yrkesträningsverksamhet
FR 18/1999-2000 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000
RP 8/1999-2000 Godkännande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och protokollet om ändring av avtalet
RP 7/1999-2000 Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
RP 6/1999-2000 Godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå och med förslag till lag om ikraftträdandet av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
EF 8/1999-2000 Övertagande av statsbeskattningen
EF 7/1999-2000 Trafiken Mariehamn-Kapellskär
EF 6/1999-2000 Tryggande av dansskolans verksamhetsförutsättningar
FR 17/1999-2000 Ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd
RBL 1/1999-2000 Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 1999
RB 1/1999-2000 Landskapsrevisorernas berättelse för år 1999
FR 16/1999-2000 Lagstiftning om samordnad miljötillståndsprövning
V 0/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
TMK 3/1999-2000 Talmannens representationsersättning
FR 15/1999-2000 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 13/1999-2000 Landskapslag om ändring av studiestöd
M 3/1999-2000 Målsättningar med anledning av EU:s näringspolitiska reformer
LM 3/1999-2000 Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
LM 2/1999-2000 Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd
BB 1/1999-2000 Berättelse för år 1999
RS 1/1999-2000 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.1998 - 31.10.1999
FR 14/1999-2000 Första tilläggsbudget för år 2000
TMK 2/1999-2000 Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
EF 5/1999-2000 Lagstiftning om offentlig upphandling
LM 1/1999-2000 Landskapslag om tillämpning av lagen om bostadsrättsbostäder
EF 4/1999-2000 Konkurrensutsättning vid upphandling
S 1/1999-2000 Privatiseringen av skärgårdstrafiken
HM 9/1999-2000 Hemställningsmotin angående viltvårdspremier för mårdhund och vildmink
HM 8/1999-2000 Utbetalande av landskapets sysselsättningsstöd tillsvidare
HM 7/1999-2000 Upplysning om det åländska avfallshanterings- och återvinningssystemet
HM 6/1999-2000 En aktivitets- och servicecentral för kulturorganisationer
HM 5/1999-2000 Utvidgande av barnbidraget att omfatta ungdomar som fyllt 17 år
HM 4/1999-2000 Ett textilkonstverk till lagtingets plenisal
HM 36/1999-2000 Försäljning av landskapets område på Svinö till Mariehamns stad
HM 35/1999-2000 Flyttande av den huvudsakliga verksamheten vid Grelsby sjukhus till centralsjukhusets närhet
HM 34/1999-2000 Stöd för utbyggnaden av bredbandsnät i Mariehamn
HM 33/1999-2000 Att göra arkivhandlingar och dokument tillgängliga via Internet
HM 32/1999-2000 En vitbok om vårjakten
HM 31/1999-2000 Kostnadsutjämningsstöd
HM 30/1999-2000 En översyn av kommunallagen
HM 3/1999-2000 Ekonomiskt stöd till de åländska församlingarna för att bevara kyrkorna och miljöerna runt dem
HM 29/1999-2000 Slopande av biljettavgifterna på fordon på landskapets färjor
HM 28/1999-2000 En arbetsgrupp för att motverka att det öppna natur- och kulturlandskapet försvinner
HM 27/1999-2000 Ett kulturpolitiskt program avseende kulturarv och kulturmiljö
HM 26/1999-2000 Användningen av Länsmansgården i Godby
HM 25/1999-2000 Anpassning av landskapsägd jordbruksmark till ekologisk odling
HM 24/1999-2000 Utvärdering av åldersintegrerad undervisning
HM 23/1999-2000 En utredning av förundervisningen i landskapet
HM 22/1999-2000 Adressvägvisare i glesbygden
HM 21/1999-2000 Åtgärder för att landskapsfinansierat byggande skall vara ekologiskt hållbart samt använda byggnadsmaterial och -metoder som minimerar risker för hälsa och miljö
HM 20/1999-2000 Stöd till fonder för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön
HM 2/1999-2000 Avtal om grön el för landskapets fastigheter
HM 19/1999-2000 Begränsning av elevantalet i grundskolans basgrupper
HM 18/1999-2000 Bildande av ett bolag för att förvalta av landskapet ägda fastigheter
HM 17/1999-2000 Ett ungdomspolitiskt program
HM 16/1999-2000 En utredning om mobbing och utbrändhet inom arbetslivet
HM 15/1999-2000 Åtgärder för att rädda butikerna på landsbygden och i skärgården
HM 14/1999-2000 Ersättning till mark- och vattenägare för olägenheter till följd av fartygstrafik
HM 13/1999-2000 Befrielse från kommunalskatt för biodling
HM 12/1999-2000 Hälsovårdarberedskapen i skärgården
HM 11/1999-2000 Kostnadsbefrielse inom färj- och busstrafiken