Plenum den 10 december 2004 kl 9.30

PLENUM den 10 december 2004 kl. 9.30.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Peter Grönlund, ltl Anders Englund, ltl Veronica Thörnroos och ltl Katrin Sjögren).

26 lagtingsledamöter närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Veronica Thörnroos på grund av läkarbesök och ltl Peter Grönlund på grund av tjänsteåliggande. Beviljas.

 

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat (D 2/2004-2005).

 

Enligt 5 §' 2 mom. LL om Ålands landskapsstyrelse skall ny landskapsregering tillsättas om lantrådet på egen begäran befriats från sitt uppdrag. Lagtinget beslöt den 8 december 2004 att befria lantrådet Roger Nordlund från hans uppdrag som lantråd.  När ny landskapsregering skall tillsättas utser lagtinget enligt 64a §' 1 mom. lagtingsordningen lantrådskandidat på förslag av talmannen. Sådant förslag skall utan dröjsmål föreläggas lagtinget. Enligt 68b §' arbetsordningen skall talmannen vid plenum framföra sitt förslag varefter ärendet bordläggs till avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag.

 

Med stöd av nämnda bestämmelser och efter överläggningar med lagtingsgrupperna föreslår jag därför att lagtinget till lantrådskandidat måtte utse hittillsvarande lantrådet, merkonomen Roger Nordlund.

 

Talmannens förslag föreslås härmed bordlagt till plenum inkommande måndag den 13 december 2004. Kan förslaget om bordläggningstid omfattas? Omfattat.  Förslaget är bordlagt till  plenum den 13 december.

 

 

Föredras för andra behandling ärende nr 2:

 

Lagutskottets betänkande nr 2/2004-2005 om godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 24/2003-2004).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i framställningen ingående lagförslaget för lagtingets bifall. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

 

Lagförslaget är bifallet.

 

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

 

 

Föredras för enda behandling efter bordläggning ärende nr 3:

 

Kulturutskottets betänkande nr 5/2004-2005 angående utbildning av personliga hjälpare vid Ålands vårdinstitut. (HM 10/2003-2004).

 

Ärendet är bordlagt den 8.12. Diskussionen fortsätter.

 

Ltl Danne Sundman:

Fru talman!

Det handlar om en rättelse till betänkande nr 5 från kulturutskottet, där klämmen skall ha följande lydelse:

 

”att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 10/2003-2004 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom”.

 

TALMANNEN: Den anförda rättelsen antecknas.

 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 13 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.9.38).

 

 

 

 

 

 

 

Originalfil