Plenum den 11 december 2013 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 11 december 2013 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Bordläggning. 1

1    Godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2013-2014)

Republikens presidents framställning (RP 4/2013-2014)

Remiss. 1

2    Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea

Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)

Andra behandling. 2

3    Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 22 ledamöter närvarande.

Vicetalman Viveka Eriksson, vicetalman Roger Jansson och lagtingsledamöterna Gunnar Jansson, Harry Jansson samt Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av möte i Ålandskommittén 2013.

Lagtingsledamoten Runar Karlsson anhåller om ledighet den 16 december på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Bordläggning

1        Godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2013-2014)

Republikens presidents framställning (RP 4/2013-2014)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.12.2013. Godkänt.

Remiss

2        Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea

Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Minister Wille Valve

Talman!  Ramavtalet mellan EU och Korea undertecknades i Korea i maj 2010 och har tillämpats provisoriskt sedan juli 2011.

Mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Korea, Sydkorea, har också ingåtts ett frihandelsavtal som ännu inte trätt i kraft.

I ramavtalet betonas god förvaltning, betydelsen av respekt för rättsstat, mänskliga rättigheter, samarbete i fråga om globala utmaningar, men också hållbar utveckling och miljöskydd som ett viktigt delområde och arbetet mot spridning av massförstörelsevapen jämte åtgärder mot terrorism och internationell brottslighet.

För Koreas del innebär detta fördrag att Koreas företag får samma bemötande som andra företag grundade på EU:s område.

För Ålands del kan vi notera att det i propositionen står tämligen mycket om avtalets förhållande till Åland, vilket är bra eftersom rättsläget blir klargjort. Detta är helt och hållet EU-rättsenhetens förtjänst, som upprepade gånger lyft fram Ålands särställning i samband med förhandlingar inför likartade avtal. (Se särskilt sid 14 i propositionen).

I avtalet ingår i artikel 19 bestämmelser om skeppsmäklarverksamhet som i sig är oförenliga med näringsrätten, men i och med att undantaget i protokoll 2 gäller via artikel 52 i fördraget så leder det till att bestämmelserna i ramavtalet inte strider mot självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

I fall det behöriga utskottet vill fördjupa sig och nyansera t.ex. landskapsregeringens ståndpunkt så skulle jag kanske föreslå en jämförelse mellan Ålandsprotokollet och ramavtalets bestämmelser, särskilt artikel 19.

Sammanfattningsvis, ett bra avtal som förbättrar inte bara stärker Koreanska utan också åländska företags möjligheter att agera internationellt.

Tack för ordet.

Talmannen

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Andra behandling

3        Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 16.12.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil