Plenum den 13 december 2004 kl 13.00

PLENUM den 13 december 2004 kl.  13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Peter Grönlund).

29 lagtingsledamöter närvarande.

Ltl Peter Grönlund anhhåller om ledighet från dagens plenum på grund av annan orsak: arbetsresa. Beviljas.

 

 

Föredras ärende nr 1:

 

Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat. (D 2/2004-2005).

 

Talmannen har vid plenum den 10 december 2004 enligt 64a § lagtingsordningen föreslagit att lagtinget till lantrådskandidat måtte utse hittillsvarande lantrådet, merkonomen  Roger Nordlund. Förslaget har enligt 68b § arbetsordningen bordlagts till dagens plenum.

 

Lagtinget har nu att genom öppen omröstning ta ställning till talmannens förslag. Omröstningen får enligt 51 och 68b §§ AO inte föregås av annan diskussion än om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Ärendet får inte vidare bordläggas. Begäres ordet? Ingen diskussion.

 

Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för talmannens förslag att till lantrådskandidat utses Roger Nordlund röstar ja. Den som inte omfattar talmannens förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Enligt 60 § 3 mom. lagtingsordningen krävs för godkännande av förslaget att det erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna.

 

Omröstningen kommer att verkställas efter upprop. Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid omröstningen.

 

Upprop.

 

Talmannen: avstår, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: avstår, Aaltonen: ja, Beijar: ja, Grönlund borta, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Eklund: ja, Anders Eriksson: ja, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback: ja, Roger Eriksson: avstår, Sune Mattsson: avstår, Englund: ja, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: avstår, Perämaa: avstår, Sjögren: avstår, Wiklöf: ja, Winé: ja, Karlström: ja, Alm: ja, Sundman: ja, Boman: nej.

 

Vid omröstningen har avgivits 21 ja-röster och 1 nej-röst och 7 lagtingsledamöter har avstått från att rösta.

 

Lagtinget har sålunda till  lantrådskandidat utsett Roger Nordlund med i 64a § lagtingsordningen avsett uppdrag.

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 2:

 

Lagutskottets betänkande nr 2/2004-2005 om godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 24/2003-2004).

 

 

Först tillåts allmän diskussion, därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 3:

 

Lagutskottets betänkande nr 1/2004-2005 angående ändringar av vissa landskapslagar till följd av gjorda ändringar i rikets pensionslagstiftning och självstyrelselagen för Åland. (FR 2/2004-2005).

 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkändes i andra behandling eller att förkasta dem. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet, sedan föreläggs de tre lagförslagen för avgörande var för sig, så föreläggs motiveringen för godkännande samt det i lagutskottets betänkande ingående klämförslaget för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

 

Diskussion. Ingen diskussion.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 17 § om pension för lagtingsmän för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § tjänstemannalagen i landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

 

Föreläggs det i lagutskottets betänkande ingående klämförslaget för godkännande i enda behandling. Klämförslaget är godkänt.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 15 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalfil