Plenum den 28 november 2011 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A

 


Plenum den 28 november 2011 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Meddelande. 2

Föredras. 2

1    Val av talman för återstoden av arbetsåret 2011-2012

(V 9/2011-2012)

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Meddelande

Enligt valresultatet för lagtingsvalet den 16 oktober 2011 har ledamöterna Torbjörn Eliasson, Viveka Eriksson, Britt Lundberg, Mats Perämaa och Katrin Sjögren erhållit varsitt mandat i lagtinget. På grund av bestämmelserna i 7 § 2 mom. i lagtingsordning har de emellertid frånträtt sina uppdrag som ledamöter av lagtinget under den tid den innehaft uppdrag som ledamöter i landskapsregeringen. Eftersom deras mandat i landskapsregeringen nu har upphört till följd av att en ny landskapsregering har tillträtt den 25 november 2011 är de berättigade att inta sina platser i lagtinget. Lagtingsledamöterna Torbjörn Eliasson, Viveka Eriksson, Britt Lundberg, Mats Perämaa och Katrin Sjögren har därför enligt arbetsordningens 2 § för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdade fullmakter som i behörig ordning granskats av lagtingsdirektören. Samtidigt upphör uppdraget som ersättare i lagtinget för tidigare ledamöterna Tom Grahn, Rauli Lehtinen, Margaret Lundberg och Jan Salmén. Antecknas.

Lagtingsledamöterna Carina Aaltonen, Johan Ehn, Camilla Gunell, Fredrik Karlström, Gun-Mari Lindholm, Roger Nordlund och Veronica Thörnroos har den 25 november 2011 tillträtt sina uppdrag som ledamöter i landskapsregeringen. Enligt 7 § i lagtingsordningen ska dessa därför frånträda sina uppdrag som ledamöter av lagtinget för den tid som uppdraget i landskapsregeringen varar. Under denna tid inträder ersättaren i ledamöternas ställe i lagtinget. I enlighet med 2 § i arbetsordningen har därför den politiska sekreteraren Petri Carlsson, diplomekonomen Karl-Johan Fogelström, brandmannen John Hilander, verksamhetsledaren Carita Nylund och pedagogie magistern Sara Kemetter för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdade och i behörig ordning granskade fullmakter för dem att inträda som ersättare i lagtinget.

Lagtingsledamoten Roger Slotte som tidigare innehaft ersättaruppdrag för ledamoten Britt Lundberg inträder som ersättare för Veronica Thörnroos och ledamoten Harry Jansson som tidigare innehaft ersättaruppdrag för Veronica Thörnroos inträder som ersättare för lagtingsledamoten Roger Nordlund. Antecknas.

Jag ber att få hälsa lagtingsledamöterna Petri Carlsson, Viveka Eriksson, Karl-Johan Fogelström, Sara Kemetter, Britt Lundberg, Carita Nylund, Mats Perämaa, Katrin Sjögren och John Hilander välkomna till lagtinget och ber dem att inta sina platser i plenisalen.

Upprop. 28 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om ledighet från plenum den 28 november till den 2 december 2011 på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Meddelande

Meddelas att fyllnadsval till följd av förändringarna i lagtinget kommer att hållas vid plenum den 30 november 2011 och att kandidatlistor ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 29 december 2011 klockan 15.00 för följande val:

-          Val av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet

-          Val av tre ordinarie medlemmar och en ersättare till finans- och näringsutskottet

-          Val av tre ordinarie medlemmar och två ersättare i social- och miljöutskottet

-          Val av en ordinarie medlem och en ersättare i justeringsutskottet

-          Val av tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

-          Val av en ersättare i Nordiska rådet

Meddelas samtidigt att alla val avser valperioden 2011-2015 förutom valet av ersättaren i Nordiska rådet som avser lagtingsåret 2011-2012.

 

Talmanskonferensen har beslutat att plenum inte hålls måndagen den 5 december, det är en s.k. klämdag. Avsikten är att bereda finans- och näringsutskottet tilläggstid för behandling av bl.a. budgeten.

Föredras

1        Val av talman för återstoden av arbetsåret 2011-2012

(V 9/2011-2012)

Med anledning av att vicelantrådet Roger Nordlund har frånträtt sitt uppdrag som ledamot i lagtinget förrättas val av en ny talman. Valet förrättas enligt arbetsordningens 89 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har fått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

Nu förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Sundback och Eklund att biträda vid rösträk­ningen.

28 röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för lagtingsledamoten Britt Lundberg och två blanka röstsedlar har avgivits.

Eftersom lagtingsledamoten Britt Lundberg har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för återstoden av arbetsåret 2011-2012.

Jag ber den nyvalda talmannen att avge sin försäkran.

Talman Britt Lundberg

Herr talman, bästa lagtingskollegor, kära åhörare! Jag, Britt Louise Lundberg, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Första vicetalman Gunnar Jansson

Mitt uppdrag som vicetalman vid detta plenum är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

Talman Britt Lundberg

Jag ber att till lagtingskollegorna få framföra ett djupt tack, tack också till vicetalman Gunnar Jansson, för det förtroende som har visats mig.

I mitt uppdrag som talman ska jag efter bästa förmåga leda lagtingsarbetet på ett rättvist och effektivt sätt. Jag hoppas att talmansuppdraget ska kunna ge mig möjlighet att tillsammans med Er, bästa lagtingskollegor, på olika sätt inspirera och att öka intresset för politik och för vårt parlament så att vi inför nästa period både höjer valdeltagandet och också får ett mer jämställt parlament.

Jag ser fram emot ett gott samarbete. Än en gång tack för förtroendet!

Ett meddelande om valet av talman kommer att sändas till landskapsregeringen och landshövdingen enligt arbetsordningens 10 §.

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 30 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil