Plenum den 3 november 2017 kl. 15.30

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 3 november 2017 kl. 15.30

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

För kännedom.. 1

1    Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Republikens presidents framställning RP 14/2016-2017

2    Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättas mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017

3    Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning av marknära ozon

Landskapsregeringens yttrande RP 16/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 16/2016-2017

4    Polisernas avgångsålder

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2017-2018

5    Ny lag om Fordonsmyndigheten

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2017-2018

6    Offentlig upphandling

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2017-2018

7    Förslag till budget för år 2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2017-2018

8    Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2016-2017

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Upprop. 27 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Göte Winé anmäler om ledighet från dagens plenum pga. privata angelägenheter.  

Meddelande

Eftersom lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm idag har valts till talman och därmed till ordförande för lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd måste ett fyllnadsval gällande en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden förrättas för återstoden av mandatperioden. Kandidatlistor för valet ska vara inlämnade senast tisdagen den 7 november 2017 klockan 15.00.

Kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet ska likaså inlämnas till lagtingets kansli senast den 7 november 2017 klockan 15.00. Valet av representanter i Nordiska rådet avser lagtingsåret 2017-2018.

Båda val förrättas vid plenum den 8 november 2017 klockan 13.00.

Antecknas.

För kännedom

1        Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Republikens presidents framställning RP 14/2016-2017

2        Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättas mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017

Talmannen har i enlighet med lagtingsordningens 31 § 2 mom. beslutat att sända båda ärendena till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss senare.

3        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning av marknära ozon

Landskapsregeringens yttrande RP 16/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 16/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 6 november.

4        Polisernas avgångsålder

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 8 november.

5        Ny lag om Fordonsmyndigheten

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 8 november.

6        Offentlig upphandling

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 6 november.

7        Förslag till budget för år 2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid ett senare plenum. Tidpunkten meddelas senare.

Talmannen påminner om att budgetmotioner enligt arbetsordningen 32 § ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter att budgeten antecknats för kännedom, alltså senast tisdagen den 14 november 2017  klockan 12.00.

8        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 6 november.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen den 6 november klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil