Plenum den 9 december 2013 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 9 december 2013 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Meddelande. 1

Bordläggning. 1

1    Landskapsandelarna 2014

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)

Andra behandling. 2

2    Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)

Första behandling. 2

3    Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)

För kännedom... 5

4    Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea

Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)

Plenum slutar. 5

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.

Meddelande

Finans- och näringsutskottets betänkande över budgeten planeras att ligga på lagtingets bord måndagen den 16 december.

Talmanskonferensen har därför föreslagit att betänkandet ska debatteras vid ett plenum tisdagen den 17 december med början klockan 09.30. Debatten fortsätter vid behov på onsdagen den 18 december och ledamöterna ombeds ha beredskap att starta onsdagens plenum klockan 09.30. Talmanskonferensen uppmanar ledamöterna att ha beredskap för flexibla sluttider för plenum båda dagar.

Budgeten klubbas vid ett plenum torsdagen den 19 december klockan 09.30, oavsett om det är debatt eller inte på onsdag så klubbas budgeten torsdagen den 19 december. Om budgeten är färdig så har vi vanligt plenum på onsdagen.

Bordläggning

1        Landskapsandelarna 2014

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.12.2013. Godkänt.

Andra behandling

2        Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget till förordning i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

Diskussion. Ingen diskussion.

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till förslaget till förordning.

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling

3        Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Ltl Christian Beijar

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att giltighetstiden för den temporära blankettlagen om främjande av invalidpensionärers återgång i arbete förlängs med tre år till utgången av år 2016.

Social- och miljöutskottet föreslås att lagförslaget antas.

Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbetet trädde ikraft i riket 2010. Lagen gäller t.o.m. 31.12.2013 och kommer därefter att förlängas med tre år till utgången av år 2016.

Orsaken till tidsbegränsningen t.o.m. utgången av år 2016 är att riket har för avsikt att genomföra en större pensionsreform fr.o.m. 1.1.2017.

 Lagförslaget som vi nu behandlar berör personer som varit landskapsanställda, förtroendevalda, rektorer och grundskollärare. Övriga som t.ex. privat- och kommunalt anställda berörs inte av lagförslaget utan följer rikslagen som är identiskt med detta lagförslag. Lagförslaget möjliggör för invalidpensionärer att lämna sin pension vilande på grund av ett tillfälligt arbete.

Fru talman! Utskottet konstaterar att en förlängning av den temporära lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbetslivet till utgången av år 2016 innebär att de invalidpensionärer som omfattas av landskapets pensionssystem även fortsättningsvis kan tillämpa den alternativa fasta inkomstgränsen om högst 733,80 euro per månad i de fall den procentuella inkomstgränsen är lägre än denna summa. Den fasta inkomstgränsen gynnar i synnerhet invalidpensionärer med en låg stabiliserad genomsnittlig inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började, vilket är positivt. Lagen medger också att pensionen under den förlängda giltighetstiden kan lämnas vilande på grund av ett tillfälligt förvärvsarbete utan att någon ny bedömning av arbetsförmågan behöver göras vid arbetets slut. Förlängningen av blankettlagen medför också att den tid som förutsätts mellan perioderna då pensionen är vilande förkortas från tre månader till en månad, vilket förbättrar möjligheterna för invalidpensionärer att ta emot och även själva söka tillfälliga och kortvariga anställningar.

I samband med remissen debatterades möjligheten att höja den fasta inkomstgränsen. Social- och miljöutskottet har diskuterat den möjligheten, men har konstaterat att det skulle innebära en ojämlikhet i förhållande till dem som arbetat inom kommunal- eller privatsektorn och där lagstiftningen hör till rikets behörighet. Dessutom är det inte klart vilka förvaltningsmässiga och andra konsekvenser som ett från riket avvikande system skulle medföra. Det skulle bl.a. påverka bostadsbidrag och handikappstödens storlek.

Fru talman! Utskottet anser att det är positivt att invalidpensionärer inom landskapets pensionssystem ges samma möjligheter som invalidpensionärer inom andra arbetspensionssystem att delta i arbetslivet med sin återstående arbetsförmåga utan att behöva vara rädda att gå miste om pensionen. Därför anser utskottet att det är motiverat att förlänga lagen eftersom det ger invalidpensionärerna bättre möjligheter att ta anställning samtidigt som en förlängd giltighetstid ger bättre underlag för en utvärdering av hur bestämmelserna fungerar och vilka sysselsättningseffekter de har.

Ytterligare, fru talman, kan vi konstatera att den här lagen träder i kraft 1.1.2014 i riket. Det har medfört att utskottet har skyndat på det här ärendet så att det så snabbt som möjligt skulle behandlas. Sedan kan man alltid diskutera om man mera borde ha fördjupat sig. Men eftersom det här är en temporär lagstiftning som ska gälla bara tre år och tiden brådskar så nöjde sig utskottet med det här betänkandet. Tack.

Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag vill först tacka utskottet och utskottets ordförande för att man fördjupade den här behandlingen och nu kommer med lite mera information om vilken betydelse detta egentligen har. Dels vad det innebär pengar och vilka villkor som gäller för att man ska kunna få den här förmånen.

Det som också framkom väldigt tydligt, vilket jag befarade, är att det är endast en till två personer per år som ansökt om att få invalid- och delpension vilande för längre eller kortare tider.

Sedan hänvisas det mycket till rikslagen och det är säkert relevant i sammanhanget. Här borde man utnyttja självstyrelsen bättre. De personer som vi de facto nu lagstiftar om så det är klart att man kunde tänka sig att ha lite avvikande villkor om det skulle stimulera till att flera var ute i arbetslivet.

Det var bra av utskottet att ta reda på det här. Jag tycker att landskapsregeringen ska gå vidare med de här frågorna.

En sak som jag inte riktigt tycker är ett argument är att det skulle vara annorlunda än för de kommunalt anställda. Men vi har ju annat lönesystem för de landskapsanställda osv. Det är inte riktigt ett motiv för att man skulle avstå från att försöka utveckla de här förmånerna för dem som har varit eller är landskapsanställda.

Sedan är det mycket möjligt att pensionärernas bostadsbidrag som beviljas i stöd av rikslag kunde påverkas av det här. Som jag ser det är det en större självstyrelsepolitisk fråga. Om vi har delade rättsområden inom det sociala så borde inte högre förmåner på Åland automatiskt innebära att man har sämre förmåner från riket. Där tycker jag att det finns en självstyrelsepolitisk grundläggande fråga att diskutera. Det betyder ju att vi på inga villkor skulle tillåtas gynna våra egna medborgare jämfört med dem i riket, för då skulle man ju förlora bostadsbidraget helt och hållet.

Jag är tacksam för betänkandet, men kanske besviken över den uteblivna diskussionen.

Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det låter väldigt bra att försöka ha bättre förmåner här än på andra ställen. Men samtidigt när det är delad behörighet så ställer det till lite komplikationer vilket vi i utskottet tydligt och klart fått erfara av höranden. Det ställer folk på olika nivåer beroende på hur mycket man har förtjänat in i pensioner från de olika systemen. Det är inte ändamålsenligt att ha avvikande bestämmelser i det här läget.

Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är på den punkten som jag inte delar ltl Sundbloms uppfattning. Jag tycker inte att det är en ändamålsenlighetsfråga att ålänningarna i det här avseendet skulle ha bättre förmåner än vad man har i riket. Speciellt om det leder till att de som berörs av detta kommer ut i arbetslivet. Jag tror nämligen att det alltid är bättre att folk arbetar i någon omfattning än att de stannar hemma med pension.

Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Samtidigt måste man behandla människor lika. Beroende på hur stor del man har förtjänat in av pensionen från de olika systemen, så den sista tjänsten som man går i pension ifrån, så den äger ärendet. Det här ställer till det på grund av den delade behörigheten.

Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men det är ju oberoende av nivån på den här förmånen. Jag ser inte att det finns någon orättvisa det.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar ltl Barbro Sundbacks åsikter kring den här frågan när det gäller att titta noggrannare kring de här olika pensionssystemen från landskapsregeringens sida. Jag är väl medveten om att det är ett väldigt komplicerat system och kräver ett långsiktigt arbete. Om man tänker sig att man kommer med ett nytt system 2017 i riket så om man ska ha ett avvikande system här så borde man redan börja med den här frågan.

Jag tänkte ytterligare kommentera de olika förmånerna och invalidpensionsförmåner när det gäller var man är anställd. Jag är mera av den uppfattningen att det ska vara likabehandling både när det gäller kommunalt och landskapsanställda i den här frågan.

Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tycker att det där är lite som en kommentar jag fick om likabehandling, att grannen vill ha samma medicin för att den är så bra när man går till läkaren. Vi har ju varierande förmåner beroende på vem som är arbetsgivare. Man har högre lön om man är anställd av landskapet än vad man har om man är anställd av kommunerna.

Jag tycker att det är lite folkskoledemokrati; alla ska bara ha en penna annars är det orättvist.

Talmannen

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet?

Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag tänkte passa på att uppmärksamma att den tjänst man går i pension ifrån, sista anställningen och det system man är under då, så det påverkar också de tidigare införtjänade pensionerna.

Vi avser att man måste bli lika behandlad, för det skiljer sig varifrån man går i pension. Då kan det bli komplikationer. Det var detta som jag ville ha fram.

Talmannen

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

För kännedom

4        Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea

Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.12.2013.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 11.12.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil