Andra behandling

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Sedan föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling och slutligen föreläggs det utdelade klämförslaget för enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Anförande | 13:03

  Tack, herr talman! Dricksvattenfrågorna kommit upp på den politiska agendan ordentligt och det är där de hör hemma. Under diskussionen om dricksvattendirektivet så har vi också berört hur våra dricksvattentäkter mår, dvs. dåligt. Vi har också diskuterat att vi kan vara på väg mot en utveckling där vi måste börja avsalta vatten från Östersjön. Många ålänningar har reagerat starkt mot detta. Det är som ett nederlag att vi på Åland kanske kommer att behöva inse att vattentäkterna är bortslarvade.

  Här i lagtinget diskuterade vi den nya gödsellagen samma dag som vi diskuterade dricksvattendirektivet. En sak blev tydlig under den diskussionen är att om man har en slapp miljölagstiftning, där miljön på ett orimligt sätt får ta notan för den ekonomiska vinningen så leder det till att någon annan får betala i andra änden. Och någon annan är skattebetalarna. Det är därför slapp och kortsiktig miljöpolitik är lika med slapp och kortsiktig ekonomisk politik. Vinsterna från en slapp miljöpolitik gynnar oftast några få, medan kostnaderna alltid kommer och biter skattebetalarna i sätet.

  Tiden när man tillåts göra ekonomisk vinst på miljöns bekostnad är över. Är man framtidsinriktad och strategisk så fattar man det. Är man kortsiktig och släpar fötterna efter sig så kan det finnas motgångar.

  Talman! I diskussionen om dricksvattendirektivet har vi också berört det ökande behovet, vi blir fler som behöver vatten. Vi är på väg mot att tvingas göra dyra ekonomiska investeringar i infrastruktur för att avsalta havsvatten. Vi i Hållbart Initiativ anser att politiken måste göra allt vi kan för att styra undan detta. Vi måste fortsätta arbeta för att stävja slöseriet med dricksvatten. Vi vet att privatpersoner använder mest vatten till dusch, toalett, tvätt och disk. Måste vi i framtiden fortsätta använda prima dricksvatten för att spola toalettstolarna eller kunde vi styra mot andra innovativa lösningar? Vi måste fortsätta arbeta med det stora läckaget av dricksvatten i rörsystemen, återigen stora infrastrukturinvesteringar. Vi måste främja att samla in regnvatten i större utsträckning, för t.ex. jordbruk och industri.

  Vi måste se till att ha modern och effektiv lagstiftning på plats. Vattenvårdsprojekten som det äntligen lossnat mer pengar till får inte bli ett avlatsbrev för att regeringen ska slippa komma med den nya vattenlagen.

  Om man tittar krasst så måste regeringen komma med vattenlagen till lagtinget inom två veckor från och med nu för att ha en ordentlig chans att hinna få den igenom innan valet. Om vattenlagen kommer till lagtinget, och den inte hinner behandlas innan valet, så faller den.

  Ett enigt social- och miljöutskott har uppmanat landskapsregeringen att komma med förslaget till lagtinget. Det vore en näsa av rang om det inte lyckades. Om man av någon anledning inte lyckas komma med hela vattenlagen till lagtinget, så borde man bryta ut de mest angelägna paragraferna som de som styr bl.a. vattenskyddsområden och ersättningar.

  Herr talman! Det är bra att finansminister Roger Höglund under debatten öppnade upp för att tillsätta en grupp för att ta itu med dricksvattenfrågan. Det välkomnar Hållbart Initiativ som i vintras lämnade in en budgetmotion om att landskapsregeringen borde tillsätta en vattenkommission. Detta med inspiration från energikommissionen som regeringen tillsatte på mitt initiativ i våras. Energikommissionen består av aktörer på området och har till uppgift att stärka den strategiska energipolitiken.

  Nu bör landskapsregeringen tillsätta en motsvarande vattenkommission - bestående av berörda myndigheter, bolag och organisationer och externa experter.

  Hållbart Initiativ stöder därför förslaget på kläm som vi ska behandla. När landskapsregeringen sedan går vidare med den så tycker vi att landskapsregeringen skulle ta inspiration från Hållbart Initiativs förslag från tidigare i vintras. Tack, talman!


 • Det är ju med intresse man hör lagtingsledamot Röblom prata om att nu är det så slapp miljöpolitik och regeringen släpar fötterna efter sig. Jag har hört det där många gånger.

  Jag kommer ihåg när jag var miljö- och näringsminister 1991-1995, då utarbetade jag Ålands första miljökonsekvensbedömningslagstiftning och Ålands första vattenlagstiftning utan att vi hade någon modell överhuvudtaget. Röblom hade själv möjligheter att under nästan tre år göra någonting, men det kom inga framställningar. Jag förstår inte hur man liksom kan stå och beskylla sina kolleger för att man inte gör någonting när man hade alla möjligheter att faktiskt leverera själv.


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 13:09

  Tack, talman! För det första så sade jag generellt att slapp miljöpolitik betyder slapp ekonomisk politik. Det som är vinst, genom att man tillåts göra ekonomisk vinning på miljöns bekostnad, är vinst oftast för några få som sedan inte så många steg därefter ska betalas av skattebetalarna. Så det var på en generell nivå.

  När det gäller vattenlagen så arbetade vi i dåvarande landskapsregering intensivt med det. Vi hade en grupp med tio politiker under ledning av lagtingsledamoten Holmström som kom fram till en politiskt förankrad variant av vattenlagen som vi skulle skicka på remiss redan förra våren. Av olika orsaker, politisk ängslighet i övriga regeringen eller hur man nu ska beskriva det, så gjordes det inte. Däremot så åkte ju klimatlagen ut på remiss väldigt snabbt efter att Hållbart Initiativ hade lämnat regeringen, men det var ju samma förslag.


 • Jag bara menade att när man pratar om slapp miljöpolitik så är det ju väldigt viktigt att man själv visar handlingskraft. Jag har påmint många andra om att ta vara på makten medan man har möjlighet att göra någonting av den. Det är de facto en väldigt stor skillnad på att bygga upp helt ny lagstiftning från noll jämfört med att revidera existerande regelverk. Om man verkligen hade drivit på och jobbat konstruktivt så nog hade man ju kunna leverera mycket, mycket mer än vad man gjorde under dessa tre år. Jag är ledsen, men resonemanget blir ganska ihåligt från Hållbart Initiativs sida.


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 13:10

  Tack, talman! Först vill jag korrigera mig själv. Jag halkade i min iver in på att prata om klimatlagen, men det var ju vattenlagen vi diskuterar rakt igenom här.

  Jo, men visst är det så, men för det första så vill jag nog konstatera att jag tror att världen ser lite annorlunda ut idag på miljö- och klimatområdet än hur det såg ut när Eriksson var näringsminister på 90-talet. Så det går inte att dra det rakt över en kam. Men sen har vi lärt oss den hårda vägen att har man inte en politisk samsyn i vilka utmaningar man ska möta så blir det svårt att få igenom stora lagstiftningspaket på miljö- och klimatområdet.


 • Diskussionen är avlutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 och 7 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 § plan- och bygglagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 16 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot Camilla Gunell Anförande | 13:13

  Jag ber att lagtinget tar ställning till den kläm som jag har aviserat och som lyder enligt följande: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inrätta en samordningsgrupp för koordinering av dricksvattenfrågor med kommuner, vattenbolag, ÅMHM och landskapsregeringens byråer. Gruppen ges i uppdrag att ta fram en dricksvattenstrategi som klarlägger förnyelse- och investeringsbehov för att säkra en trygg försörjning av dricksvatten på hela Åland."


 • Talman! Jag ber om att få understöda ledamotens Gunells klämförslag.


 • Lagtingsledamoten Camilla Gunell understödd av lagtingsledamoten Simon Holmström har föreslagit en kläm av den lydelse som lästes upp av ledamoten Gunell. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  17 ja-röster,
  12 nej-röster
  1 ledamot var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Ärendet är slutbehandlat.