Andra behandling

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Sedan föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling och slutligen föreläggs det utdelade klämförslaget för enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Inskrivning pågår

  Protokollinskrivning pågår just nu. Inläggen publiceras fortlöpande så snart de är skrivna och godkända efter rättelse.

  Ledamot Alfons Röblom (HI) Anförande | 13:03

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 13:09

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 13:10

  Inskrivning pågår
 • Diskussionen är avlutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 och 7 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 § plan- och bygglagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 16 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Anförande | 13:13

  Jag ber att lagtinget tar ställning till den kläm som jag har aviserat och som lyder enligt följande: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inrätta en samordningsgrupp för koordinering av dricksvattenfrågor med kommuner, vattenbolag, ÅMHM och landskapsregeringens byråer. Gruppen ges i uppdrag att ta fram en dricksvattenstrategi som klarlägger förnyelse- och investeringsbehov för att säkra en trygg försörjning av dricksvatten på hela Åland."


 • Talman! Jag ber om att få understöda ledamotens Gunells klämförslag.


 • Lagtingsledamoten Camilla Gunell understödd av lagtingsledamoten Simon Holmström har föreslagit en kläm av den lydelse som lästes upp av ledamoten Gunell. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  17 ja-röster,
  12 nej-röster
  1 ledamot var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Ärendet är slutbehandlat.