Lagtingets högtidliga öppning den 2 november 2015 kl. 14.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Lagtingets högtidliga öppning den 2 november 2015 kl. 14.00

 

Landshövding Peter Lindbäck

Värderade fru talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! Republikens president Sauli Niinistö har med hänvisning till 14 § i självstyrelselagen förordnat mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av Ålands lagting för arbetsåret 2015-16.

En i många avseende krävande lagtingsperiod är till ända. År som långt har färgats av händelser i vår omvärld som har förändrat vår tro och förlitan om stabilitet till en känsla av oro inför morgondagen. Även om det mesta på Åland fortsättningsvis känns tryggt har verkligheten i vår omvärld börjat krypa allt närmare och även vi måste vara förberedda på krävande utmaningar och förändringar.

Inte sedan andra världskriget har Europa upplevt så omfattande flyktingströmmar som för närvarande. Människor som mot sin vilja tvingas fly från sina hemländer på grund av svält och till följd av meningslöst våld och krig. Människor som flyr, inte till en bättre värld, utan för att undgå döden.

Det åländska samhället har genom åren visat en öppenhet och en vilja att axla sin del i mottagandet av flyktingar, och också nu tycks den allmänna opinionen på Åland vara att vi skall bära vår del av ansvaret, och det känns bra.

Fru talman! Det nyvalda lagtinget har också andra krävande utmaningar framför sig. Trots de försämrade ekonomiska realiteterna är samhällets förväntningar på den offentliga sektorn – som alltid – ständigt växande. En omöjlig ekvation som kommer att tvinga självstyrelsens politiker att våga göra smärtsamma prioriteringar.

För innevarande år har landskapet budgeterat med ett underskott om drygt 12 miljoner euro, men tack vare en god likviditet i landskapets kassa, som främst beror på uteblivna och framflyttade investeringar samt andra buffertar i budgeten, kommer inte landskapet att behöva uppta några lån under innevarande år och knappast heller nästa år, men det finns ändå all anledning att inse den krassa realiteten att riktningen går mot ett alltmer växande underskott i landskapets finanser, en oroande trend som förstås måste brytas.

Det är i detta sammanhang viktigt att hålla i minnet att de ekonomiska överföringarna från statsmakten till självstyrelsen har ökat med i snitt cirka 10 miljoner per år under de senaste 5 åren, så problemets kärna ligger inte i självstyrelsens nuvarande ekonomiska system med ett årligt avräkningsbelopp och en skattegottgörelse, utan snarare i den kostnadsutveckling som blivit alltmer svårhanterlig för självstyrelseorganen.

Fru talman! Glädjande är att det bland den åländska befolkningen tycks finnas en fortsatt stark vilja att aktivt delta i det politiska livet, trots att det sällan är någon dans på rosor att vara aktiv politiker då de yttre förutsättningarna är såväl karga som krävande.

Inför lagtingsvalet kandiderade hela 254 personer, motsvarande cirka 1,5 % av den röstberättigade befolkningen på Åland. Lite mindre glädjande är förstås att endast ca 40 % av kandidaterna var kvinnor. I kommunalvalet kandiderade 554 personer och också i det fallet var cirka 40 % kvinnor. 

Mot den bakgrunden och trots att endast 10 av de valda lagtingsledamöterna är kvinnor, är det mycket som talar för att den åländska befolkningen även denna gång har fått ett representativt och kunnigt lagting, som torde ha de bästa förutsättningar att ta sig an uppgiften att lotsa Åland i rätt riktning under de kommande, mycket krävande fyra åren.

Förutom de stora utmaningar som jag nämnde i inledningen gällande det instabila läget i vår omvärld och landskapets ekonomiska realiteter, har lagtinget också fått axla ansvaret för att reformen av det åländska självstyrelsesystemet så framgångsrikt som möjligt kan ros i hamn. Man har i och för sig erhållit ett väl genomarbetat delbetänkande att lägga till grund för det fortsatta arbetet och den avslutande fasen, men det finns onekligen många svåra vägval och svårlösta hinder att forcera innan man förhoppningsvis når i mål på utsatt tid under år 2017.

Fru talman! Det finns mycket som pekar på att såväl det formaliserade som det mera informella samarbetet mellan självstyrelsens och statens myndigheter på Åland kommer att ställas inför stora utmaningar under de kommande åren. Redan under de gångna åren har det visat sig att vårt landskap har ställts inför situationer där en samverkan och ett samarbete är nödvändigt, även med medverkan från organisationer inom den så kallade tredje sektorn.

I egenskap av landshövding och statsmaktens högsta företrädare på Åland kan jag lova att statsförvaltningen på Åland för sin del har som grundinställning att inom ramarna för det möjliga medverka till att främja varje form av samarbete som kan gagna Åland.

Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! Republikens president Sauli Niinistö har särskilt bett mig att till det avgående presidiet överbringa sina bästa hälsningar och tacka för en angenäm samverkan under det gångna året, samt att till det talmans presidium som under det kommande året leder lagtingets arbete, framföra de bästa lyckönskningar i arbetet, till fromma för befolkningen på Åland.

På Republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår 2015-2016 öppnat.

Talman Gun-Mari Lindholm

"Men här står jag fortfarande vid havet och tittar på hur vattenytan lätt krusar sig. Fortfarande är det helt tyst när det slår mig att detta vatten delar jag med människorna där borta. I samma kalla vatten jag nu doppar fingrarna i faller människor ur flyktingbåtar och drunknar. Samma vind som så mjukt smeker min kind har blåst på tomma gator i områden där människor inte längre kan bo. Samma sol som glittrar så vackert lyser också över slagfält där män skjuter desperat omkring sig och i samma luft som jag andas in drar någon sitt sista andetag. En av människorna där borta hade kunnat vara jag.

Vi bor på den här jorden tillsammans och vi är så mycket närmare varandra än vad vi tror. Religion, utseende och språk kanske skiljer oss åt men det finns så mycket som förenar oss. Låt oss hjälpa varandra".

Så insiktsfullt skriver Michaela Thalén. Hon vann årets kolumntävling Argh.

Jag önskar att alla kan ha hennes ord med sig när beslut skall fattas. Jag hoppas att vi på Åland ska visa världen tolerans och medmänsklighet och att en humanistisk värdegrund ska prägla våra beslut.

Herr landshövding! Näringslivet på Åland har en annan bas än övriga Finland vilket gör att vårt näringsliv går något bättre och har en mer positiv tillväxt än den mer bleka tillväxten vi ser i Finland generellt. Det betyder oaktat att vi har en tuff framtid framför oss. Nu gäller det att alla inser realiteten och kan arbeta tillsammans. Att få närproducerad samhällsservice så som barnomsorg, utbildning och äldreomsorg är en förutsättning för att vi ska känna oss trygga i vårt samhälle samtidigt som det även gör att hela Åland blir attraktivt. Om inkomsterna minskar måste utgifterna också minska vilket ställer krav på oss som beslutsfattare. Vi måste prioritera. Vi måste vara kreativa och hjälpas åt. Vi måste se oss som ålänningar. Jag hoppas innerligt att alla har som utgångspunkt att såväl skärgård som landsbygd ska ha kvar sina levnadsbetingelser. Därtill vill jag uppmärksamma centralorten Mariehamns betydelse för tillväxt och framgång för hela samhället.

Ett rikligt kulturutbud lockar kreativa människor till sig och mångkulturella miljöer skapar dynamik.

Herr landshövding! Den här mandatperioden kommer att vara avgörande för hur vidsträckt lagstiftningsbehörighet vi kommer att ha för lång tid framåt. Kommer vi att mötas av respekt och förståelse för autonomins strävan att ha en för morgondagens krav anpassad och modern behörighet? Jag vill tro att finländska beslutsfattare inte glömt sin historia och strävanden under rättskampens år.

Statsmakten har ett ansvar och en skyldighet att tillse att relationerna mellan självstyrelsen och statsmakten sker på svenska och där har ni Herr landshövding ett värdefullt arbete att tillse att så sker. Vi vet att ni redan är en tillgång i det viktiga arbetet.

Från självstyrelsens sida vill vi också ta tillfället i akt att framföra vår hälsning till Republikens president.

Jag ber Er framföra lagtingets hälsning till riksdagen samt statsrådet och dess medlemmar och även till er personal vid statens ämbetsverk som även de ger god service till ålänningarna.

Bästa lagtingskollegor! Valet är över! Gratulerar till era lagtingsuppdrag! Att vara demokratins bärare är det finaste men också det mest ansvarsfulla uppdrag man kan ha. Flera erfarna politiker är kvar och nya har tillkommit. Det är en blandning som bådar gott.

Antalet invalda kvinnor har ökat och det är glädjande men är långt ifrån godkänt. Vi har alla ett ansvar att arbeta för att öka antalet kvinnor i lagtinget. Tillsammans ska vi stärka demokratin och öka jämställdheten. Arbetet börjar nu!

Våra främsta uppgifter är att stifta landskapslagar, att fatta budgetbeslut och att handlägga internationella fördrag och EU-ärenden. Då lagtinget givit bort sin lagstiftande makt till EU och där lagtinget inte har inflytande bör Självstyrelsepolitiska nämnden ta en aktivare roll när det gäller information om kommande EU ärenden. Tillsammans med regeringen ska vi stärka externpolitiken.

Vi har många utmaningar framför oss. En hållbar ekonomi, vårt svenska språk, kompetensförsörjningen, tillväxten i näringslivet är bara en del. Till vår uppgift hör att sätta olika andra politikområden på agendan så som t.ex. våld i hemmet och människohandel.

Jag vill ändå uppmana er alla att ha i minnet just det som gjorde att ni ställde upp i valet. Den viljan och drivkraften, den kreativiteten och modet. Vi behöver den nu.

Under året kommer vi att flytta på oss, ut ur det här huset medan det renoveras och moderniseras. Var vår tillfälliga arbetsplats kommer att vara är ännu inte bestämt. Det kommer säkert att sätta vår förmåga till flexibilitet på prov. Med förståelse och överseende med situationen går det säkert bra.

Jag hoppas att vi ska visa varandra respekt och samarbetsförmåga. Jag önskar er alla arbetsglädje och framgång i ert arbete.

Ärade fru lantråd, bästa ministrar! Det här är alltid en speciell tid vart fjärde år. Det har varit val, lagtingsgrupperna förändras, nya konstellationer uppstår och regeringsförhandlingar pågår. Att då samtidigt med samma engagemang sköta arbetet i regeringen är krävande - men viktigt för Åland. Det finns hela tiden både stora och små frågor som behöver skötas så att medborgarnas intresse vårdas. Jag tillönskar er både kraft och energi för återstoden av er ämbetstid.

Jag ber att genom er fru lantråd få skicka en hälsning från lagtinget till alla som arbetar i förvaltningen och runtom på Åland på landskapets alla olika arbetsplatser. Vi tillönskar alla arbetsglädje och framgång i sitt arbete.

Bästa lagtingsdirektör och all personal vid lagtingets kansli

Ni är en stor tillgång för oss lagtingsledamöter. Tack vare er kunskap och med er vägledning kan vi i lagtinget genomföra vårt arbete på ett korrekt och bra sätt och ni tar hand om våra gäster så att de trivs och får en professionell och intressant bild av Åland. Den förestående flytten kommer att ställa stora krav på oss alla och särskilt på er. Jag ser fram emot att vi ska ha ett gott samarbete och önskar er arbetsglädje och lycka till med era arbetsuppgifter i demokratins och den åländska befolkningens tjänst.

Bästa representanter för massmedia!

Ert arbete är att kritiskt granska makten och genom era kanaler informera om vad de olika partierna tycker i olika frågor och det är ett viktigt arbete, inte minst ur ett demokratiperspektiv. Jag önskar även er framgång i ert arbete!

Härmed är lagtingets högtidliga öppnande till ända. Lagtinget samlas till ett kort arbetsplenum idag kl. 15.30.

 

 

Originalfil