Plenum den 12 december 2005 kl 13.00

PLENUM den 12 december 2005 kl. 13.00.  

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Peter Grönlund).

29 lagtingsledamöter närvarande.

Om befrielse från dagens plenum anhåller ltl Peter Grönlund. Beviljas.

 

 

Meddelande

Meddelas att landskapsregeringens svar med anledning av ltl Anders Erikssons enkla fråga !/2005-2006 kommer att avges vid plenum onsdagen den 14 december. Antecknas.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Näringsutskottets betänkande nr 7/2004-2005 om höjning av totalbeloppet av de allmänna landskapsgarantierna till näringslivet. (FR 17/2004-2005).

 

Ärendet bordläggs till plenum den 14 december. Godkänt.

 

 

 

Föredras för remiss ärende nr 2:

 

Landskapsregeringens förslag till framställning om nya arbetslöshetsförmåner för arbetssökande. (FR 5/2005-2006).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänt. Diskussion.

 

Vicelantrådet Jörgen Strand:

Fru talman!

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att arbetssökande på Åland ges rätt till grunddagpenningens förhöjningsdel och grunddagpenningens tillägg för sysselsättningsplan. Samtidigt föreslås en ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet så att lagstiftningen kompletteras med bestämmelser om sysselsättningsplan för arbetssökande.

 

Den blankettlag om utkomstskydd för arbetslösa som i dag är gällande på Åland har begränsad rättsverkan på så vis att landskapet endast betalar ut arbetslöshetsförmåner i form av grunddagpenning jämte barnförhöjning samt arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen.

 

Rikslagens alla bestämmelser om den inkomstrelaterade dagpenningen är däremot direkt tillämpliga i landskapet, eftersom rättsområdet hänför sig till rikets behörighet.

 

I rikslagen om utkomstskydd har nyligen gjorts en ändring så att arbetslöshetsförmåner knutna till grunddagpenningen har utökats med grunddagpenningens förhöjningsdel och grunddagpenningens tillägg för sysselsättningsplan. Dessa två stöd omfattas inte av blankettlagen.

 

Eftersom utkomstskyddet för arbetslösa är en i 19 § grundlagen fastställd grundläggande rättighet, krävs att grunderna på vilka stöden bestäms antas i lag. Detta förutsätter en aktiv lagstiftningsåtgärd av oss för att stöden knutna till grunddagpenningen skall blir tillämpliga i landskapet.

 

finner de nya riksbestämmelserna om omställningsskydd som ändamålsenliga och anser att kompletterande bestämmelser med det snaraste bör införas även i landskapslagstiftningen, trots att behoven för en reglerad planering och stöd i dagsläget inte är desamma i landskapet som i riket.

 

Landskapsregeringen föreslår således att blankettlagen ändras så att arbetssökande på Åland även ges rätt till grunddagpenningens förhöjningsdel och grunddagpenningens tillägg för sysselsättningsplan.

 

Införandet  av grunddagpenningens tillägg för sysselsättningsplan i det åländska stödsystemet förutsätter dessutom att bestämmelser om en sysselsningsplan införs i landskapslagstiftningen. Bestämmelser om handlingsplaner för arbetssökande finns i dag i landskapslagen om sysselsättning, vilken således måste kompletteras. Eftersom landskapslagen om sysselsättning kommer att upphävas genom den av lagtinget nyligen antagna landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, bör de nya bestämmelserna om sysselsättningsplan för arbetssökande intas i landskapslagen.

 

Syftet med landskapsregeringens förslag är att skapa bättre förutsättningar för en arbetstagare som varit verksam i arbetslivet länge och vars anställningsförhållande har upphört av orsaker som inte har att göra med arbetstagarens eget förfarande att sysselsättas på nytt så snabbt som möjligt.. Sysselsättningsfrämjande åtgärder skall enligt förslaget kunna erbjudas den arbetssökande redan under arbetstagarens uppsägningstid.

 

Den föreslagna sysselsättningsplanen skall utarbetas på arbetstagaren egen begäran. Rätt till en sådan plan föreslås en arbetstagare ha som sagts upp av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker och som varit i arbete minst tre år. Rätt till en plan föreslås även den ha som i minst tre år stått i anställningsförhållande för viss tid till samma arbetsgivare och vars anställningsförhållande inte förlängs samt den som sagt upp sig efter en långvarig permittering.

 

Genom att komplettera lagstiftningen med bestämmelser om sysselsättningsplan för arbetssökande tas omställningsskyddets positiva effekter tillvara även på ett formellt sätt inom landskapets arbetsmarknadsservice. Flertalet av de tjänster som nu formaliseras har på ett eller annat sätt redan kunnat erbjudas i syfte att främja en så effektiv och ändamålsenlig placering av arbetskraften som möjligt. Förslaget medför att arbetssökande som hotas av arbetslöshet redan vid varsel om uppsägning kan stödas i sökande efter arbete på eget initiativ eller tillsammans med arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, så att den arbetssökande kan sysselsättas på nytt så snabbt som möjligt.

 

Avsikten är att de föreslagna lagarna skall kunna träda i kraft så snart som möjligt.

 

TALMANNEN:  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.

 

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 3:

 

Lagutskottets betänkande nr 2/2005-2006 angående landskapsregeringens berättelse för år 2004. (LB 1/2004-2005).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

 

 

 

Ltl Danne Sundman:

Talman!

Jag skall inte säga något annat än det än att en av mina kanske allra långvarigaste käpphästar nu har galopperat iväg och blivit genomförd. Det handlar om landskapsregeringens berättelses lay-out, som jag för sjätte året i rad har påpekat att borde förändras, moderniseras, göras mera läsarvänlig osv.  I budgetförslaget för nästa år kan vi läsa på sidan 44 att det är en liten ökning av det anslaget under moment 43.01.04 som föranleds av en satsning på årsberättelsens lay-out. Äntligen!  får man säga.

 

TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Ltl Brage Eklunds enkla fråga angående Ålands rätt att föra talan i EU-domstolen. (EF 2/2005-2006).

 

Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det att landskapsregeringen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsaken till att svar inte ges.

 

Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 14 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.14).

 

 

 

 

 

Originalfil