Plenum den 13 december 2006 kl. 13.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 13 december 2006 kl.1300.  

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Veronica Thörnroos).

29 lagtingsledamöter närvarande.

Om befrielse från dagens plenum anhåller ltl Veronica Thörnroos på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 5/2006-2007 angående ny blankettlagstiftning innehållande bestämmelser om pensioner för dem som anställs av landskapet efter årsskiftet 2006-2007. (FR 19/2005-2006 och LM 2/2003-2004).

 

Ärendet bordläggs till plenum den 18.12. Godkänt.

 

 

Föredras för remiss ärende nr 2:

 

Republikens presidents framställning om godkännande av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen. (RP nr 4/2006-2007).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt. Diskussion.

 

Landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman:

Fru talman!

Det här är en fråga som hör väldigt mycket hemma inom hälso- och sjukvårdsområdet, men det kan också beröra andra områden. Grunden är de smittosamma sjukdomarna och spridningen av dem samt på vilket sätt man skall hantera den frågan i världen i dag, kan man säga. Jag har inte haft möjlighet att gå igenom hela propositionen, men utgående från den diskussion som jag bl.a. har haft med landskapsläkaren Birger Sandell har vi inte behörighet när det gäller smittosamma sjukdomar. Om det utbryter smittosamma sjukdomar är det vi som verkställer att det sköts på rätt sätt på Åland, så utgående från det blir vi väldigt berörda. Det finns också vissa lagstiftningar där vi måste se om vårt hus och göra justeringar så att vi följer upp de här frågorna.

 

Det är ett stort lagpaket, men jag ser inte heller någon orsak till att inte vi skulle vara med i den process i världen som vill förhindra den här typen av åtgärder och vi skall hoppas att det medför att vi kan undvika det. Vi har ju lite erfarenheter när det gäller fågelinfluensan - det är kanske sådant som orsakar just den här typen av beslut – hur svårt det kan vara och hur pass jobbigt det är att verkställa det, men det var till stor nytta på det sättet att vi fick lära oss en hel del och vi fick erfarenhet av det. Och det gick ju bra den gången, men vi vet att vi lever i en värld i dag där vi måste bygga upp en organisation som klarar av den här delen. Men till den del det berör hälso- och sjukvården är det lagstiftningsmässigt inte vår behörighet.

 

TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 3:

 

Lagutskottets betänkande nr 2/2006-2007 om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet  som hör till området för lagstiftningen. (RP 3/2006-2007).

 

 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

 

Ärendets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Föredras för tredje behandling ärende 4:

 

Lagutskottets betänkande nr 3/2006-2007 om godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2006-2007).

 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

 

Ärendets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 5:

 

Lagutskottets betänkande nr 4/2006-2007 om godkännande av Världspostkonventionen samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 1/2006-2007).

 

 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

 

Ärendets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 18 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.10).

 

 

 

Originalfil