Plenum den 18 mars 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 18 mars 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 2

1    Godkännande och sättande i kraft av det fördjupade partnerskapsavtalet mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 11/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 5/2018-2019-s/LKU/

Republikens presidents framställning RP 5/2018-2019

Första behandling. 2

2    Fastighetsmäklarverksamhet

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 12/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2017-2018

Remiss. 2

3    Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 7/2018-2019

Remiss. 2

4    Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

Enda behandling. 3

5    Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2017

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2018-2019

Enda behandling. 3

6    Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2018

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 2/2018-2019

Remiss. 3

7    Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 3/2018-2019

För kännedom.. 3

8    Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 16/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 6/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 6/2018-2019

9    Införandet av ITS-direktivet

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2018-2019

10  Utvidgad skyddsjakt

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 5/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2018-2019

11  Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2018-2019

12  Fiskereglering

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2018-2019

13  Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2018-2019

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

27 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Första behandling

1        Godkännande och sättande i kraft av det fördjupade partnerskapsavtalet mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 11/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 5/2018-2019-s/LKU/

Republikens presidents framställning RP 5/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Ltl Harry Jansson

Tack, talman! I och med att utskottet inte har något att anföra i sak så vill jag endast bara meddela att utskottet tillstyrker bifallet till avtalet.

Talmannen

Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.

Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

2        Fastighetsmäklarverksamhet

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 12/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om fastighetsmäklarverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Remiss

3        Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 7/2018-2019

Remiss

4        Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

Talmannens förslag är att båda ärenden ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Talmannen föreslår vidare att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Kan förslaget att remittera ärendena till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendena remitteras till lag- och kulturutskottet.

Enda behandling

5        Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2017

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2018-2019

Enda behandling

6        Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2018

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 2/2018-2019

Enligt 21 § i arbetsordningen ska finans- och näringsutskottet för varje år avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal till lagtinget.

Först tillåts diskussion, efter det antecknar sig lagtinget redogörelsen för kännedom.

Talmannen föreslår även här att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Diskussion. Ingen diskussion.Diskussionen är avslutad.

Lagtinget antecknar sig redogörelserna för kännedom. Ärendenas enda behandling är avslutad. Ärendena är slutbehandlade.

Remiss

7        Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 3/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

För kännedom

8        Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 16/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 6/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 6/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 20 mars 2019.   

9        Införandet av ITS-direktivet

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 20 mars 2019.   

10      Utvidgad skyddsjakt

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 5/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 20 mars 2019. 

11      Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 20 mars 2019.    

12      Fiskereglering

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 20 mars 2019.   

13      Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid ett senare plenum. 

Plenum slutar

Nästa plenum hålls  onsdagen den 20 mars 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil