Plenum den 20 januari 2010 kl. 13.00

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 20 januari 2010 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1   Beredning av ny självstyrelselag

Lagutskottets betänkande (LU 15/2009-2010)

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 53/2007-2008)

Tredje behandling. 2

2   Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland

Stora utskottets betänkande (STU 2/2009-2010)

Lagutskottets betänkande (LU 4/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2008-2009)

Tredje behandling. 2

3   Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010)

Tredje behandling. 3

4   Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)

Tredje behandling. 3

5   Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010)

Tredje behandling. 3

6   Växtskyddsmedel

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)

Tredje behandling. 4

7   Invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010)

Plenum slutar. 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Barbro Sundback och Anders Eriksson för deltagande i Svenska kulturfondens språkseminarium i Helsingfors. Beviljas.

Bordläggning

1      Beredning av ny självstyrelselag

Lagutskottets betänkande (LU 15/2009-2010)

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 53/2007-2008)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 1.3.2010. Godkänt.

Tredje behandling

2      Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland

Stora utskottets betänkande (STU 2/2009-2010)

Lagutskottets betänkande (LU 4/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2008-2009)

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs först förslaget till Ordningslag för landskapet Åland för antagande i tredje behandling i enlighet med den lydelse den fick i lagtingets andra behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser om allmän ordning och säkerhet i strafflagen för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att förslaget till Landskapslag om upphävande av 11 § kommunallagen för landskapet Åland måtte förkastas. Lagförslaget föreläggs därför för förkastande. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling förkastat lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till Landskapslag om upphävande av landskapslagen angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget Landskapslag om upphävande av landskapslag om eggvapen till för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till Landskapslag om ändring av 36 § vägtrafiklagen för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

3      Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010)

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall.

Diskussion. Ingen diskussion.

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall i enlighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling.

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

4      Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall.

Diskussion. Ingen diskussion.

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall i enlighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling.

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

5      Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010)

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående förordningen eller vägra ge sådant bifall.

Diskussion. Ingen diskussion.

Det i presidentens framställning ingående förordningen föreläggs lagtinget för bifall i enlighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till förordningen.

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling.

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

6      Växtskyddsmedel

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs först förslaget till Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till Landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslag om tillämning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

7      Invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010)

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs förslaget till Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 1.3.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.13.12). 

 

 

 

Originalfil