Plenum den 21 januari 2005 kl 9.30

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den  21 januari 2005 kl. 9.30.  

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Carina Aaltonen,  ltl Henry Lindström, ltl Katrin Sjögren och vtm Barbro Sundback).

26 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Meddelande

Meddelas att social- och miljöutskottet til ny vice ordförande efter ledamoten Harriet Lindeman valt ltl Fredrik Lindqvist. Antecknas.

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 4/2004-2005 om godkännande av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar. (RP 2/2004-2005).

 

Först tillåts allmän diskussion, därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till den i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 2:

 

Lagutskottets betänkande nr 5/2004-2005 angående godkännande av protokollet om strategiska  miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. (RP 3/2004-2005).

 

 

Först tillåts allmän diskussion, därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till den i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 3:

 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2004-2005 angående ändrad lagstiftning om producentansvar för skrotfordon m.m. (FR 14/2003-2004).

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkändes vid andra behandlingen eller att förkasta desamma. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lag­förslagen var för för antagande, slutligen föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag omändring av landskapslagen om renhållning för antagande i tredje behandling. Lag­tinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandlinge antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Motiveringen godkänd i enda behandling.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 4:

 

Ltl Anders Erikssons hemställningskläm i anslutning till landskapsregeringens svar med anledning av ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål angående kultur- och kongresshusprojektet. (S 1/2004-2005).

 

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 19.1, har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Fredrik Karlström, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse:

 

”Lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att landskapsregeringen i brådskande ordning för lagtinget förelägger ett förslag där kultur- och kongresshusprojektets hela karaktär och reviderade karaktär redovisas och där man också har uttömt alla privata förutsättningar vad gäller deltagande i byggnation och drift.”

 

Detta kallas ltl Anders Erikssons förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas; de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja, de som röstar för ltl Anders Erikssons förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

 

Ltl Danne Sundman: Fru talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

 

Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Danne Sundmans förslag.

 

TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd och understödd och kommer sålunda att verkställas. Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Christian Beijar att biträda vid omröstningen.

 

Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

 

Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen borta, Beijar: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Sjöblom: ja, vtm Sundback borta, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström borta, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren borta, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

 

Omröstningen har gett som resultat 20 ja-röster och 6 nej-röster.

 

Lagtinget har därmed beslutat anteckna sig landskapsregeringens svar till kännedom.

 

Ärendet enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 5:

 

Ltl Mats Perämaas hemställningskläm i anslutning till landskapsregeringens svar med anledning av ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål angående konkurrensutsättning av samhällsservice. (S 2/2004-2005).

 

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 20.1, har ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Roger Eriksson, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse:

 

” att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen under vårsessionen för lagtinget mera i detalj klargör sina planer för hur och i vilken omfattning konkurrensutsättning av vissa avdelningar inom trafikavdelningen skall genomföras.”

 

Detta kallas ltl Mats Perämaas förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som röstar för ltl Mats Perämaas förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

 

Lagtinget har därmed beslutat anteckna sig landskapsregeringens svar till kännedom.

 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 6:

 

Finansutskottets redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2004. (FUR 1/2004-2005).

 

Enligt 36 § 4 mom. lagtingsordningen skall finansutskottet för varje år till lagtinget avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggnngen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal. Först tillåts diskussion, därefter antecknar sig lagtinget redogörelsen till kännedom.

 

Ltl Gun Carlson:

Fru talman!

I den här frågan kan finansutskottet bara konstatera att till lagtinget meddelar utskottet att landskapsregeringen under 2004 inte har ingått några nya tjänste- eller arbetskollektivavtal som skulle behöva godkännas av finansutskottet. Därför föreslår utskottet att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för 2004 till kännedom, dvs. inga avtal har tecknats.

 

TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

 

Lagtinget antecknar sig redogörelsen till kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 9.50. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.9.45).

 

 

 

 

 

Originalfil