Plenum den 21 mars 2012 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 21 mars 2012 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Första behandling. 1

1    Upphandling av miljövänliga fordon

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2011-2012)

Föredras. 7

2    Tillsättande av energikommission

Landskapsregeringens svar

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 3/2011-2012)

För kännedom... 9

3    Åländska namn på kartor

Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 5/2011-2012)

Plenum slutar. 9

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamöterna Harry Jansson, Anders Eriksson och Katrin Sjögren anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i Nordiska rådets möten i Island. Beviljas.

Första behandling

1        Upphandling av miljövänliga fordon

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2011-2012)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Kollegor, det är ibland en fröjd att se hur samhället anpassar sig till normer som ibland inte ens finns. När det gäller lagstiftning är det ju inte alltid roligt att rusa efter medborgarna och andra som berörs. Men i just det här fallet är det helt okej. Detta handlar om miljö och på sikt en bättre värld.

För det är vad finans- och näringsutskottet kan konstatera att hänt beträffande upphandling av miljövänliga fordon. Utskottet har alltså behandlat lagförslag nummer nio från landskapsregeringen. Kort uttryckt handlar det om upphandling av miljövänliga fordon på initiativ av EU-kommissionen som kort sagt krävt att direktivet ska implementeras i brådskande ordning. Det är en bra idé, anser utskottet. Det kan vid första anblicken verka som lagförslaget skapar en byråkrati utöver det vanliga när det gäller upphandlande enheter. Men det kan också vara så att det de facto ger offentliga verk och myndigheter och verk de verktyg som krävs för att göra rätt saker med medborgarnas pengar.

Det handlar alltså om att alla offentliga myndigheter och verk ska följa vissa regler när det gäller upphandling av vissa fordon som överstiger fastslagna tröskelvärdena. I detta skede handlar det om personbilar, bussar, paketbilar och lastbilar. Att göra detta är bra lagstiftning, anser utskottet. Vi måste alla hjälpas åt för att skapa en bättre luft och en renare miljö. I behandlingen av lagförslaget har utskottet dessutom kunnat utröna att den här gången har de berörda redan i praktiken infört de nya reglerna. Mariehamns stad har gjort det, landskapet har gjort det och Posten har gjort det.

Med denna nya lagstiftning visar samhället vägen framåt genom att inte längre göra det valfritt att agera för miljön eller inte. Det blir nödvändigt och lagstadgat att väga olika miljöalternativ mot varandra. I behandlingen i utskottet framgick också att det rådde lite olika bud om på vilket sätt det nya direktivet berör Posten. Men enligt de nya upphandlingsregler som faktiskt i dagarna cirkulerats till upphandlande myndigheter framgår att gränsvärdena för år 2012 och 2013 uppgår till 200 000 euro när det gäller upphandlingar av varor för myndigheter och 400 000 när det gäller upphandling av varor inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster.

Med hänvisning till detta föreslår utskottet enhälligt i sitt betänkande nr 13 att lagtinget antar lagförslaget oförändrat. Tack för ordet.

Talmannen

Begärs ordet?

Vtm Roger Jansson

Fru talman! Det är väl inte någon som ifrågasätter att inte det här skulle vara ett motiverat lagförslag. Det är en implementering av EU-rätt. Det gör att det blir ännu enklare att gå vidare med det.

Även det här ärendet har en historia och det har säkert flera historier. Men en historia är alldeles färsk och den emanerar från en hemställningsmotion som den frisinnade gruppen lämnade till föregående lagting. Den här motionen behandlades mycket ingående i social- och miljöutskottet där nuvarande ansvariga ministern, Carina Aaltonen, var en mycket aktiv medlem.

Motionen gick ut på att landskapsregeringen i all fordonsupphandling helt enkelt skulle övergå till miljövänligare alternativ, inte bara när det gäller de här fyra kategorierna; personbil, buss, paketbil och lastbil utan också när det gäller övriga arbetsredskap.

Utskottet fick en redogörelse över hur många fordon som vi hade i landskapet och det var en enorm mängd, långt över hundra bilar. Utskottet frågade efter hur förnyelseplaneringen var. På miljöbyrån fanns det då en mycket engagerad tjänsteman som hade jobbat med de här frågorna och hade gjort de här utredningarna. Utskottet fick sedan besked om att det här skulle implementeras ute på avdelningarna. Utskottet nöjde sig med att det var en långtgående implementering på gång av de planer som man hade haft för att övergå till mer miljövänliga anskaffningar.

Något år senare kunde utskottet konstatera, i samband med något annat ärende, att det inte hade skett någonting egentligen. Den här tjänstemannen hade fått andra arbetsuppgifter. Ute på avdelningarna hade man då inte budgetmedel eller i vissa fall intresse för att göra en sådan här förändring.

Under de år som man har gått, ungefär 2 1/2 år sedan, som social- och miljöutskottet med positiva förtecken föreslog att landskapregeringen skulle gå vidare på den inslagna vägen så har väldigt lite skett.

Därför undrar jag vilken betydelse den här lagstiftningen nu kommer att få? Den är bra att lagstiftningen nu också inkluderar kommunerna, så att också de får ett lagstöd får för att vara mera miljövänlig när det gäller fordonsanskaffningar.

Spåren från landskapsregeringarnas eget fögderi avskräcker lite när det gäller tron på att det här ska lyckas särskilt väl.

Jag förstår att inte utskottet har satt sig in i den här historien och därmed haft orsak att ifrågasätta de positiva signaler som det här kan ge.

Jag vill gärna fråga ansvarig minister Carina Aaltonen; har vi orsak att se ett trendbrott nu eller är det läpparnas bekännelser som ska fortsätta och efter två eller fyra år så har vi igen samma facit som vi hade efter de senaste fyra åren?

Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vtm Jansson säger här att ingenting har skett i den här frågan. Det framgår väldigt tydligt i framställningen som låg till grund för behandlingen att landskapsregeringen i budgetförverkliganden redan sedan 2010 vid införskaffning av fordon och upphandling har gått in för att miljöaspekten ska betonas mycket starkare än tidigare.

Utskottet kunde i samband med höranden konstatera och erfara att så här gör man. Att påstå att ingenting har skett och att ett eventuellt trendbrott nu skulle ske först efter att moderaterna sitter med i majoriteten är helt enkelt felaktigt.

Vtm Roger Jansson, replik

Herr talman! Min kritik kan naturligtvis tas så personligt som Perämaa nu gjorde, men jag hoppas att jag uttryckte mig så att tidigare landskapsregeringar inte har fått något trendbrott när det gäller fordonsupphandlingen. Man gör rätt mycket som man har gjort tidigare.

Perämaa kan säkert berätta åt mig hur många av lastbilarna på trafikavdelningen som är markant miljövänliga? Vi känner alla till att man har lite mindre bränsleförbrukning i varje motor som tillverkas idag. Men det hjälper inte till för att uppnå de här målen som fanns vare sig i vår motion tidigare eller i den här framställningen. Det fordras betydligt mer kraftfulla åtgärder.

Vad jag har sett på gatorna så har Posten faktiskt gjort en hel del miljövänliga upphandlingar när det gäller fordon.

Antalet upphandlingar av miljövänliga fordon som landskapsregeringen har gjort är nog färre än vad Mariehamns stad har gjort, vill jag påstå.

Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande Posten så hade jag tidigare förmånen att rent konkret idka ägarstyrning på bolagsstämmorna. Delvis kanske det är en orsak till att Posten har gått vidare i det här tänkande och vill upphandla fordon mer miljövänligt. Men det görs också i landskapsregeringen som helhet. Jag känner till att trafikavdelningen följer en mall, ett diagram för upphandling av fordon och kanske annat också där miljökriterierna spelar roll. Sedan är det ändå ett faktum att om man upphandlar en lastbil så finns det inte några el-varianter eller några andra varianter. Man är antagligen bunden ganska mycket kring den teknik som finns. Det har nu skett en upphandling av en lastbil här i början på mars, under den här landskapsregeringens fögderi. Trafikministern kunde kanske stiga upp och informera om hur mycket man har beaktat miljöaspekterna i samband med den upphandlingen?

Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Min grundläggande inställning kvarstår dock. Den politiker som slår sig för bröstet och säger att här har vi lyckats, här har vi gjort den här hemläxan och det här jobbet bra, så tror jag ser sin hand försvinna någonstans till osynligheten. Men visst, det finns några få exempel på att man har inlett ett trendbrott.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Jag vill först börja med att tacka utskottets ordförande för en väldigt bra presentation och en väldigt snabb och saklig behandling av lagförslaget som de facto brådskar för att vi ska uppfylla EU-direktivet. Vi ligger redan efter i tidtabellen när det handlar om att implementera direktivet om upphandling av miljövänliga fordon.

Precis som utskottets ordförande sade så har det varit lite fundersamheter kring huruvida Posten ska ingå som en upphandlingsenhet, att detta skulle gälla också för dem. Det är precis som utskottets ordförande sade, det gäller även för Posten men tröskelvärdet är då betydligt högre.

Sedan kom vi in på diskussionen om åtgärdsmotionen, att landskapet också borde gå över till miljövänliga fordon. Det var faktiskt en erfarenhet att få ta del av att man i landskapets ägo faktiskt har så pass många fordon som inte riktigt klarar de här miljökraven. Som vtm Jansson sade så fanns det mycket riktigt en plan för hur man skulle byta ut fordon och förändra det här.

Nu har det varit lite andra ekonomiska tider. Jag tror inte att man har gått in för att köpa speciellt mycket nya fordon till landskapet. Jag är inte helt säker på att det senaste större inköpet, en grävmaskin eller grävlastare som köptes till landskapet, omfattades av upphandling av miljöanpassade, rena och energieffektiva fordon. Däremot har det funnits med i budgetdirektiven sedan 2010. Det har klart och tydligt stått att landskapet bör använda upphandlingsverktygen för rena och energieffektiva fordon. Det tycker jag har varit ett gott steg på vägen. Avsikten från den tidigare landskapsregeringen har ju verkligen varit att detta ska ske. Nu kommer vi att byta ut ordet bör mot ska. Jag tror också att det till stor del handlar om utbildning, fortbildning, bryta det här mönstret, tänka i nya banor och att man inte bara ser på prislappen som man alltid har gjort.

Om ni minns när man skulle köpa skrivare till sina datorer så fick man en ny skrivare för nästan ingenting, men sedan när bläcket tog slut och man skulle köpa nya patroner så kostade patronerna nästan mera än själva skrivaren. Man skulle istället från början ha gjort rätt och köpt en hållbar skrivare som hade lägre driftskostnader. Det är det här tänket som vi måste få in, att det inte längre alltid är prislappen som styr, utan det är också energi, miljöpåverkan och även annan kvalitet som har betydelse. Tack.

Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen nämnde att det senaste större inköpet var en grävmaskin. I protokollet från den 6 mars från trafikavdelningen läser vi att det senaste större inköpet som faktiskt har gått över tröskelvärdet 200 000 är en lastbil. Har man redan då beaktat miljöaspekterna i upphandlingen? Eller är det bara priset som har styrt också i den här upphandlingen?

Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, ltl Asumaa, för det klargörandet. Jag tror att vi får vända oss till trafikministern för att ta reda på det här. Jag har inte varit engagerad i det här. Men vi ska titta på den saken.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! I utskottets betänkande anges att i praktiken har landskapsregeringen redan infört miljökriterier i sin upphandling. Dessa kriterier gäller de upphandlingar som inte når över tröskelvärdet för lagens tillämpningsområde. Det betyder att det gäller alla fordon helt enkelt.

Jag tackar för ministerns klargörande att avsikten är att fortsatta det som mycket riktigt den föregående landskapsregeringen tog in i budgeterna och skrev om. Jag uppfattade att vi hade en politisk enighet om det här. Men ni vet att förvaltningen svängs lika långsamt som en oljetanker i många frågor och det här kan vara en sådan fråga där det tar lite tid. Därför är det väl vår uppgift som politiker att ligga på. Även när vi får den här lagstiftningen på plats så innebär det ju inte att implementeringen är gjord. Det jobbet ska även göras.

Minister Carina Aaltonen, replik

Det är precis som vtm Jansson säger, det måste komma ner till hela förvaltningen. Att få ett verkligt hållbart Åland handlar inte bara om trafikavdelningen. Det handlar om vad som görs på alla avdelningar inom landskapsförvaltningen, men också på hela Åland. Jag tycker att det är glädjande att Posten, Mariehamns stad och många privata företag går in för att köpa miljövänliga bilar. Det här är den riktning som vi måste ställa om Åland till för att få ett långsiktigt hållbart samhälle. Det här direktivet leder oss en bit på väg.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Den här framställningen behandlar egentligen bara upphandling för offentliga myndigheter. Det berör inte alls den privata sektorn.

I ert regeringsprogram står: ”En miljöfordonspolicy inklusive rutiner att ta fram och ett utbytesprogram av miljöbilar upprättas i fordon inom landskapet och kommuner.” Jag vill fråga ministern; var ligger detta i tid nu? Har det påbörjats och när är det färdigt att implementeras?

Minister Carina Aaltonen, replik

Ltl Eklund har läst vårt handlingsprogram mycket väl där den här texten finns. Det är någonting som ska genomföras under den här mandatperioden. Men vi är inte kommit dit än idag att vi kan börja implementera det.

Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är väl alltid lite så med regeringsprogram, man är flitig att skriva ner text men sedan att verkställa, implementera och försöka komma igång är alltid lite svårare. Jag hoppas att ambitionen från landskapsregeringen i varje fall är att försöka uppnå någonting av det här som man skrivit ner så ambitiöst i regeringsprogrammet, att det inte bara stannar vid en död text.

Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag kan garantera ltl Eklund att det inte är en död text. Ambitionen finns där och ambitionen om att följa det som står i regeringsprogrammet finns. Vi ska gå mot ett mer miljöanpassat Åland. Det står jag för och det står regeringen bakom.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Flera tar upp meningen i utskottets text om att landskapsregeringen och Mariehamns stad i praktiken redan har infört miljökriterier i sin upphandling. Det kan vara på sin plats att klargöra att Mariehamns stad delvis har infört det här men inte fullt ut enligt kraven, men det har däremot landskapsregeringen gjort ganska långt. Man använder samma mall. Det här är bra, för reglerna och kraven kan betyda att man styr upphandlingarna mot små mängder av inköp, man köper färre bilar för att komma under tröskelvärdena. Det kanske styrs mera mot leasing ifall man vill komma under tröskelvärdena. Det är bra att landskapsregeringen har upphandlingar också under tröskelvärdena. Det är ett bra påpekande.

Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tycker att det var mycket positivt att man från Mariehamns stad meddelade att det här inte var något större problem för staden, man hade det här med sig i förvaltningen redan och man tänker Mariehamn som en eko-stad. Det här är något som känns självklart för stadens tjänstemän och beslutsfattare.

Jag hoppas nu att det är betänkandet och den här lagen kommer vidare och att det här är början på ett helt nytt miljötänk inte bara när det gäller motorfordon utan också när det gäller transporter och energi i ett större perspektiv.

Talmannen

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling för godkännande.

Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Föredras

2        Tillsättande av energikommission

Landskapsregeringens svar

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 3/2011-2012)

En skriftlig fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.

Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Tillsättandet av en energikommission har aviserats både i samband med lagtingsbehandlingen av landskapsgarantier för likströmsförbindelsen till Finland samt i regeringens handlingsprogram. Energikommissionens uppdrag skulle bland annat vara att bevaka konsumentprisutvecklingen för energi på Åland. Exempel på detta kan vara gränsavgiften till Sverige vid kopplingspunkten av Sverigekabeln och bevakandet av Ålands position då den nordiska elmarknaden ska öppnas för konkurrens 2015.

Med hänvisning till 38 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När avser landskapsregeringen tillsätta en energikommission?

Minister Veronica Thörnroos

Talman! I landskapsregeringens framställning nr 32 som rör landskapsgarantin till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar, den så kallade likströmskabeln, så uppstod det en oro om prisutvecklingen i den förra landskapsregeringen. Hur kommer det här att slå mot de åländska konsumenterna? Kommer den här ”kabelavgiften” att tas ut över de enskilda? Kommer det här att drabba våra industrier?

Landskapsregeringen valde då att, i samband med hörande i finansutskottet, påtala behovet av en energikommission. En energikommission var ett visionärt tänkande. Det var ett säkerhetsbälte, ett säkerhetsarrangemang som landskapsregeringen förde fram för att dämpa den oro som fanns på marknaden. Det var visionärt och det var rätt. Det var det som landskapsregeringen kunde göra under de premisser som då fanns. Den här landskapsregeringen har fortsatt det arbetet.

Tittar vi då vad vi vill göra så säger vi i vårt handlingsprogram att vi talar om omställning till förnyelsebar energi. Förnyelsebar energi innehåller många olika komponenter. Vi talar vindkraft, hur får vi vindkraften att utvecklas? Hur kan vi bli självförsörjande? Vilka energikällor ska vi använda oss av? Hur kan vi använda restprodukterna? Hur kan vi energieffektivera? Hur kommer likströmskabeln att påverka vårt dagliga behov? Kommer vi att kunna exportera vindkrafts-el. Ni hör själva komplexiteten i den här frågan.

Därutöver, bästa lagtingsledamöter, processar vi nu för tillfället i landskapsregeringen en ny lag som heter energimarknadslagen. Den kommer att komma till er för behandling nästa vecka.

Hur kopplar man då ihop energimarknadslagen med ltl Mats Perämaas frågeställning? Ja, därför att EU-direktivet EG 2009/72, som ligger i botten, är talar om att den myndighet som kommer att skapas ska, förutom rena uppgifter som att godkänna stamnätsinnehavare, också analysera elmarknadens utveckling och säkerställa att förnyelsebara energikällor jämställs med andra etc.

Vad jag försöker säga med det här är att landskapsregeringen håller på att ta ett starkt samlat grepp kring energimarknaden.

När vi har alla pusselbitar på plats, och vi med säkerhet vet målstyrningen för energikommissionen och när vi också kan säkerställa att det inte infinner sig överlappande funktioner på grund av det nya EU-direktivet som kräver en ny tillsynsmyndighet, då kommer energikommissionen att tillsättas.

Det viktiga för den här landskapsregeringen är inte om energikommissionen tillsätts idag eller nästa vecka. Det viktiga är att fakta är insamlat och att parallella överlappande funktioner inte kommer i användning. Tack.

Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Den nya dimensionen i det eventuella uppdraget för den blivande energikommissionen, detta med omställning till förnybar energiproduktion är givetvis bra och det är någonting som vi stöder.

Men faktum kvarstår att det finns behov av att bevaka prisutvecklingen för energi. Det finns ett jättestort behov. Att energi- och elförsörjning finns tillhanda är näst intill en grundläggande rättighet för människor och företag och att det finns tillhanda på en prisnivå som gör att det är hanterbarbart. Det är ytterst viktigt även för regionen Åland att vi har prisnivåer som gör att vi i konkurrens med omvärlden kan producera det vi gör och att det är attraktivt att bo och leva här på Åland.

Det är bra att det planeras nya lagstiftningar på området, men det finns redan en el-lag som säger, jag citerar: ”Samarbete och planering rörande elförsörjning ska äga rum som i denna lagen stadgat. Härvid skall särskilt beaktas behovet av att upprätthålla och utveckla ett i ekonomiskt och tekniskt hänseende ändamålsenligt system för produktion, överföring och distribution. Miljön ska också beaktas”.

Det finns beslut om Finlandskabeln vad gäller finansieringen. Landskapsregeringen håller antagligen på att arbeta med notifieringen av stöden. Beslut att bygga kabeln ska fattas så småningom. Det finns skäl att landskapsregeringen tar tag i energiprisfrågan på allvar, förutom de här vackra orden om allt som ska göras för att ingenting ska bli bortglömt.

Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Det finns ingen anledning för landskapsregeringen att ta tag i den här frågan, helt enkelt därför att vi redan håller i den med två händer dessutom.

Jag delar helt ledamotens åsikt om att frågan om el, energi och produktion är oerhört viktig för Åland. Vi har ett insulärt läge. Det gäller att se om sitt hus.

Att det inte finns en energikommission tillsatt betyder ju inte att det inte finns ett arbete. Jag är säker på att ledamoten känner till den energigrupp som tillsattes redan under dåvarande kansliminister Britt Lundbergs tid. Den energigruppen funktionerade som ett referensplank både mot ministern och mot hela landskapsregeringen. Där har vi den samlade kompetensen på Åland som vi arbetar kontinuerligt med.

Jag håller också med om att energikommissionen ska tillsättas. Men det får inte vara ett självändamål att man tillsätter en kommission. När riktlinjen är fullständigt klarlagd, målet är specificerat och uppdraget tydligt då gör man det. Men det betyder inte att inte arbetet redan nu fortgår.

Ltl Mats Perämaa

För liberalerna och för mig personligen så finns det ett mål som är så tydligt som något kan vara i det faktum att det finns ett behov av att våra industrier, våra företag, våra invånare och våra hushåll kan försörjas med elektricitet så billigt det bara är möjligt. Det finns många viktiga saker att ta itu med; gränsavgiften till Sverige är en fråga som säkert tar flera år att lösa och den nordiska elmarknaden som ska öppnas med mera.

Även om orden är vackra så är vi inte helt tillfyllest med svaret. Vi kan konstatera att efter dagens diskussion vet vi inte när energikommissionen tillsätts. Vi har heller inte en bild av hur mandatet ser ut.

Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Vi kan här konstatera att den förra landskapsregeringen, där liberalerna hade ansvaret för energifrågor och för finansfrågor och vi redan då hade en lagstiftning som sade att vi skulle ha en energikommission, inte lyckades komma till skott på fyra år. Det enda möte som hölls var den 28 augusti mellan fyra olika tjänstemän.

Jag tycker inte det finns någon anledning att kritisera den här landskapsregeringen för att vi inte hittills ännu har tillsatt den här kommissionen.

Däremot delar jag fullständigt ltl Mats Perämaas åsikt om att frågan är viktig och bör processas framåt. Tack.

Talmannen

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

3        Åländska namn på kartor

Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 5/2011-2012)

En skriftlig fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 26.03.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil