Plenum den 7 januari 2008 kl. 13.00

PLENUM den 7 januari 2008 kl. 13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Göte Winé).

29 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras ärende nr 1:

 

Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Danne Sundmans enkla fråga om avfallsavgifters laglighet. (EF 3/2007-2008).

 

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen ett kort svar på frågan. Med anledning av svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga 3 minuter.

 

Ltl Danne Sundman:

Herr talman!

Kommunförbundet Ålands miljöservice, MISE, uppbär avfallsavgifter av sina kunder i medlemskommunerna, dessa avgifters laglighet har ifrågasatts och många medborgare har därför låtit bli att betala dessa vilket fått som följd att kommunförbundets ekonomi drabbats negativt. Detta är ett så pass allvarligt problem och har föranlett mycket diskussion att landskapsregeringen som övervakande myndighet bör engagera sig i problematiken.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen i egenskap av övervakande myndighet att  kommunförbundet Ålands miljöservice - MISE:s avfallsavgifter är lagliga och att dessa bör betalas eller är det rätt att vägra betala?

 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren:

Herr talman!

Fundamentet i avfallshanteringen i landskapet är renhållningslagen. Ett annat viktigt styrdokument är avfallsplanen. Avfallshanteringen är en kommunal angelägenhet. Enligt renhållningslagen får en kommun besluta att en avgift skall betalas till kommunen för insamling, bortforsling och omhändertagande av avfall. En fastighetsägare har skyldighet att betala avgift till kommunen när hämtning, omhändertagande av avfallet sker på kommunens försorg. Även om ett besvär mot renhållningsavgiften inlämnas skall renhållningsavgift betalas inom utsatt tid. Betalas inte avgiften inom utsatt tid skall till belopp läggas en årlig ränta om 12 procent. Om ett överklagande av avgiften leder till att avgiften nedsätts skall kommunen återbetala beloppet tillsammans med ränta, allt enligt renhållningslagen.

 

Det är ändå inte landskapsregeringens uppgift att uttala sig om lagligheten. Den dömande makten utövas av domstolarna och till viss del av folket vart fjärde år.

 

 

 

 

Ltl Danne Sundman, första tilläggsfråga:

Herr talman!

Trots att det här inte är någon domstolsförhandling tolkar jag svaret som ganska klart att är man kund i Mise och har fastighet i en Mise-kommun skall man betala avgiften; även om den har ifrågasatts skall den betalas men eventuellt återbördas om den är felaktig. Ett förtydligande skulle kanske vara på sin plats. Det här gäller alltså alla kommunmedlemmar som har fått en avgift på sig, det finns ingen som har någon slags politisk immunitet?

 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren:

Herr talman!

Någon politisk immunitet känner inte lagstiftningen till.

 

TALMANNEN: Frågan är därmed slutbehandlad. Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Landskapsregeringens framställning angående ändrade utkomstskyddsbestämmelser. (FR 9/2007-2008).

 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid lagtingets plenum onsdagen den 9 januari. Godkänt.

 

 

Landskapsregeringens framställning angående ny blankettlag om byggnaders energiprestanda. (FR 10/2007-2008).

 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid lagtingets plenum onsdagen den 9 januari. Godkänt.

 

 

Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 9 januari kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 13.07).

 

Originalfil