Plenum den 9 mars 2009 kl. 13.00

 Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 9 mars 2009 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Meddelande. 1

Bordläggning. 1

1    Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/2008-2009 angående redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2007 - 31.10.2008 (RS 1/2008-2009)

Bordläggning. 2

2    Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 om godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007-2008)

Remiss. 2

3   Republikens presidents framställning om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och med Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen (RP 6/2008-2009)

För kännedom... 2

Landskapsregeringens meddelande om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008 (M 2/2008-2009)

 

Plenum börjar

Plenum börjar. Upprop. Närvarande 30 lagtingsledamöter.

Meddelande

Den allmänna motionstiden nu har börjat löpa. Tiden för att lämna in motioner utgår torsdagen den 19 mars 2009 kl. 12.00. Närmare information finns på de utdelade informationsbladen.

Herr landshövdingen

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna Republikens President framställning om bifall till lagen om sättande i kraft av konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung.

Talmannen

Herr landshövding! Framställningen kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

Bordläggning

1      Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/2008-2009 angående redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2007 - 31.10.2008 (RS 1/2008-2009)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 11 mars 2009. Godkänt? Godkänt.

Bordläggning

2      Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 om godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007-2008)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 11 mars 2009. Godkänt? Godkänt.

Remiss

3      Republikens presidents framställning om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och med Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen (RP 6/2008-2009)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt.

Diskussion? Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.

För kännedom

Landskapsregeringens meddelande om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008 (M 2/2008-2009)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling måndagen den 16 mars 2009.

Nästa plenum hålls onsdagen den 11 mars 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 13.05.)

 

Originalfil