Första behandling

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Anförande | 13:04

  Herr talman! Bästa lagting, social- och miljöutskottet har behandlat ändringar av tobakslagen och i sammanhanget har vi också haft ganska många höranden.

  En av tobaksdirektivets målsättningar är att hindra olaglig handel med tobaksvaror genom att ta i bruk ett system för spårbarhet och säkerhetsmärkning. Syftet är, förutom att minska utbudet av olagliga tobaksprodukter, att minska förekomsten av rökning och därmed främja folkhälsan. De grundläggande bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning finns i artiklarna 15 och 16 i tobaksdirektivet. Kommissionen har antagit kompletterande bestämmelser i spårbarhetsförordningen, säkerhetsmärkningsbeslutet och datalagringsförordningen. Enligt spårbarhetssystemet måste alla styckförpackningar med tobaksvaror som produceras i, levereras till eller släpps ut på EU-marknaden förses med en unik identitetsmärkning och styckförpackningarnas förflyttningar kunna spåras genom hela leveranskedjan samt information om registrerade förflyttningar lagras av oberoende datalagringsleverantörer. Enligt säkerhetsmärkningssystemet måste styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på EU-marknaden märkas med manipuleringssäker säkerhetsmärkning som består av synliga och osynliga delar för att göra det möjligt för både konsumenter och myndigheter att fastställa om produkten är laglig eller olaglig.

  Genom de föreslagna ändringarna i landskapslagen om tobak och relaterade produkter genomförs kommissionens spårbarhetsförordning, säkerhetsmärkningsbeslut och datalagringsförordning. Vidare föreslås att en åldersgräns på 18 år införs för försäljare av tobaksprodukter och relaterade produkter, dock så att en person som fyllt 15 år får verka som försäljare om det sker under tillsyn av en person som fyllt 18 år. I lagförslaget föreslås att försäljningsställen för tobak eller relaterade produkter inte får placeras i anslutning till barnomsorgsverksamhet, fritidshemsverksamhet eller lekverksamhet. Dessutom föreslås att underlåtelse att iaktta den anmälningsskyldighet till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som gäller för näringsidkare som bedriver detaljhandel av tobaksprodukter och relaterade produkter kan medföra bötespåföljd eller försäljningsförbud. I syfte att trygga att skyldigheter enligt lagen fullgörs föreslås att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ges utvidgade möjligheter att besluta om vite.

  Utskottet välkomnar lagförslaget och konstaterar att de föreslagna ändringarna innebär att lagstiftningen om tobak och relaterade produkter skärps och är i linje med det av landskapsregeringen antagna Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska programmets långsiktiga målsättning om ett tobaksfritt Åland år 2040 samt strategiskt utvecklingsmål 1 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Utskottet saknar dock en beskrivning av lagförslagets konsekvenser för miljön.

  Herr talman! Utskottet konstaterar att det fortsättningsvis finns utrymme för förbättringar av lagförslags barnkonsekvensanalyser. Utskottet konstaterar att det i föreliggande lagförslag främst redogörs för de negativa hälsomässiga konsekvenserna för barn. Lagförslaget innebär dock även en rad förbättringar ur ett barnrättsperspektiv. I lagförslaget föreslås att försäljningsställen för tobak eller relaterade produkter inte får placeras i anslutning verksamheter avsedda för barn, en åldersgräns för försäljning av tobak införs och egenkontrollplanen föreslås även inkludera en plan för att genomföra kontroll av tobaksköpares ålder. Förfarandet tydliggör därmed näringsidkarens ansvar att minska tillförseln av tobak och relaterade produkter till minderåriga vad gäller bland annat organisering av verksamheten, utbildningsinsatser och arbetstidsplanering. Även införandet av ett system för spårbarhet och säkerhetsmärkning är till barnets bästa i och med att det försvårar handeln med olagliga tobaksprodukter. Utskottet konstaterar således till skillnad från landskapsregeringen att förslaget har direkta följder för barn.

  Utskottet konstaterar att de åldersgränser som föreslås införas rörande försäljning i detaljhandeln av tobak och relaterade produkter innebär en strängering inte bara i förhållande till den gällande åländska lagstiftningen utan även i förhållande till den lagstiftning som gäller i Finland och Sverige. Utskottet anser att förslaget som möjliggör att 15-åringar under direkt tillsyn av en myndig person kan sälja tobak är avvägt mellan olika intressen och stöder förslaget. Utskottet anser att det är positivt att bestämmelsen om den egenkontrollplan som ska uppgöras av näringsidkare som inom detaljhandeln säljer tobak och relaterade produkter föreslås kompletterad med ett klargörande om att egenkontrollplanen även ska innehålla en plan för kontroll av köpares ålder.

  Utskottet uppmanar landskapsregeringen att inom en rimlig tid efter lagens ikraftträdande genomföra en utvärdering av den ändrade lagstiftningens konsekvenser och samtidigt överväga behovet av ytterligare lagstiftningsåtgärder för att minska tobaksbruket och tobakens skadliga effekter.

  Herr talman! Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i det sammanhanget särskilt överväga om tobakslagens lägre 15-års åldersgräns för försäljning av tobak kan harmoniseras med alkohollagens motsvarande lägre åldersgräns på 16 år för försäljning av alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol. Utvärderingen kan lämpligen också ta i beaktande i vilken omfattning de nya bestämmelserna minskat förekomsten av sådana situationer där minderåriga måste hantera konflikter om rätten till inköp, utpressning eller andra arbetsmiljörisker. Enligt utskottets bedömning finns det även behov av att överväga ett skärpt exponeringsförbud i detaljhandeln för tobak och relaterade produkter. Tack, talman.


 • Tack, talman! Tack ledamot Lindholm. På vilket sätt menar utskottet att man följer det ANDTS-program som har gjorts upp gällande bland annat tobak, när man nu vill att 15-åringar ska ha möjlighet att sälja tobak? På vilket sätt harmoniserar det med ANDTS-programmet? Enligt mig går det stick i stäv med det, men förklara gärna hur utskottet ser på saken.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:10

  Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Utskottet tar fasta på att det är 18-års åldersgräns på försäljning. Sedan kan man under direkt övervakning som 15-åring få sälja. Det är ytterligare försäljningsställena som nu får precisera var man inte får sälja. Det är också ett steg i den riktningen, man får inte sälja i närheten av verksamheter där barn förekommer.


 • Tack, talman! Jag blev inte så mycket klokare av det svaret. Läser man ANDTS-programmets målsättningar så är en av de stora sakerna faktiskt att man ska minska kontakten överhuvudtaget med droger, i det här fallet tobak. Jag kan inte förstå hur utskottet kan tycka att det harmoniserar med ANDTS-programmet.

  Jag läser bland hörandelistan att barnombudsmannen, Folkhälsan och Rädda Barnen har hörts. Är det här någonting som de hörande har varit rörande överens om att det här är ett bra lagförslag sett till den här åldersgränsen?

  En sista fråga, skulle en 18-års åldersgräns minska risken för tobaksnyttjande bland minderåriga? Eller anser utskottet och viceordförande Lindholm att det man går in för nu, argumentet att 15-åringar får möjlighet att sälja tobak, att det är tillräckligt starkt?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:12

  Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. I den nu gällande lagen så finns det ju ingen åldersgräns överhuvudtaget. Den lag som vi nu föreslår att ska antas så där finns det en åldersgräns på 18 år, men det finns också möjligheter för 15-åringar att få sälja under ett direkt överinseende av en myndig person. Sedan hur många det är som kommer att kunna få göra det beror på omständigheterna. Men om man säger som så - och som utskottet anser att är märkligt - att exempelvis en 17-åring sitter i kassan och får sälja tre lådor öl åt en kund, men om kunden ska köpa ett paket cigaretter så då kan inte 17-åringen få sälja det. Det utesluter alltså minderåriga att sitta i kassan och sälja i en livsmedelsbutik.


 • Talman! Jag ska kort presentera vår reservation mot social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2019-2020 om ändring av tobakslagen.

  Jag börjar med att säga att vi tycker i det stora hela att det här är en bra lag, jag och den andra undertecknaren av motionen, ledamot Simon Påvals. Vi välkomnar en strängering av tobakslagen.

  Men vi anser att det finns vissa brister. Först anser vi att lagförslaget skulle ha vunnit på att ha skickats ut på remiss så att berörda organisationer hade fått ge sin syn på lagen.

  Vidare har det, som vi konstaterat tidigare, framkommit att lagförslaget saknar såväl barnkonsekvensanalys som miljökonsekvensanalys. Vi saknar helt enkelt en bild av hur lagförslaget harmoniserar med hållbarhetsprinciperna.

  Slutligen anser vi att lagförslaget, som möjliggör att 15-åringar under tillsyn av en myndig person kan sälja tobak, inte är väl avvägt mellan olika intressen och stöder därför inte förslaget. Vi ser att det finns en risk för försämring av folkhälsan.

  Under höranden framkom att tobaksförsäljning är svårt att övervaka vilket gör lagförslaget problematiskt ur flera synvinklar. Vi anser att vi i vuxenvärlden behöver bli mera restriktiva och göra allt vi kan för att minska antalet tobaksdebuter.

  Talman! Vårt förlag är att lagförslaget i övrigt antas i enlighet med landskapsregeringens förslag, dock så att 2 § 1 mom. får följande lydelse: "2 § 1 mom. Den som säljer tobaksprodukter och relaterade produkter i näringsverksamhet ska vara minst 18 år." Punkt där och resten av meningen stryks, alltså.

  Talman! Här och nu aviserar jag att jag i detaljbehandlingen kommer att föra vårt förslag till omröstning. Tack, talman.


 • Talman! Jag måste ställa en fråga till Liberalerna Om detta är ett så stort problem, trots att det faktiskt är en strängering vi har gjort, hur kommer det sig att liberalerna inte tog upp det här under förra mandatperioden?


 • Precis som jag sade så välkomnar vi ju en strängering. Det är ju absolut bra att man sätter en åldersgräns. Man tänkte rätt när man ändrar åldersgränsen till 18 är, sedan tänkte man lite fel när man backade lite och tog gränsen 15 år.

  Vad gäller förra mandatperioden så minns jag inte riktigt hur diskussionerna gick eller hur det diskuterades vad som var på gång eller i röret. Det minns jag tyvärr inte riktigt.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:17

  Talman! Inledningsvis vill jag säga att Ålands kamp mot tobaken har varit framgångsrik, 8 % av ålänningarna rökte regelbundet år 2018 jämfört med t.ex. 13 % i Finland. Det är bra! Flera landskapsregeringar har haft som uttalat mål att minska rökandet och de har lyckats med det, bättre än både Sverige och Finland.

  Förslaget till ändring av tobakslagen innebär rent sakligt två ting. 1) En EU-harmonisering för att förhindra handel med illegala tobaksprodukter, genom att ta i bruk ett system för spårbarhet och säkerhetsmärkning. Det här en väl övervägd, riktad åtgärd som ska förhindra handel med illegala tobaksprodukter. 2) Den andra saken är en strängering av tobakssäljarnas ålder. I ett slag går vi ifrån att inte ha någon reglering alls, till att ha strängare regler än både Sverige och Finland, vilket utskottet också uppmärksammat i betänkandet.

  Talman! På bordet ligger också en reservation som jag finner anmärkningsvärd på flera sätt. Den innebär att vi på Åland inte nöjer oss med att vara strängare än både Finland och Sverige – vi går in för mera förbud. Vi skippar den mesiga hammaren och tar fram storsläggan.

  I utskottsbehandlingen var vi förstås intresserade av att veta exakt vad en tobaksförsäljningsgräns på 18 år skulle innebär praktiskt för åländska förhållanden. Vad innebär det för handlarna och våra ungdomar? Vi fick lära oss att en sådan strängering skulle leda till att matvarubutikerna slutar att anställa ungdomar i åldern 15-18 år. Det blir för komplicerat och omständigt, du kan svårligen ha anställda som har ”klausul”.

  Sveriges regering gjorde exakt samma bedömning år 2010 efter den s.k. Tobaksutredningen. Jag citerar: ”Regeringen anser att en 18-års gräns skulle skapa problem för små butiker och försvåra för ungdomar att få jobb, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på socialdepartementet. ”Källa: Handelsnytt, artikel den 12 mars 2010.

  Det är värt att notera detta: Den reservation som Liberalerna nu förfäktar stänger dörren för arbetssökande 15-18-åringar i den åländska detaljhandeln. Det verkar i och för sig vara i linje med vad som har blivit liberal politik; mera förbud. Liberal politik är tydligen också att göra det svårare att anställa 16-18-åringar inom restaurangbranschen, också detta är anmärkningsvärt.

  Jag måste säga att jag inte får ihop detta. Vi har de senaste veckorna sett en störtflod av högtravande, liberala åtgärdsmotioner och skriftliga frågor om vikten av att få hjulen i rullning, fortare, fortare och se till att det finns jobb.

  Här är några exempel: Skriftlig fråga nr 2, Nu behövs ett modernt fungerande riskkapitalbolag, åtgärdsmotion nr 11, Näringsliv i akut ekonomisk kris och åtgärdsmotion nr 4, Ekonomiskt råd. Och så lägger ni fram flera förslag som stoppar hjulen, som stoppar åländska ungdomars möjlighet att få jobb och stoppar i ett läge då vi har en ungdomsarbetslöshet på 18 % ! När vi hade en ungdomsarbetslöshet på 8 %, vilket några i den här salen minns, så talades det om ”en förlorad generation”, vad ska vi då säga om 18 %?

  Och exakt vad ska våra ungdomar jobba med efter att vi stängt dörrarna för dem? Är det landskapsfinansierade låtsasjobb som är morgondagens melodi? När vi har torpederat ungdomarnas möjligheter att jobba i detaljhandeln och försvårat arbete i restaurangbranschen, vad är då nästa steg? Ska vi också förbjuda ungdomarna att gå till sjöss? Det skulle ju faktiskt gå om landskapsregeringen aktivt arbetar för att försämra tillgången på sjömansläkarintyg för unga. Det går ju att motivera med att havet är djupt, farligt och att det finnas alkohol och framförallt tobak till sjöss.

  En till orsak till att jag är mycket förvånad är att liberalerna så synligt bjudit in hela näringslivet till diskussion om vad som konkret kan göras för att få hjulen i rullning. Men jag börjar på riktigt undra vad som hände?

  Dessutom är jag förvånad, kanske mera på det personliga planet, för min hyfsat positiva bild av liberal politik är att detta är ett parti som gillar fakta, man gillar fakta på bordet och man gillar att veta hur det egentligen ligger till. Varför har ni inte gjort ett enkelt telefonsamtal till Ålands näringsliv och frågat om konsekvenserna? Eller till valfri detaljhandel? En annan princip som jag möjligen felaktigt förknippar med liberal politik är principen om att ha ungefär samma regler som i Finland. Men inte ens det tycks vara något att lita på, det verkar som att vi nu ska använda vår självstyrelse till att förbjuda och försvåra mer än både Sverige och Finland. Det finns, kort sagt, inget liberalt i den här reservationen eller i dessa tankegångar.

  Det finns säkert också väljare som googlat ordet ”Liberal”, röstat och förväntat sig en frihetlig politik i stället för irrationell förbudspolitik. Det kan också vara värt att betänka.

  Men värst av allt är att ni faktiskt har lagt det här förslaget och att det därmed har en faktisk möjlighet att gå igenom lagtinget. Vad ska vi säga till ungdomarna som inte fick jobb i år? Vad säger ni till väljarna? Att vi vill skapa möjligheter för unga, att vi värnar näringslivet eller att vi vill ha konkreta förslag för att få hjulen i rullning?

  Om vi på riktigt vill skapa framtidstro så då måste vi börja skapa möjligheter för våra ungdomar, inte omöjligheter genom klåfingrig regleringsiver. Tack för ordet.


 • Tack, herr talman! Det är rysligt vad ledamoten Valve är mån om liberalernas framtid, det värmer.

  Det finns tydligen inga andra jobb på Åland förutom detaljhandeln. Det låter som att näringslivets framtid står på spel beroende på om ungdomar får sälja tobak och alkohol. Så är så klart inte fallet.

  Jag förstår att Moderaterna är desperata att få igenom sin politik i den här regeringskonstellationen. Men är det verkligen på bekostnad av socialpolitikens långsiktiga konsekvenser? Är det verkligen det som vi ska göra här?


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:23

  Denna reservation som Liberalerna vill att lagtinget ska rösta för, den stänger dörren för åländska ungdomar inom detaljhandeln. Det tycker jag är ett väldigt stort ingrepp. Ni Liberaler har två ledamöter i utskottet, Påvals och Söderlund, ni känner till det här och ändå föreslår ni det. Det är det som jag finner anmärkningsvärt.

  För det andra så måste all lagstiftning, som vi tar i det här huset, bygga på någon sorts långsiktighet och inte basera sig på konjunkturer. Nu har vi 18 procents ungdomsarbetslöshet. Man kan, om man vill vara riktigt kallhamrad, argumentera; "tja, de klarar sig utan ungdomarna, vi har så många arbetslösa". Men jag tycker att det är helt fel sätt att resonera på. Lagstiftning måste tänka långsiktigt. Vi måste kunna föreställa oss situationer där vi har arbetskraftsbrist. Framförallt så tycker jag inte att vi ska förstöra möjligheter för våra ungdomar. Många små torpederade möjligheter blir en enda stor en omöjlighet.


 • Det är intressant nu här att vi pratar om fakta. Ledamoten Valve framhåller att vi ska ta ett telefonsamtal till näringslivet. Kanske regeringen skulle ta ett telefonsamtal till expertgrupper? ANDTS-gruppen och de andra höranden som vi hade ansåg för det första att det inte fanns någon barnkonsekvensanalys på detta ärende. Det fanns en ansats till ett resonemang. Så det är nog magstarkt av Valve att stå och prata om just den saken.

  För det andra, att prata om långsiktiga konsekvenser så kan jag berätta att de sociala konsekvenserna inte syns på en mandatperiod, speciellt när det handlar om ungdomsarbete så syns det på en tioårsperiod. Det är just därför som förebyggande socialarbete är så svårt att kunna forska på. Det är ingenting som är konkret här och nu. Att prata om att man ska utvärdera det inom en så kort period som en mandatperiod, det är helt lönlöst och det vet alla som jobbar inom det sociala.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:25

  Tack, talman! Jag tror att jag möjligen har varit ordförande för ANDTS-gruppen och jag känner till innehållet i programmet ganska bra. Jag är nöjd över att vi faktiskt tar en lagstiftning som är strängare än både i Sverige och i Finland, vilket vi nu gör här.

  Ska man ta det här ett snäpp till, skruva åt det ytterligare vilket man har gjort i vissa nordiska länder till 18 år, men sedan ändå landa i att det här är en jättedålig idé, då ska man ha torrt på fötterna. Man ska ha en konsekvensanalys och jag hittar ingen sådan konsekvensanalys i er reservation, med all respekt. Det står ingenting om att ungdomar förlorar sina jobb eller att de inte kommer att kunna arbeta inom detaljhandeln. Det hade varit klädsamt att nämna detta men sedan säga;" men vi liberaler tycker ändå det är viktigt att göra en markering även om de här ungdomarna blir utan jobb".


 • Tack, talman! Det var ju en imponerande svada, får man säga, inte så faktabaserad kanske som det fås att låta. Det är väldigt få ungdomar i åldern 15-18 år som de facto jobbar i detaljhandeln.

  Det ledamoten Valve pratar om är moderat näringspolitik och det är väl okej.

  Min fråga gäller hållbarhet, alkohol- och drogpolitik. Är det, enligt ledamoten Valve, bra för barn i åldern 15 till 18 år att sälja tobak och alkohol? Mår de bättre av det, är det bra? Medför det att barns tobak- och alkoholdebut, som vi alla vet hänger starkt samman, blir senare genom att de får sälja alkohol och tobak?


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:27

  Först tack till ledamoten Fellman som uppmärksammar ungdomarna som jag gör, de finns i detaljhandeln idag.

  Det är ett politiskt beslut om vi ska ha lagstiftning som möjliggör för 15-åringar att arbeta under översyn av någon äldre eller om vi ska porta dem med en paragraf såsom har föreslagits från Liberalerna.

  I Ålands hållbarhetsagenda finns målsättningen att för uppnå ett hållbart Åland så ska rökandet minska. Med all statistik som vi har tillgänglig nu - då avser jag också ÅSUBs statistik från 2016 - så tror jag att vi kan säga att vi har lyckats med att minska rökandet på Åland. Vi har varit framgångsrika i den kampen.

  Om ledamoten Fellman önskar ytterligare komplettering på någon punkt så gör jag det gärna.


 • Jag vill hävda att den uppsjö av ungdomar som jobbar inom detaljhandeln och är under 18 år faktiskt är väldigt liten jämfört med det som ledamoten låter påskina.

  Men jag fick inget svar på min fråga; är det bra för barn? Är det bättre för barn i åldern 15 till 18 år att sälja tobak eller är det sämre ur en alkohol- och drogpolitisk synvinkel, inte näringspolitisk?

  Sedan undrar jag; har vi andra liberaliseringar att vänta under mandatperioden när det gäller barns tillgång till alkohol och tobak? Är det en ny socialpolitik som ser dagens ljus här?


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:28

  Ja det skulle vara fint om det vore så, men vi får väl återkomma till det i ett annat sammanhang. Jag tror att det är bra för våra ungdomar att få möjligheter. Jag tror att det är bra för våra ungdomar att få jobba på riktigt och ha riktiga jobb. Jag tror att det är bra för självkänslan. Jag tror att ledamoten Fellman överskattar de risker som finns i att vi nu antar en strängare lagstiftning än både Sverige och Finland och dessutom skriver in ett krav på tillsyn.

  Det handlar ju rent faktiskt enbart om att möjliggöra för de ungdomar som redan finns i den åländska detaljhandeln att kunna fortsätta arbeta.


 • Talman! Innan ledamot Wille Valve börjar raljera över våra försök att bry oss om ungdomars hälsa så resonerade han kring rökningen i olika länder och hur det ser ut i jämförelse med Finland. Läser man det finstilta så ser man att rökning bland gravida kvinnor ökar i Finland mera än i de andra nordiska länderna. Jag tycker personligen att det här är någonting som vi faktiskt behöver bry oss om och göra allt för att minska det. Har man sett vad rökning hos gravida kvinnor förorsakar så tror jag att man är beredd att jobba ganska hårt för att det ska minska, till och med lämna in en reservation.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:30

  Jag tror att jag förstår vad ledamoten Söderlund säger.

  Det som jag motsätter mig är lagstiftning och paragrafer som baserar sig på att vi inte vet någonting. Vi vet ingenting och därför tror vi att det kan finnas en risk för någonting och därför ska vi ha en lag.

  God lagstiftning bör grunda sig på att det finns riktiga problem som vi vill lösa med en lag. Det är ganska stora ingrepp som vi kan göra just genom tobakslagstiftningen. Man hittar också i slutet av betänkandet, vilket jag vet att ledamoten Söderlund är väl insatt i, en ansats till att i framtiden möjliggöra ett exponeringsförbund. Detta kunde möjligen vara nästa steg i tobakslagstiftningen, vilket utskottet enhälligt också har konstaterat att det kan vara någonting som är värt att titta på.


 • Talman! Vidare säger ledamot Valve att nu kan alla ungdomar som jobbar inom detaljhandeln gå hem, de kan glömma att få sommarjobb i sommar och det tycker jag inte alls överensstämmer med vad vi fick höra i utskottet. Vi fick höra att de flesta anställer ändå inte någon som är under 18 år av andra olika praktiska omständigheter, så det uttalandet vill jag lite opponera mig mot.

  Sedan sist några ord om folkhälsoeffekterna, de syns ju inte under den här mandatperioden utan det är ju långsiktiga effekter som vi ser och förväntar oss.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:32

  Jag vill i det här sammanhanget påminna om att utskottet fick ta del av material, som jag förutsätter att nu är offentligt i och med att behandlingen är avslutad, där vi fick lära oss att det finns ungdomar inom den åländska detaljhandeln. Det materialet kommer inte från Ålands Näringsliv, utan det kom från tredje sektorn där man hade gjort ett försök att kartlägga hur många ungdomar som jobbar och ungefär var.


 • Talman! Det var en känslostyrd argumentation där lagtingsledamot Wille Valve med osaklig argumentation och härskartekniker konstaterade och recenserade liberal politik, aktivt påhejad från regeringsbänkarna med skratt.

  Ledamot Valve tog också upp frågan kring alkohollagstiftningen, vilken regeringen har hanterat genom förordning och uppenbarligen valt att inte ta den lagstiftningen. Ledamoten Valve lyfte också liberala politiska inlägg i den diskussionen. Jag har själv diskuterat det här med väldigt många från branschen. Jag vet att det dels finns en efterfrågan att ha 16-åringar i restaurangbranschen och få servera alkohol. Men det finns också en annan bild av det, nämligen den hållbara turismen och kvalitetsökningar. Vi vet att vi på Åland har en relativt hög prisnivå, vi vet att servicen ibland fallerar. Det här behöver vi (… taltiden slut).


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:33

  Det sista blir lite svårt att hänga med, hur en strängering till den delen, i alla fall den vi pratar om här idag, skulle kunna leda till någon kvalitetshöjning.

  Men jag har ett väldigt gott minne. Jag kommer ihåg precis vad alla i det föregående regeringsblocket tyckte exempelvis om de föreslagna ändringarna till ny alkohollagstiftning som togs i ett PM. Jag är förvånad över att man kan vända kappan så snart som det har gjorts efter valet. Företrädare som var för någonting under förra mandatperioden är plötsligt emot någonting här. Det är därifrån som min besvikelse kommer, om man vill analysera det.


 • Jag kan ärligt säga att jag hör kanske inte till de i vår lagtingsgrupp som har de starkaste socialpolitiska dubierna i den här frågan.

  Däremot har jag fördjupat mig i restaurangbranschen, jag har jobbat inom den i många år. Min hjärna fungerar så att får man väldigt mycket ny information så är jag också beredd att omvärdera. Den problematik som restaurangbranschen lider av, det är att man har väldigt få utbildade. Det blir fler och fler icke utbildade och man ser hur servicen raseras. Man ser hur de som har väldigt lång arbetserfarenhet inom restaurangbranschen får jobba mer och mer för fler och fler. Det tycker jag är problematiskt. Det är också så, som jag konstaterade snabbt där, vi har många jättebra restauranger men vi vet alla att servicen är avgörande. Ser man det här i ett större perspektiv, gällande turismen, så vet vi att matminnen är ett av de starkaste turistiska påverkansinstrumentet. Det är helt beroende av vilken servicenivåer man har. Så man behöver klara av att föra det här i ett bredare (… taltiden slut).


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:35

  Jo, det är alltid bra att ha bredare perspektiv.

  Det som jag också bekymrar mig över, vilket jag var inne på i anförandet, är att vi tycks vara inne i någon slags förbudstid nu där vi ska förbjuda mycket. Vi ska förbjuda all tobaksförsäljning, vi kommer att förbjuda alkoholförsäljning och helikopterflygningar ska vi förbjudna. Är det verkligen det som vi ska använda vår självstyrelse till?

  Jag har höga förhoppningar om att vi någon gång ska kunna använda vår självstyrelse till att göra livet friare på våra holmar. "Frihet är det bästa ting", ett av budskapen som våra förfäder tyckte var så viktigt så att man ristade in det i en stor sten och lämnade till efterkommande generationer. Betyder inte det något?


 • Tack, talman! Tack ledamot Valve. Det var aningen märkligt anförande, må jag säga, som jag kanske inte riktigt förväntade mig av ledamoten.

  Om jag börjar så här, är man för en kommunreform, är man för ett riskkapitalbolag i nya kläder och är man för ett ekonomiskt tillväxtråd etcetera, då är man för en aktiv näringspolitik. Men är man då emot att 15-åringar får sälja tobak, då är man helt plötsligt inte för en aktiv näringspolitik. Det faller på sin egen orimlighet. Nej, då är jag väl inte det, men jag tycker absolut att det är fel att 15-åringar ska få sälja tobak.

  Jag vet också av egen erfarenhet som familjefar att det är väldigt svårt, på gränsen till omöjligt, att idag redan få jobb som en icke myndig person i detaljvaruhandeln. Det är på gränsen till omöjligt.

  Sedan tycker jag att det är förvånande, jag fick inte svar av ordförande i anförandet om betänkandet. Barnombudsmannen, Folkhälsan och Rädda barnen, vad hade de att påpeka kring lagförslaget? Var det ett enigt (… taltiden slut).


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:37

  Ja, märkligt och märkligt, jag är kritisk till att ett parti - som lägger en massa motioner om att få hjulen i rullning och få igång ekonomin - lägger förslag som stoppar hjulen och som minskar möjligheterna. Jag tycker att det finns en väldigt stor diskrepans där och jag tycker att det är anmärkningsvärt. Jag undrar uppriktigt hur ledamot John Holmberg kommer att rösta när vi kommer till detaljmotiveringen och ska trycka på knappen. Jag kommer att följa med det.

  Faktiskt så handlar det också om vad vi motiverar saker och ting med. Det här lagförslaget innehöll - tycka vad man vill om det - en motivering. Vill man höja den åldersgränsen till 18 år och göra den generell, då måste man motivera det med något. Vad motiverar vi det med Johan Holmberg? Ledamot John Holmberg, vad är problemet? Vad är det som vi vill komma åt? Var är oegentligheterna som vi behöver komma till rätta med?


 • Tack, talman! Jag kommer inte att hymla. Jag kan redan här säga att jag kommer att rösta för reservationen och det står jag för. Jag anser mig också bedriva och aktivt försöka få igång en åländsk aktiv näringspolitik, trots det. Jag tror inte att det faller på att 15-åringar får sälja tobak eller inte.

  Däremot tycker jag att det är beklagligt, det är det andra anförandet från regeringsblocket och jag har fortfarande inte fått svar på vad barnombudsmannen, Folkhälsan och Rädda Barnen anser om det här lagförslaget. Det är en farlig väg. Det är en väldigt farlig väg, ordförande i ÅHS och före detta Ålands hälso- och sjukvårdsminister, att sluta lyssna på experter. Visst, det är lätt att ringa till Ålands Näringsliv och fråga efter konsekvenserna. Men i det här fallet tycker jag att det som nämnda myndigheter tycker - de berörda som jag har räknat upp ett antal gånger - så det anser jag att är avsevärt viktigare. Åland står inte och faller med att 15-åringar inte får sälja tobak. Tvärtom, så stärker det Åland i framtiden.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:39

  Det sistnämnda är ledamoten Holmberg och undertecknad överens om. Det är viktigt att lyssna på experter. Det är viktigt att ta till sig ett motsvarande initiativ till det som Liberalerna föreslog, för det strandade på sin egen omöjlighet eftersom det skapar problem för småbutiker och försvårar för ungdomar att få jobb. Det är att ta till sig fakta, att kunna inse det.

  Ledamoten Holmberg är förstås, i enlighet med sin liberala ideologi, fri att rösta precis hur han vill. Men jag undanber mig att få höra att liberalerna öppnar upp möjligheter för unga efter att ni har röstat för det här, för det kan man faktiskt inte säga. Det blir för magstarkt.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Anförande | 13:40

  Talman! Den sittande regeringen har visat en ganska lättsam syn på åldersgränser gällande både tobaksbruk och alkohol. Man sysslar tillsynes med ren och skär näringspolitik på bekostnad av socialpolitiken och den sociala hållbarheten.

  För att den tidigare sittande regeringen i Finland drev en liberal linje gällande alkohol och tobak betyder det inte att Åland måste följa efter i dess ledband.

  Nyligen, gällande åldersgränsen om alkohollagstiftningen, var vår politiska landskapsregering på fel spår och fick tänka om.

  Vi känner bra till effekterna av tobakens konsekvenser i samhället; tobaksrelaterade sjukdomar, miljöförstöring och nedskräpning. Vi vet att de långsiktiga folkhälso- och miljörelaterade konsekvenserna är mycket omfattande och mycket kostsamma. Var är hållbarheten?

  Näringslivets intressen kan inte gå i första hand när det gäller tillgången till tobak och alkohol. Det är vi som är vuxna och i högsta grad vi som är beslutsfattare som sätter gränserna och skapar normerna.

  Vi känner till de bakomliggande faktorerna för ökat tobaksbruk. Det är tillgänglighet, pris och den sociala acceptansen. Forskning visar att man når goda resultat genom lagstiftning och andra regleringsåtgärder samt en kontinuerlig tillsyn av att tobakslagen fullföljs, tillsammans med information och utbildning om tobakens skadeverkningar och satsningar på de rökfria miljöerna. De rökfria miljöerna skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och stöder personer som vill sluta röka.

  Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt jobba med tobaksavvänjning hos dem som använder det.

  Vi anser att är helt fel att gå, att å ena sidan satsa på förebyggande arbete, men å andra sidan inte följa med i lagstiftningen. Det är helt ohållbart! 18-års åldersgräns vid försäljning ska de vara. Får man inte använda så ska man heller inte hantera.

  Vi socialdemokrater har ingen representation i social- och miljöutskottet. Vi stöder och kommer att rösta för ledamoten Söderlunds och Påvals reservation. Tack.


 • Tack, talman! Ledamot Eckerman säger att det är totalt ohållbart att man nu går in för att lätta upp eller ha en 15-års åldersgräns vid försäljning av tobak. Vi strängerar någonting som inte har funnits överhuvudtaget.

  Den 20 september 2019 - under den förra mandatperioden - skickades det förslag som ni har på bordet, tobakslagen, ut på remiss. Det skickades ut till alla lagtingsgrupper för att de skulle respondera och ha möjlighet att göra förändringar. När man sitter i regeringen så har man väldigt stor makt att kunna förändra om det är någonting som man tycker att är dåligt i ett lagförslag. Varför reagerade inte socialdemokraterna då?


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 13:44

  Tack, talman! Tack minister Holmberg-Jansson. Det är ju väldigt smidigt att ställa mig en fråga angående hur man resonerade och hur man jobbade i den förra regeringen eftersom jag är första året i lagtinget och har aldrig varit i regeringen eller varit minister. Men jag har diskuterat med min grupp, Socialdemokraterna i lagtinget, och vi stöder helt den här reservationen.


 • Tack, talman! Det har jag all respekt för att det är svårt för en ny ledamot att kunna svara på den frågan.

  Men i lagtingsgruppen för Socialdemokraterna sitter två ministrar som den 20 september, när detta gick ut på remiss, hade en väldigt stor makt att se till att det inte gick ut på remiss. Innan man skickar man ut på remiss så diskuterar man ett lagstiftnings-PM, man går igenom de olika detaljerna och vad det ska innehålla. Där hade Socialdemokraterna haft en möjlighet att göra en förändring om man tyckte att det var dåligt med den här åldersgränsen.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 13:45

  Tack, talman! Igen så blir det väldigt konstigt för mig som första års lagtingsledamot att svara på någonting som den tidigare regeringen och ministrar kunde ha gjort och speciellt när frågan kommer från den ansvariga ministern just nu som har det här på sitt bord.


 • Tack, herr talman! Det här en fråga som kan uppfattas stor, om man vill det, men de facto är den ganska liten som jag ser den.

  Alla är vi ense om att det är olämpligt att röka och inte ens de som säljer tobaken bör därför röka. Men de som säljer tobak, det kan väl ändå inte uppfattas som farligt att sälja tobak? Tobaken kommer ju att säljas ändå men av någon annan. Det som kan få effekt är ju vi kan minska tobaksanvändandet, och det har ju faktiskt ingen som helst betydelse i det avseendet, som jag ser det.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 13:46

  Tack, talman! Tack ledamot Silander. Jag har tillsammans med ledamoten Simon Påvals lång och gedigen erfarenhet av att jobba med ungdomar och det är just därför vi pratar oss varma om att sätta normer. Det är ungefär som att jag skulle säga att det fungerar bra om ledamoten Silander ibland vill köra alkoholpåverkad så länge du är under tillsyn av en annan nykter person eller liknande. Det funkar inte riktigt så i verkligheten. Det blir lite dubbla signaler. Det blir ett väldigt konstigt resonemang man för när de till och med säger att det är svårt att övervaka den här försäljningen. Så det här är ju bara ren och skär näringspolitik och det har ju ingenting med socialt ansvarstagande att göra.


 • Tack, herr talman! Om det bara handlar om näringspolitik så borde det ju vara ganska lätt att omfatta det här förslaget. Tobaken kommer att säljas ändå, om inte 15-åringen gör det så gör butiksföreståndaren det. Så lika mycket tobak kommer att säljas oavsett, så som jag ser det.

  Jag nöjer mig med det.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 13:47

  Tack, talman! Men då verkar vi ju vara överens du och jag, ledamoten Silander. Skulle det vara 18-års åldersgräns så skulle det ju ändå vara samma försäljning. Om man skulle tillåta 15-åringar att sälja så skulle det ju inte spela någon roll då egentligen. Man kan lika bra hålla 18 år.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 13:48

  Tack, herr talman! Den liberala lagtingsgruppen anser att det är dags för en 18-års åldersgräns för försäljning av tobak utan undantag.

  Enligt dagens lagstiftning har vi ingen åldersgräns för försäljning av tobak, ett faktum som de flesta i vårt samhälle inte är medvetna om. Det är en uppfattning som jag delar med många, däribland social- och hälsoministern. Och det är nog tecken på att allmänhetens syn på hantering av tobak är i högre utsträckning förenlig med vårt moderna hälsomedvetna samhälle än gällande lagstiftning. Devisen lyder: ”Om du inte får använda det, ska du inte heller få sälja det”.

  Lagens syfte är att beröra de hälsomässiga effekterna. Därför inleds lagtexten med skrivningar om att gynna folkhälsan och motverka tobakens skadeeffekter, därför remitterade också ett enigt lagting denna lag till social- och miljöutskottet

  I min yrkeskarriär inom det sociala har jag deltagit i kampen för en strängering av tobakslagen på Åland, med ökad spårbarhet, tydligare märkningar, tillstånds- eller anmälningskrav för försäljning, hårdare handelsregleringar och en 18-års åldersgräns för samtliga som hanterar tobak, inklusive försäljare. Därför känns det frustrerande att på grund av en halv mening i andra paragrafen så måste jag reservera mig mot social-och miljöutskottets betänkande om en lag som jag för övrigt stöder till 100 % och har väntat på tillsammans med många andra som arbetar för barn och ungas hälsa.

  De anställda inom landskapets och Folkhälsans samordnade ANDTS-projekt gjorde i och med aktualiseringen av denna lag, en rundringning till tio olika försäljningsställen där de frågade om de har minderåriga som säljer tobak till kund. Sju av dessa skulle aldrig ha minderåriga i kassan och de resterande tre hade någon gång haft minderåriga i kassan, men föredrog att ha personer över 18 som säljer tobak och alkohol. Eftersom ingen annan behovsanalys har gjorts för denna skrivning, är deras undersökning det vi närmast har till hands att tolka verkligheten utifrån.

  Varför anställer köpmän inte minderåriga som kassapersonal med dagens lagstiftning? I alla fall inte i någon avsevärd utsträckning, fastän vi i dagens läge inte har någon åldersgräns för tobaksförsäljning och 16-års åldersgräns för försäljning av alkohol under myndig persons övervakning. Detta faktum är enligt mig och enligt den liberala lagtingsgruppen outredd och kräver en klarering innan en skrivning om 15-års åldersgräns som den i 2 § ska anses vara grundad.

  I enligt flera av höranden framkom att det saknas en utförlig barnkonsekvensanalys av detta förslag. En av de hörande beskrev föreslagen skrivning som en ”ansats” till ett resonemang.

  I hur stor utsträckning är detta egentligen ett fenomen och varför kan inte 18-åringen själv sälja tobaken istället för att övervaka med uppmärksam ögonkontakt? De som har arbetat inom servicebranschen vet att detta kommer att vara extremt svårt att hålla enligt lagens rätta mening. Risken finns att vi här får en lagstiftning som kommer att behöva brytas för att i praktiken fylla sitt syfte.

  Efter uttalanden från ansvarig minister och representanter från näringslivet om lagens näringspolitiska konsekvenser, är det liberalernas uppfattning att en absolut 18-års åldersgräns för både köpare och säljare har större, långsiktiga, positiva sociala- och hälsomässiga effekter än negativa näringsmässiga effekter.

  Ett kryphål på 15-års försäljningsålder är inte modern socialpolitik. I en annars vattentät och tydlig lag med klara besked, syften och signaler för att motverka tobakens effekter för kommande generationer, är skrivelsen om åldersgränsen i 2 § ett helt onödigt läckande hål.

  Det bästa receptet, herr talman, för att råda bot på ungdomars tobaks- och alkoholanvändning, har visat sig vara vuxnas restriktiva gränssättning och dialog. Då handlar det i första hand om föräldrar, men också övriga vuxna i ungdomars närhet. Är man minderårig ska man inte ha med tobak eller alkohol att göra överhuvudtaget.

  Nu har vi politiker en chans att ge dessa föräldrar stöd genom lagstiftning och sända en signal till dagens unga och till kommande generationer, med slutmålet att tobaken ska förpassas till historieskrivningar. Tack.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:52

  Tack. Ledamoten Påvals anför att ett kryphål på 15-år inte är modern socialpolitik. Det här är ju rent faktiskt precis samma modell som i riket, men med enda skillnaden att vi är lite strängare. Istället för att tala om minderårig, som man gör i rikets tobakslag, så talar vi om 15-åringar. Ska jag tolka det som att Påvals anser att rikets tobakslag inte är modern socialpolitik?


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:53

  Ja.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:53

  Tack. Spelar det någon roll för Liberalerna att ungdomarna inte längre kan få jobb i detaljhandeln? Jag uppskattar att ledamoten Påvals i sitt anförande noterar att ungdomarna finns i detaljhandeln. Men spelar det någon roll från Liberalerna?


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:53

  Tack, herr talman! Det är klart det spelar roll, men det spelar en roll i den uppfattningen ifall det är sant. Det finns ju ingen beskrivning och det finns ingen utredning som tyder på en sådan sak heller. Det finns ingen behovsanalys som visar på det. Det finns ingen barnkonsekvensanalys i det här lagförslaget heller. Det ska vi vara tydliga med. Det har framkommit i höranden, det vet vi.

  Vi har möjligheter på Åland att lagstifta om tobakslagen. Därför kan vi ta steget och visa vägen för hur vi ska bedriva en socialpolitik där vi fasar ut tobaken efter generation.

  Så, ja, jag tycker inte att det är grundat att det här kommer påverka. Jag har själv som minderårig, två år, jobbat i butik utan att stå i kassan. Det finns jobb i butiken inom detaljhandeln som inte innebär att stå i kassa. Det finns andra lösningar som man kan ha på det här problemet. Man kanske kan inrätta en tobakskassa eller man kan ha tobaksfria kassor så att ungdomar får kassapraktik. Det finns sätt att lösa det här på. Vi behöver inte göra det på bekostnad av socialvårdslagen.


 • Ledamot Påvals, mycket av det som ledamot Påvals lyfter upp så kan jag omfatta. Jag tycker att det är viktigt att vi strängerar när det gäller tillgången för våra unga att få tobak. Jag skulle vilja veta var någonstans i resonemanget det innebär att bara för att man nu kan tillåta en 15-åring att sälja tobak, så var någonstans medför det att det blir enklare att få tag på tobak? Jag förstår inte, vad är problemet? Det blir ju inte lättare för minderåriga att få tag på tobak bara för att man eventuellt kan få ett sommarjobb, för det är ju inte alldeles enkelt och definitivt inte i sommar. Det är inte många minderåriga - det har ni redan sagt - som får jobb. Så vad är problemet, att vi låter minderåriga, 15-åringar, få en möjlighet att få ett jobb?


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:55

  Tack, herr talman! Jag tackar ministern också för det inlägget.

  Tre saker: För det första social press, det innebär också att dagens 18-åringar har social press på sig och det visade projektet om tobaksprovköp som vi, fältarna tillsammans med Folkhälsan, har gjort. Det finns social press även på 18-19-åringar att sälja tobak till minderåriga. Många av ungdomarna får tag på sin tobak via detaljhandeln. Vad ska då inte den sociala pressen vara på 15-åringen när 18-åringen enligt en detalj i lagen inte finns närvarande och kan ha ögonkontakt?

  Det andra är att kontanthanteringen är problematisk. Det går inte att säga vems händer pengarna kommer ur och vems fickor tobaken går i. Det går inte att säga det rakt av. Det går att säga vem som har loggat in på en kassa och säljer, men det kommer att öka tillgängligheten på tobak på det sättet.

  Det tredje är kontrollproblematiken som också ÅMHM har lyft. Det är problematiskt att kontrollera att den här lagen åtföljs och just ögonkontaktsförfarande är ytterst problematiskt att kunna bevisa.


 • Det känns lite tråkigt att man utgår ifrån att man någon ska bryta mot lagen och att den personen som sitter i en kassa eller har en affär medvetet ska titta åt sidan eller inte råkar vara på plats så att någon får köpa. Det är ju en väldigt hård press på att man ska göra det, men har också en egenkontroll som man ska göra där man ska uppfylla vissa saker.

  Jag tänker säga samma sak till ledamot Påvals som jag sade till ledamot Eckerman. Den 20 september 2019 när ni hade lantrådsposten så levererade ni alla dessa remisser. Då gick det till lagtingspartiet Liberalerna och Liberalerna sade ingenting om att de tycker att detta är en dålig idé. Man lämnade inte in ett remissvar. Okej man satt i regeringen och man hade ministrar på plats, borde man inte ha reagerat och sagt nej, socialminister Wille Valve, det här är inte en bra idé. Vi tycker inte vi ska ha. (… taltiden slut).


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:57

  Tack, herr talman! Det är sant. Jag håller med om den saken. Om det nu stod i förslaget att 15-åringar skulle sälja så anser jag att min lagtingsgrupp skulle ha svarat på den saken, men det får de svara för. Jag säger samma sak som ledamot Eckerman, jag satt inte här då och lika mycket som att en barnkonsekvensanalys i förra mandatperioden, som ledamot Valve har nämnt tidigare, skulle räcka på samma sätt som det här. Nej det gjorde den inte. Jag anser att det inte räcker, inte nu och det räckte inte då.

  Det är nya tider nu och vi behöver se till att vi får igenom en lagstiftning som faktiskt underlättar för handelsmännen och -kvinnorna att kunna ha en egenkontroll och slippa utsätta ungdomar för de situationerna som vi sätter dem i. Vi hade en möjlighet att göra det. Vi har missat den möjligheten.

  I övrigt är den här lagen suverän. Men det här håller inte, tyvärr.


 • Herr talman! Ledamot Påvals, känner ledamoten Påvals till den generella åldersgränsen för att ingå arbetsavtal?


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:58

  Tack, herr talman! Så här i detalj, nej det gör jag faktiskt inte, men 16 år antar jag, om det är så att Måtar har det på tungan.


 • Herr talman! Ledamot Påvals, med avvikelser från den normala myndighetsåldern som är 18 år, då man normalt får ingå bindande avtal, så får man ingå arbetsavtal redan när man är 15 år. Det här förslaget sjunger i kör med det, som man brukar säga.

  Men jag förstår att ledamot Påvals företräder ett parti som förespråkar förbud och tror starkt på förbud. Jag lite ställer mig frågande till varför ni skulle ha en så låg gräns som 18 år när det gäller att få sälja den här produkten. Skulle ni inte kunna slå till med 25 år eller varför inte 30 år eftersom förbud fungerar så bra? Förklara den saken för oss här i salen.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:59

  Tack, herr talman! Ja, 18 år är väl en ganska vettig gräns. Det är myndighetsålder, man är vuxen och man får köra bil. Man får dricka alkohol, man får faktiskt röka tobak och det är väl kanske lite dit som jag vill komma. Du ska inte sälja det som du inte får använda. Det är en ganska vettig devis som jag anser att jag delar med allmänheten på Åland. De som jag pratat med under den senaste tiden om det här lagförslaget så anser precis just det, inklusive handelsmän.

  Nej, så jag köper inte det resonemanget, tyvärr. Liberalerna är inte för en strängering av all lagstiftning, men när det handlar om ungdomars hälsa och tobak och alkohol, ja då är vi det.


 • Talman! Tack för ett väldigt hängivet anförande. Bra!

  Vi fick nyligen i ett raljerande anförande höra att nu ska ingen få jobb någonstans i sommar om man är under 18 år. Vi tyckte ju att det var lite överdrivet kanske.

  Ledamot Påvals lyfte i sitt anförande olika näringsställen och deras syn på att anställa ungdomar till sommarjobb. Man kan ju tillägga att en del näringsställen har helt tagit avstånd från tobaksprodukter. De vill inte stöda tobaksindustrin med dess negativa miljökonsekvenser till exempel. De är inte riktigt här hos oss (… taltiden slut).


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 14:01

  Tack, herr talman! Tack ledamot Söderlund. Det stämmer ju, i utskottets hörande kom det fram att tobaken egentligen är en nollaffär för de flesta handelsmän på Åland. Den säljs med så pass liten marginal så den anses vara på gränsen till värd att ens sätta på hyllan, utan tobaken finns där som en lockvara och som en service för kunder i övrigt.

  Tobakens värde i vårt samhälle håller på att sjunka allt eftersom dess pris höjs och det märker man. Det är just därför som jag anser att det skulle vara synnerligen oproblematiskt på flera olika sätt att sätta en 18-års åldersgräns rakt av.

  Samma gäller för ungdomar, det finns jobb för ungdomar på Åland. Jag vet att det finns, även i detaljhandeln fastän de inte jobbar i kassan och speciellt i jordbruken nu, efter coronakrisens inverkan på primärnäringarna, så finns det arbeten i fall man vill ta dem.


 • Tack, talman! Sedan nämnde ledamot Påvals också svårigheten med tillsyn och det kan ju inte nog poängteras. Att någon har ögonkontakt eller inte, det är svårt att avgöra när det har skett på rätt sätt eller när det inte har skett. Det kan hända saker i en butik, någon hylla rasar och någon måste gå därifrån. Det är väldigt svårt att ha en tillsyn och tillsynen ger bara en riktig ögonblicksbild. Dessa olika tobaksköpsprojekt säger kanske mera.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 14:03

  Jag vill absolut inte på något sätt peka på att åländska handelsmän skulle vara ute efter att fuska, tvärtom och det visade också det tobaksprojekt som vi inom fältarna genomförde. De vill att det ska vara en enkel lagstiftning, de vill att det ska vara enkelt att reglera och kontrollera och att de slipper ha dubier kring tobaksförsäljning. Men man vill ju också ha möjlighet att kunna sätta hårda riktlinjer och det har vi möjligt att genom lagstiftning understöda här.

  Handelsmännen tror jag inte överhuvudtaget skulle ha något emot det här. Det finns andra uppgifter för ungdomar att göra i den här branschen. Näringslivet står inte och faller med att ungdomar säljer tobak, det bara är så och det vet vi allihop. Det vet även de flesta i den här salen fast man kanske argumenterar för annat av politiska skäl.


 • Talman! Det är inte första gången som jag är med om en sådan här tillspetsad diskussion när det gäller alkohol och tobakslagstiftning och minderåriga. Det är liksom mer regel än undantag att det blir eldfängt och tuffa diskussioner. Nu blir det tillspetsat om allt från anklagelser om förbjudsmentalitet, minskade chanser till sommarjobb och diverse frågor. Det visar ju att alkohol, droger och tobak är en ganska känslig fråga egentligen för det åländska samhället.

  När det gäller alkohol, droger och tobak så finns det ju en hel del ostridig fakta och forskning. Det ena handlar om tillgänglighet. Man vet helt klart och tydligt att minskad tillgänglighet ger minskat bruk och missbruk. Det där är ju också alltid en svår balansgång. Ska man få sälja alkohol i affärer? Det är inte för ros skull som de nordiska välfärdssamhällena har Alko och Systembolag, utan man har ansett att det är bra för hela samhället att ha en viss restriktion.

  Annan ostridig fakta, och som det finns en hel del forskning på, handlar om ålder. Som förälder vet man att alla forskare och alla inom tredje sektorn som har kunskap i det här området så vet att så länge det bara är möjligt så ska barn och ungdomar hållas så mycket som möjligt ifrån alkohol, droger och tobak. Som förälder ska man absolut inte bjuda på alkohol. Man ska absolut inte bjuda sina ungdomar på tobak. Tillgänglighet och ålder är två stadiga ben när det gäller alkohol- och drogpolitiken.

  Nå, detta med frihet och förbud då? Jo, någon annans frihet kan bli den andras ofrihet. Här kommer man till barn och ungdomar igen. Är det oskäligt att tala om att barn och ungdomar ska kunna ha frihet från alkohol, droger och tobak så mycket det är möjligt? Det tycker jag att är en viktig frihetsfråga och inte bara det vuxna perspektivet. Vi vuxna kan köpa alkohol och tobak när det behagar oss, men det gäller barn och ungdomars frihet från alkohol, droger och tobak i sina liv. Det är den viktigaste frihetsfrågan för mig som erkännande liberal. Vi vet också mot den bakgrunden att vi har mycket alkohol, droger och tobak i det åländska samhället. Det finns mer än någon annanstans.

  Om man sållar bort alla de högstämda tonerna så finns det ju en linje här, en linje som skulle vara viktig att diskutera politiskt. Skulle det vara rätt och riktigt att man får köpa tobak och man får köpa alkohol när man är 18 år? Kanske vi kunde använda självstyrelsen på det viset, att man inte ska sälja alkohol och tobak för man själv får köpa det. Det tycker jag att ha varit en intressant diskussion i hela den här debatten.

  Slutligen och helt kort vill jag diskutera kring det som har dykt upp flera gånger nu, att under förra mandatperioden så förberedde man att implementera det här tobaksdirektivet. Man gjorde ett utkast till ett lagförslag och så gjordes det ett jättestort arbete med alkohollagstiftningen men ingenting av det där var färdigt. Det var inte färdigt diskuterat överhuvudtaget. Jag tycker också att det är oskäligt att skylla på partierna i förra landskapsregeringen. Det var saker som skickades på remiss, och det vet alla som har varit med ett tag att det är därför man skickar på remiss för att få sakkunniga utlåtanden, för att få förslag på förändringar som inte är bra och det har ju kommit. ANDTS-grupperna tycker inte att det är vettigt att man säljer tobak. Efter remissrundan ändrade sig landskapsregeringen när det gällde alkoholservering.

  Så jag tycker att sittande landskapsregering ska ta ansvar för sina egna förslag, så ska vi också från oppositionens sida ta ansvar för den politik vi för fram.

  Den debatten som har varit och de höranden som vi har haft i vår lagtingsgrupp så styrker absolut att man inte ska ha minderåriga att servera alkohol. Man ska helst inte ha dem att sälja tobak heller och det kommer glasklart från Rädda barnen, från ANDTS-gruppen och från Barnombudsmannen och det är liksom det som är vitsen med en remiss.

  Gällande alkohollagstiftningen så finns det mycket som behöver reformeras så att det blir enklare för näringsidkarna. Vi behöver rensa upp i tillståndsdjungeln. Det finns gränsdragningar när man ska få servera alkohol t.ex. vid idrottstillfällen och kulturtillfällen. Så det finns mycket att göra när det gäller avbyråkratiseringen och alkohollagstiftningen och där är vi helt med på noterna.


 • Herr talman! Ledamot Sjögren, beträffande åldersgräns så verkar det ju som att ni från liberalt håll tror på högre åldersgränser. Varför föreslår ni då inte 25-års åldersgräns när det gäller här?


 • Talman! Tycker lagtingsledamot Måtar att det här för diskussionen framåt? Är det ens relevant det där raljerande och fimpande hela tiden? Ledamot Påvals svarade redan på det, vi tycker att 18 år är vettigt. Jag tycker att det är en viktig diskussion, alldeles för viktig, för att göra sig lustig eller raljera.


 • Herr talman! Jag förstår att lagtingsledamot Sjögren då inte känner för att svara på den här, tycker jag, relevanta frågan. Vad spelar de här tre åren för roll eftersom allting avgörs av den här åldersgränsen här nu? Där väger lusen ett pund. Hur resonerar ni? Varför inte 25 år? Bemöt det med fakta istället för att raljera mot mig!


 • Jag kan gärna bemöta det med fakta, ledamot Måtar. Vad jag förstår så är ledamot Måtar också förälder. Tycker ledamot Måtar att det är skillnad på en 15-åring och en 18-åring? Tror ledamot Måtar att det finns någonting som heter utvecklingspsykologi och att man mognar?


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 14:12

  Talman! Om vi ska ta det som princip, att man bara får sälja det som man själv får använda, då är det också slut med sommarjobb på bilförsäljningen, det är slut med sommarjobb på verkstäder osv. Jag tror inte att det är en hållbar princip.

  Vad är fakta? I utskottet frågade vi branschorganisationen om deras medlemmar kommer att fortsätta ha ungdomar på jobb. Svaret var; "nej, det går inte i praktiken". De kommer inte att anställa mera. Om nu det som jag säger anses som moderat propaganda så ring gärna själva till branschorganisationen eller varför inte till Mattssons i Godby och fråga varför de inte kan jobba på järnavdelningen i stället. Gör gärna det! Fakta är högst relevant i det här fallet.


 • Talman! Som jag har förstått det så ser man inget sådant jättestort behov av att 15-16-åringar skulle få sälja tobak. De allra flesta har ju 18-åringarna i kassan redan.

  Jag delar inte heller den uppfattning, det finns hur mycket jobb som helst. Varenda människa som har besökt en gammal andelshandel eller lanthandel så ser ju att det finns springpojkar och springflickor och det finns otaliga uppgifter och likadant inom hotell- och restaurangbranschen.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 14:13

  Vi har i tidigare anföranden kunnat höra idag att ungdomarna finns i detaljhandeln. För undertecknad är det egentligen irrelevant om ungdomarna är 5, 8 eller 16 till antalet. Det handlar om att vi stänger möjligheterna för dem, det är den springande punkten.

  Jag är intresserad av att höra hur liberalerna motiverar 18-års åldersgränsen. Var är analysen? Vad är det som vi ska komma åt? Finns det - om jag hjälper på traven lite - någon organisation i tredje sektorn som har pekat på att det här är ett problem och därför behöver vi ha en 18-års åldersgräns? Var är fakta som motiverar detta?


 • Det är ju så att vi når överhuvudtaget inte varandra i den här diskussionen. Vi tycker helt enkelt olika. Det har radats upp en massa olika faktorer för en 18-års åldersgräns. Det handlar om tillgänglighet, det handlar om ålder. Tycker ledamot Valve att en 5- och 8-åring ska få sälja tobak? Är det lika noga? Det där faller på sin egen orimlighet.

  Vi har försökt motivera vårt förslag. Vi är en minoritet och det accepterar vi. Men för den skull så är det vår fulla rätt att argumentera för vår sak. Tillgänglighet, ålder och det att man får köpa tobak och alkohol så då är det rimligt att man kan sälja det också. Där finns argumentationen, men det är ju en helt annan sak om man inte lyssnar på den argumentationen.

  Och, som sagt var, någon annans frihet kan bli någon annans (… taltiden slut).


 • Tack, herr talman! Ledamot Sjögren sade att det kom fram olika remissvar, det kom in ett remissvar och det var från ÅMHM. Vi kanske borde ha skickat ut till flera än vad som gjordes. Men jag får väl skicka tillbaka bollen, det var den förra regeringen som skickade ut på remiss. Det var inte den här regeringen. Men vi behöver bli bättre på att titta på barnkonsekvenser. Absolut.

  Men ledamot Sjögren sade också att vi borde ändra all försäljning till 18 år, det går inte. När det gäller alkoholförsäljning i detaljhandeln så är det finsk behörighet och det är 16 år. Vi kan inte ändra det. Det går inte. Jag vet inte hur ledamoten har tänkt att vi ska göra det.


 • Nej, talman, jag förde ett resonemang om att det skulle kunna vara en vettig regim. Men sedan vet vi alla att det kanske inte låter sig göras. Det handlar om att ha en linje och ha en röd tråd i sin politik.

  Alkohollagstiftningen, jag pratar om både tobakslagstiftningen och alkohollagstiftningen nu. Vi vet ju alla idag att de organisationer som företräder barn och ungdomar är emot det här. Det är väl absolut heller ingen nyhet.

  När det gäller remissrundan och att den var så liten när det gäller tobakslagen, men gick den bara till ÅMHM? Jag har inte exakt kontroll på vart den gick, men det får minister Holmberg-Jansson prata om med sin tidigare minister som finns inom samma parti och det visade sig kanske att det var ett stort misstag.


 • Tack, talman! Det som vi gör nu med den här strängeringen, för det är ju en strängering, är att vi tar bort möjligheten för minderåriga att stå själv i en glasskiosk och sälja tobak eller att stå själv i ett café och sälja tobak eller att sitta själv i en kassa och sälja tobak. Vi inför nu 18-års åldersgräns med undantag om det går att ordna övervakning, att någon ser den här personen som säljer, då är det 15 år som gäller. Det är ju en strängering.

  Nu öppnar vi tobakslagen för att vi skulle genomföra en bestämmelse om märkning av spår och spårbarhet. Jag tror helt säkert att vi kommer att behöva öppna tobakslagen snart igen för det kommer att komma nya EU-direktiv. (… taltiden slut).


 • Talman! Ministern Holmberg-Jansson diskuterade ju precis på det här viset, att egentligen så borde inte minderåriga sälja tobak. Det är ju det som är tankegångarna i det här nu. Jag kan väl förstå att man har haft det förut och att man tänker sig att en 16-17-åring ska kunna vara ensam i en liten bybutik eller i en kiosk. Precis! Men nu säger man ju ändå att det måste vara en 18-åring med, så då faller ju hela det också. Varför inte då ha 18-åringar som får sälja? Det glappar i resonemanget där också.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter paragraf för paragraf.

  Föreläggs 1 § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 1ba § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 1c § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 2 § för godkännande. Begäres ordet?
  Lagtingsledamot Pernilla Söderlund, varsågod.


 • Talman! Jag föreslår att lagförslaget i övrigt antas med landskapsregeringens förslag, dock så att andra paragrafens första moment får följande lydelse: "Den som säljer tobaksprodukter och relaterade produkter i näringsverksamhet ska vara minst 18 år."


 • Tack, herr talman! Jag stöder förslaget.


 • Lagtingsledamoten Pernilla Söderlund, understödd av lagtingsledamoten Simon Påvals, har föreslagit att 2 § godkänns i den lydelse den har i ledamoten Söderlunds reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; de som omfattar lagtingsledamoten Söderlunds ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  16 ja röster,8 nej röster, 3 avstod och 3 var frånvarande.
  Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

  Föreläggs 5a § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 5aa§ för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 5ab § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 5ac § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 5ad § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 8 § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 10 § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 11 § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 13 § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 13b § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs 16 § för godkännande. Paragrafen är godkänd.
  Föreläggs lagens rubrik. Rubriken är godkänd.
  Föreläggs lagens ingress. Ingressen är godkänd.
  Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen för godkännande. Ikraftträdelsebestämmelsen är godkänd.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.