ålands flaggor
  • Publicerad torsdag den 14 mars 2024 kl. 14:04

Stipendier ur jubileumsfonden 2024 - ansök senast 18 april

Lagtingets kanslikommission har anslagit 44.000 euro ur Ålands självstyrelses jubileumsfond. Jubileumsfondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå, alltså forskning efter magistersexamen. Kanslikommissionen delar årligen ut stipendier ur fondens avkastning.

Stipendier kan ges för studier eller forskning på postgradual nivå till personer

1) som är hemmahörande på Åland eller

2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för Åland.

Kanslikommissionen uppmuntrar ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering. Stipendierådet ser gärna även ansökningar för forskning kring Ålands eventuellt förändrade internationella ställning på grund av Finlands NATO-medlemskap samt forskning kring vattenmiljön på Åland, kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt företagsekonomisk forskning om Ålands näringsliv.

Stipendier kan även ges för andra slags studier eller vetenskaplig forskning.

Stipendiaterna utses på basen av ett förslag från lagtingets stipendieråd och stipendierna delas ut den 9 juni i samband med lagtingets firande av självstyrelsedagen.

Kanslikommissionen hoppas på många ansökningar som ska vara inlämnade till lagtinget senast den 18 april 2024 klockan 16.15. Ansökningarna skickas per e-post till victoria.lindblom@lagtinget.ax eller till Ålands lagting, PB 69, 22101 MARIEHAMN.

Här finns mera information bland annat om hur man söker stipendium: https://www.lagtinget.ax/lagtinget/stipendier