Enda behandling

 • Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 29 september 2021.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överföringar samt INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR.

  Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.


 • Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.
  400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. Godkänt.

  Föreläggs 80-88 Myndigheter samt fristående enheter kapitel för kapitel.

  825 ÅLANDS POLISMYNDIGHET. Godkänt.
  840 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET. Godkänt.
  860 ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET. Godkänt.

  Därmed var avsnittet Verksamhet behandlat.

  Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET kapitel för kapitel.
  260 Landskapsregeringen och regeringskansliet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel
  Kap 600 Näringsavdelningens förvaltningsområde Godkänt.

  Därmed är avsnittet Överföringar behandlat.

  Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs Avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  9750 Kostnader för sjötrafik. Godkänd.

  Föreläggs MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER
  9825 Ålands polismyndighet. Godkänd.

  Därmed är hela sifferstaten behandlad.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.
  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt!
  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt!
  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt!
  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Skärgårdstrafiken. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:06

  Jag föreslår att det till betänkande fogas följande text: "Landskapsregeringen bör i skyndsam ordning återkomma med en redogörelse för hur skärgårdstrafiken ska anpassas till hållbarhetsagendans och energi- och klimatstrategins målsättningar om minskning av koldioxidutsläpp inom sjötrafiken, samt en plan för skärgårdstrafikens utveckling som helhet. Detta bör göras innan man fattar ytterligare investerings- eller ombyggnadsbeslut."


 • Jag ber att få understöda ledamot Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, har föreslagit att det till betänkandet ska fogas en text som framgår av ledamoten Fellmans reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning kommer att ske elektroniskt.
  Resultatet visade 20 ja-röster, 3 nej-röster, 6 avstod och 1 var frånvarande.
  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:09

  Talman! Jag förslår att till texten under rubriken ”Skärgårdstrafiken” fogas följande text: "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att senast under våren 2022 inkomma till lagtinget med ett meddelande i vilket landskapsregeringen redogör för sin vision över utvecklingen och det framtida upplägget för trafiken i norra och södra skärgården, i vilket det framkommer hur trafiknät och tonnage planeras för att binda ihop skärgården till en välfungerande helhet såväl miljömässigt, ekonomiskt som brukarmässigt".


 • Tack, herr talman! Jag ber om att få understöda Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Simon Påvals, har föreslagit att det till betänkandet ska fogas en text som framgår av ledamoten John Holmbergs reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning kommer att ske elektroniskt.
  Resultatet visade 20 ja-röster, 9 nej-röster och 1 var frånvarande.
  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föredras rubriken Skattegränsen. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:10

  Tack, talman! Jag föreslår att det under rubriken ”Skattegränsen” fogas följande text: "Att optimera möjligheterna med att minimera skattegränsens negativa påverkan är något som skulle gynna hela det åländska samhället. Det vore djupt olyckligt om det för Åland så viktiga skatteundantaget ifrågasätts p.g.a. en olöst politisk fråga och oprövade tekniska lösningar som kunde bidra till en mer förenklad hantering av skattegränsens administration. Landskapsregeringen ämnar nyttja delar av anslaget gällande näringslivets främjande för att uppnå gränsöverskridande överenskommelser och tekniska lösningar som bidrar till förenklad gränshandel".


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Begärs ytterligare ordet? Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av vicetalman Sjögren, har föreslagit att det till betänkandet ska fogas den text som framgår av ledamoten John Holmbergs reservation till betänkandet infogas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning kommer att ske elektroniskt.
  Resultatet visade 20 ja-röster, 9 nej-röster och 1 var frånvarande.
  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.


 • Föreläggs betänkandets sista rubrik Djursjukdomar under den allmänna motiveringen. Godkänd.
  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:13

  Tack, talman! Jag föreslår att det i utskottets allmänna motivering i betänkandet fogas en ny rubrik med titeln ”Budgetdisciplin” under vilken följande text infogas: "Det är önskvärt att landskapets styrmodell utvecklas vidare utgående från principen om rambudgetering. Ett budgetpolitiskt ramverk som präglas av ett uppifrån och ned-perspektiv och som utgår från tydliga budgetpolitiska mål och ramar för olika utgiftsområden är att eftersträva.

  Likaså är det önskvärt att nå bred samsyn om landskapets ekonomiska handlingsutrymme över tid. Fleråriga utgiftstak och finansiella mål för landskapets ekonomi säkrar en hållbar ekonomi och underlättar samtidigt förståelsen bland såväl beslutsfattare som allmänhet för landskapets finansiella situation och handlingsutrymme. Utskottet erfar att det behövs strukturella förändringar i landskapets verksamhet i mångmiljonklass.

  En utveckling av modellen med rambudgetering torde också få effekter på kulturen med återkommande tilläggsbudgeter".


 • Talman! Jag ber återigen att få stöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Begärs ytterligare ordet? Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av vicetalman Sjögren, har föreslagit att det i utskottets allmänna motivering fogas en ny rubrik med titeln ”Budgetdisciplin” under vilken den text som framgår av ledamoten John Holmbergs reservation till betänkandet infogas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning kommer att ske elektroniskt.

  Resultatet visade 20 ja-röster, 6 nej-röster och 3 var frånvarande.
  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Finans- och näringsutskottets betänkande är godkänt i sin helhet. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.