Finansutskottets betänkande 2/2004-2005

Tillhör ärendet: Budget för år 2005, Ändring av budgetens allmänna motivering, Höjning av anslaget under moment 47.40.54 Sysselsättningens främjande, Tillägg itll motiveringarna under moment 47.03.41 Turismens främjande, Vtm Barbro Sundbacks m.fl.: Ändring av motiveringen till moment 44.05.33 Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag, Höjning av anslaget under moment 43.25.51 Landskapsunderstöd till organisationer inom bostadsbranschen, Komplettering av motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Komplettering av motiveringen till kapitel 43.04 Främjande av jämställdheten, Sänkning av anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt, Höjning av anslaget under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder, Ändring av motiveringen under moment 45.01 Allmän förvaltning, Upptagande av anslag under moment 45.10.51 Stipendier för vidareutbildning och kompletterande utbildning inom socialvården utomlands, Komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Höjning av anslaget under moment 42.30.20 för ÅSUB för en valpejling, Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 46.09 Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet, Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, Höjning av anslaget under moment 46.09.54 Understöd till stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, Höjning av anslaget under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier, Komplettering av motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Sänkning av anslaget under moment 46.01.74 Fastighetsplanering och utbyggnad av Ålands hantverksskola, Höjning av anslag under landskapsunderstöd under moment 46.05.53 Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola, Ändringar av kapitelmotiveringen under 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Strykning av momentet 46.09.56 Understöd för Ålands brandkårdsmuseum, Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete, Strykning i kapitelmotiveringarna till kapitel 45.70, Höjning av anslaget under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, Sänkning av anslaget under moment 38.50.20 Verkstad och lager, Ändring av detaljmotiveringen under moment 47.17.40, Sänkning av anslaget under kapitel 47.01 Allmän förvaltning, Tillägg till allmänna motiveringarna, landskapet och kommunerna, Tillägg till allmänna motiveringarna, självstyrelsepolitik, Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 43.40 Fastighetsförvaltning, Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete, Höjning av anslaget under moment 45.54.77 samt ändring av momentets rubrik, Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete (VR), Komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Komplettering av motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 46.60 Museibyrån, Komplettering av motiveringen till moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete, Komplettering av motiveringen under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, regional utveckling, Ändring av motiveringen under moment 48.30.20 Verksamhetens utgifter (VR), Ändring av motiveringen under moment 47.03.41 Turismens främjande ®, Om ändring av allmänna motiveringen under avsnittet 'Trafik- och transportpolitik', Sänkning av ansalget under moment 47.15.44 Investeringsstöd till jordbruket, Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Verksamhetens utgifter, Komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Höjning av anslaget under moment 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader, Sänkning av moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset, Sänkning av anslaget under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel, Tillägg till skrivning under moment 45.50.01 Verksamhetens utgifter, Höjning av anslaget 46.05.52 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet, Strykning av anslaget under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet, Sänkning av anslaget under moment 48.30.20 Verksamhetens utgifter, Ändring av detaljmotiveringen under moment 45.54.60, Tillägg till motiveringen under moment 47.40.54, Ändring av detaljmotiveringen under moment 46.55.20 Verksamhetens utgifter, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter, Ändring av detaljmotiveringen under moment 47.05.40
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2004-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland år 2005

·      Landskapsregeringens framställning nr 1/2004-2005

·      Finansmotionerna nr 1-60/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Självstyrelseutveckling. 2

Landskapet och kommunerna. 2

Regionalpolitik3

Turism. 3

Trafik- och transportpolitik3

Diskrimineringsombudsman och datainspektionen. 3

Statistik4

Personalpolitik4

Detaljmotivering. 5

Ärendets behandling. 16

Motioner16

Hörande. 20

Närvarande. 20

Reservationer21

Utskottets förslag. 21

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en budget för år 2005 antas för landskapet Åland uppgående till 249.559.000 €.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 60 finansmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgeten godkänns med de av utskottet föreslagna ändringarna. Utskottet föreslår att finansmotionerna nr 3, 26 och 48/2004-2005 godkänns samt att övriga finansmotioner förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Omslutningen i landskapsregeringens budgetförslag är 0,7 procent lägre än föregående år. Det konstateras att för vissa enheter inom landskapsförvaltningen har det föreslagits kraftigare nedskärningar än för andra. Utskottet anser i likhet med landskapsregeringen att kraftfulla åtgärder är nödvändiga för att minska de offentliga utgifterna. Det kommer att behövas ytterligare nedskärningar än vad som nu är planerade.  Det är dock viktigt att landskapsregeringen är konsekvent och att enhetliga principer följs för nedskärningar inom de olika förvaltningsområdena. Dessa kan t.ex. gälla tillvägagångssättet vid indragning av en hel verksamhet eller större ändringar i den. Utskottet anser att landskapsregeringen i samband med att neddragningar föreslås skall förelägga lagtinget en redogörelse för vilken verksamhet som avses dras in och vilka konsekvenser det för med sig. Det är lagtinget som skall ta slutlig ställning till vilka verksamheter som läggs ned eller som skall genomgå större förändringar. I beslutsunderlaget bör noggranna konsekvensutredningar finnas. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen ser till att konsekvensutredningar över de föreslagna nedskärningarna föreläggs lagtinget i samband med budgetförslaget för 2006.

 

Självstyrelseutveckling

 

Landskapsregeringen tillsatte i augusti en arbetsgrupp för en översyn av den åländska skattebehörigheten. Arbetsgruppens uppgift är att utifrån nuvarande skattelagstiftning och EG-rätten göra en preliminär bedömning av vilka enskilda skatteåtgärder som med beaktande av skillnaderna mellan riket och landskapet är mest motiverade samt att utgående från att en förändring av behörighetsfördelningen i självstyrelselagen så att landskapet övertar ett delområde föreslå hur beskattningssystemet skulle utformas samt beskriva det handlingsutrymme som kan uppställas inom ramen för gällande EG-rätt. Utskottet har tagit del av den delrapport som arbetsgruppen avlämnade i oktober. Av rapporten framgår att det finns vissa möjligheter att vidta åtgärder inom landskapets behörighet när det gäller kommunalskattelagen. Arbetsgruppen uppger att det finns vissa frågetecken kring möjligheterna att utnyttja behörigheten bl.a. beroende på om Åland skall betraktas som en medlemsstat eller region inom Finland i fråga om skattelagstiftningen. Utskottet ställer sig positivt till att detta utreds närmare och utmynnar i konkreta förslag.

     Gruppen kommer i den andra delen av sitt arbete att fördjupa sig mer i frågor inom rikets behörighet. Redan i delrapporten framgår att en sänkning av mervärdesskattesatsen på restaurangtjänster och livsmedel kan ge positiva effekter inom den åländska turistnäringen. Utskottet emotser den slutliga rapporten från arbetsgruppen.

     Med hänvisning till den pågående utredningen föreslås att finansmotion nr 39 förkastas.

     Landskapsregeringen anger vidare att målsättningen är att snarast kunna överta lagstiftningsbehörigheten vad beträffar alkohollagstiftningen. Utskottet konstaterar att alkohollagstiftningen omspänner ett brett område som reglerar fler verksamheter än sådana där det nu är ändamålsenligt att överta behörighet. Enligt utskottet kan ett övertagande av vissa delar av alkohollagstiftningen innebära nya möjligheter att utveckla gårdsturism och nya former av förädling av jordbruksprodukter. Landskapsregeringen bör närmare utreda vilka områden som eventuellt är relevanta att överta och klargöra i vilken omfattning det förutsätter nya arbetsuppgifter och tjänster inom landskapsförvaltningen. Finansmotion nr 1 föreslås mot denna bakgrund förkastas.

     När det gäller behörigheten över fartygsregister uppmanas landskapsregeringen att sträva till långsiktiga lösningar i samarbete med regering och riksdag. Ett eget fartygsregister skall enligt utskottet ses som en nödlösning.

 

Landskapet och kommunerna

 

I finansmotion nr 38 föreslås att landskapsregeringen under 2005 skall förelägga lagtinget en strategi om hur landskapet kan bidra till stärkt kommunalt samarbete och en kommunreform. Utskottet hänvisar till sitt förslag under moment 44.01.

 

Regionalpolitik

 

Utskottet konstaterar att det råder brist på utrymmen i självstyrelsegården. Tillsvidare har problemen lösts genom att enheter har flyttat ut till landskapets egna utrymmen i andra byggnader eller till upphyrda utrymmen, i första hand inom stadens gränser. Utskottet har tidigare påpekat att landskapsregeringen kan överväga att flytta ut vissa funktioner till t.ex. skärgårdskommuner av regionalpolitiska skäl. Tillsvidare har detta önskemål inte lett till några utlokaliseringar. Utskottet förväntar sig nu att landskapsstyrelsen under 2005 utreder och konkretiserar åtgärder som innebär att funktioner eller hela enheter utlokaliseras till landsbygds- eller skärgårdskommuner.

 

Turism

 

Utskottet anser att golfturism kan vara en ny möjlighet för skärgårdskommuner att skapa arbetsplatser och höja servicenivån för både turister och invånare. En förutsättning är att projekten förverkligas på strategiska platser där de har optimal möjlighet att attrahera potentiella golfgäster och ger bästa möjliga spridningseffekt i hela skärgården. Målgrupperna måste vara definierade och välunderbyggda med marknadsundersökningar. Logistik och logifrågor bör åtminstone uppfylla gästernas minimikrav. Det är även av största betydelse att projekten från början planeras så att de blir konkurrenskraftiga både vad gäller utbud och kvalitet.

     När det gäller den planerade golfbanan i Lappo anser utskottet att en 9-håls bana inte har samma attraktionskraft som en 18-håls bana och att möjligheterna att uppnå ekonomisk bärighet därför kan ifrågasättas. En möjlighet till utbyggnad till 18 hål bör därför finnas med i planeringen redan från början. Markfrågan måste således lösas innan projektet börjar förverkligas.

     Utskottet förutspår att golfbanan i Föglö kommer att stimulera näringslivsutvecklingen i allmänhet. En tät trafik till och från Föglö är viktig i sammanhanget. Kommunikationerna kommer att lösas med ett välfungerande kortruttssystem för skärgårdstrafiken.

     Beträffande den planerade golfbanan i Ämnäs anser utskottet att den har högsta prioritet för att snabbt kunna förbättra verksamhetsförutsättningarna för den landbaserade turismen. Det är viktigt att markfrågorna löses och att slutliga finansierings- och driftslösningar tas fram för att projektering och byggstart skall kunna ske under 2005.

     Finansieringen för golfbanorna är inte löst ännu. Landskapsregeringen kan återkomma till lagtinget med förslag till finansieringslösningar i enlighet med gällande regleringar och stödprinciper.

 

Trafik- och transportpolitik

 

I finansmotion nr 5 föreslås att ett Internetbaserat bokningssystem skall införskaffas och tas i bruk under våren 2005. Utskottet är enigt med motionären om att bokningssystemet snarast skall införskaffas och tas i bruk. Med hänvisning till utskottets motivering under 48.01 föreslås att motionen förkastas.

 

Diskrimineringsombudsman och datainspektionen

 

Utskottet har erfarit att diskussioner har förts om att ge diskrimineringsombudsmannen uppgifter som berör jämställdheten mellan kvinnor och män. Utskottet anser att den pedagogiska delen av jämställdhetsarbetet har sin naturliga plats inom förvaltningen. De mer juridiska uppgifterna, som att ta emot anmälningar om brott mot bestämmelser som skall säkra jämställdhet, bör ligga hos en ombudsman. 

     Utskottet konstaterar att de båda lagförslagen som föreslår inrättandet av en datainspektion respektive diskrimineringsombudsman inte är slutbehandlade. Det senare är ännu inte överlämnat till lagtinget. Utskottet avvaktar lagtingets behandling av lagförslagen. 

 

Statistik

 

Återigen vill utskottet inskärpa att all individbaserad statistik som hanteras inom förvaltningen skall insamlas, analyseras och presenteras uppdelad enligt kön. 

 

Personalpolitik

 

Nedskärningarna inom förvaltningen kommer att innebära att personalstyrkan minskar. Enligt budgetmotiveringarna skall berörd personal i första hand förflyttas. Andra åtgärder som nämns och som kännetecknar god personalpolitik är t.ex. att dra in tjänster i samband med naturlig avgång, att omskola personal för andra uppgifter, att ge tjänstledighet med lön under uppsägningstiden för omställningsåtgärder osv. Utskottet stöder dessa åtgärder.

     Landskapsstyrelsen konstaterar i motiveringen att det enligt gällande regelverk är svårt att åstadkomma flexibilitet i användningen av landskapets totala personalresurser. Landskapsregeringen kommer därför att överväga förändringar i regelverket. Utskottet anser i likhet med landskapsregeringen att en större flexibilitet bör eftersträvas. Problemet bör dock ses över i sin helhet. Flexibiliteten bör främjas även då det inte är frågan om indragningar av tjänster. På längre sikt innebär frivillig rotation en god investering i humankapitalet. Enskilda enheters arbetstoppar kan t.ex. lösas genom kortvarig överflyttning av personal. Eventuella regeländringar bör enligt utskottet hellre ta sikte på att belöna frivillig arbetsrotation än att genomdriva dem med tvång. Utskottet konstaterar att tjänstemannalagen för landskapet Åland redan nu ger relativt stora möjligheter för arbetsgivaren att förflytta tjänstemän.

     När det är frågan om förflyttningar, indragningar eller andra åtgärder som berör personalens arbete måste landskapsregeringen se till att informationen till de anställda och de fackliga representanterna ges i god tid och på ett korrekt sätt. Utskottet har erfarit att det råder olika uppfattningar om de fackliga representanterna för museibyråns personal har informerats på ett korrekt sätt angående nedskärningarna inom museibyrån. Utskottet poängterar vikten av att det på ett tidigt stadium finns en öppen dialog redan när nedskärningarna aktualiseras. Målsättningen med förhandlingarna bör vara att åtgärder kan vidtas i samråd med facken. Utskottet vill även peka på vikten av dokumentation över åtgärderna under processens gång.

     Utskottet vill vidare understryka att landskapsregeringen bör lägga ett helhetsperspektiv på nedskärningarna inom landskapets förvaltning. Det är bra att regler tas fram för rutinerna kring förändringsprocessen. Reglernas syfte bör bl.a. vara att all personal behandlas lika och att tillvägagångssättet inte varierar mellan enheterna. Utskottet har t.ex. noterat att det i detta budgetförslag finns olika sätt att behandla kommande personalnedskärningar beroende på vilket förvaltningsområde som berörs. Även beträffande budgetskrivningarna bör landskapsregeringen följa enhetliga principer. 

 

 

 

 

 

Detaljmotivering

 

INKOMSTER

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

34.10.74.

Försäljning av fastigheter

                          

Av momentets motivering framgår att landskapsregeringen har erhållit ett anbud för den f.d. hälsocentralfastigheten. Enligt ett ingånget föravtal har ett markområde om ca 381 m2 runt den bagarstuga, f.d. Rusks hus, som ägs av Mariehamns stad undantagits från försäljningen. Avsikten är att överlåta området vederlagsfritt till Mariehamns stad. Staden har med stöd av ett avtal daterat den 3 september 1980 nyttjanderätten till området. Utskottet tillstyrker att området kring bagarstugan överlåts vederlagsfritt till Mariehamns stad.

 

 

UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

42.30.

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

42.30.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 21 föreslås att anslaget under momentet höjs med 10.000 € för utförande av valpejling 2005.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas och att landskapsregeringen i god tid före nästa val inom befintliga anslag överväger en valpejling.

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

 

Under 2004 har en ny upplaga av Ålands lagsamling utkommit. Den nya upplagan har tryckts upp i bokform och lagts ut i elektroniskt format på Internet. Utskottet ställer sig positivt till de förändringar som genomförts i både den tryckta och elektroniska varianten. I budgetmotiveringarna anges att det fortsatta teknikutvecklingsarbetet som hör samman med Internet-publiceringen skall skjutas på framtiden. Utskottet vill understryka att utvecklingsarbetet inte bör avstanna. En kontinuerligt uppdaterad elektronisk lagsamling medför rationaliseringsvinster både när det gäller tryckning av nästa upplaga och vid tillämpningen och annan hantering av lagtexter inom förvaltningen. 

     För att underlätta lagberedningens arbete föreslås vidare att landskapsregeringen överväger att tillsätta en laggranskningsnämnd med stöd av landskapslagen om lagberedningen (13:1972).

     Utskottet anser dessutom att personalresurserna vid lagberedningen bör användas effektivare genom en tydligare politisk styrning och prioritering. Beredningsarbetet bör grundas på ett tillräckligt brett förankrat politiskt beslut så att lagförslaget kan understödas av en majoritet i landskapsregeringen och lagtinget.

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 15 föreslås en översyn av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation samt att anslaget under moment 43.04.01 höjs med 10.000 €.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas. Utskottet har erfarit att anslaget är tillräckligt för att täcka utgifterna för den verksamhet som enligt budgeten skall bedrivas. När det gäller en revidering av lagstiftningen om jämställdhetsdelegationen omfattar utskottet motionärens åsikt om att den bör ses över.

     Se också utskottets synpunkter angående könsuppdelad statistik under allmänna motiveringen.

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

 

Utskottet föreslår att finansieringssystemet ses över och att landskapsregeringen överväger att byta ut begreppet TV-licens mot någon annan mer lämplig benämning på avgiften.

     Vidare föreslås att organisationen vid Ålands radio och TV ses över i syfte att effektivisera verksamheten, särskilt med beaktande av ny teknik.

    

43.20

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

 

Utskottet vill erinra om kommunernas möjlighet att planera sina områden i syfte att locka inflyttare och stimulera till företagsamhet. Det föreslås att landskapsregeringen utreder vilka åtgärder som bäst skulle stimulera en ökad användning av planeringsinstrumentet. Landskapsregeringen bör bl.a. utreda på vilket sätt detta bäst kan göras ur kommunens synvinkel. En sådan utredning bör även se över regler och principer för jordförvärv och långtidsarrenden.

    

43.25

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

Enligt utskottet bör användningen av enhetslån fortgå tills utredningen om finansieringsstöden har lett till eventuella nya finansieringsprinciper. Det är viktigt att bostadsbyggandet i landskapet inte avstannar.

 

43.27

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

Utskottet anser att arbetet med att få ned de höga överföringskostnaderna för el bör intensifieras.

     Vidare bör landskapsregeringen se över stödformerna för produktion av förnyelsebar energi. Enligt utskottet bör en sådan utredning se på de alternativa stödformer som finns i våra närområden.

 

43.27.40

Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringen uppdaterar utredningen om vilka platser som är lämpliga för vindkraftverk.

 

43.30

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

 

Utskottet stöder arbetet med en ny räddningslag och bättre samordning inom brand- och räddningsväsendet. Se också utskottets motiveringar nedan.

 

43.32

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

 

Utskottet avstyrker en flyttning av landskapsalarmcentralen till polishuset i detta skede då det framstår som oklart om flyttningen kommer att medföra några fördelar framom nuvarande placering. Utskottet har erfarit att den nuvarande placeringen ger samordningseffekter med räddningspersonalen. Se vidare utskottets motiveringar under 43.60.

     Däremot anser utskottet att det finns skäl att utreda om polisen och alarmcentralen kan samordnas tekniskt för att ytterligare höja säkerheten.

 

43.40

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

I vtm Barbro Sundbacks finansmotion nr 4  föreslås en komplettering av kapitelmotiveringen. Utskottet föreslår att motionen förkastas. Vidare föreslår utskottet att landskapsregeringen utreder om det finns skäl att bilda ett fastighetsbolag för landskapets fastigheter, bl.a. med beaktande av reglerna om överlåtelseskatt.

 

43.40.74

Om- och tillbyggnad av självstyrelsegården

 

En utbyggnad av självstyrelsegården är inte aktuell. Utrymmesbristen löses genom att utrymmen bl.a. hyrs upp i självstyrelsegårdens närhet. Enligt utskottet kan utlokaliseringar även tjäna regionalpolitiska syften. För utskottets synpunkter på detta hänvisas till betänkandets allmänna motivering.

 

43.60

ÅLANDS POLISMYNDIGHET         

 

Utskottet konstaterar att det finns utrymmesproblem i polishuset. Enligt vad utskottet har erfarit kommer dessa inte att lösas genom det förslag till om- och tillbyggnad som legat till grund för budgetförslaget. Utskottet avstyrker därför färdigställandet av ombyggnadsplanerna i den föreslagna utformningen. Landskapsalarmcentralen föreslås bli kvar i Mariehamns räddningsverks byggnad. Utskottet föreslår att landskapsregeringen ser över planeringen i syfte att nå en tidsenlig och långsiktig lösning för polisverksamheten.

     Utskottet föreslår vidare att förvaltningen för Ålands polismyndighet förstärks. Landskapsregeringen bör överväga inrättandet av en polisstyrelse. Den utökade styrningen bör syfta till att utveckla och modernisera polisverksamheten.

 

43.60.74

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

 

Utskottet föreslår att anslaget minskar med 750.000 € så att 100.000 € kvarstår för planering i enlighet med betänkandets motivering under 43.60.

 

43.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

 

Landskapsregeringen föreslår att postens investeringar totalt får uppgå till högst 3,0 miljoner euro. Utskottet har erfarit att nya investeringsbehov har uppstått efter det att investeringsplanen lämnades över till landskapsregeringen. Utskottet föreslår med hänvisning till det ökade investeringsbehovet att Postens totala investeringar får uppgå till 3,4 miljoner euro. Skulle det visa sig att ytterligare behov uppstår under året anser utskottet att posten kan återkomma med en förnyad specificerad förfrågan om höjd investeringsnivå.

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringen i samarbete med kommunförbundet utreder förutsättningarna för en frivillig sammanslagning av kommuner. Utredningen bör redovisa fördelar och nackdelar med sammanslagningar. Även andra alternativ till strukturella reformer, samverkansformer och utvecklingsmöjligheter bör belysas.

 

44.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

 

I ltl Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion nr 42 föreslås att ett anslag upptas för en utredning av en utomstående konsult för att klarlägga för- och nackdelar med en kommunreform avseende Åland som en, två, tre eller fyra kommuner. Med hänvisning till utskottets motivering under 44.01 föreslås att motionen förkastas.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 31 föreslås en höjning av anslaget för anlitande av internationell expertis för att utreda möjligheterna att upprätta med Åland jämförbara regioner motsvarande skattegränsbehandling samt för att föreslå åtgärder.

     Utskottet konstaterar att ett flertal utredningar har gjorts i syfte att underlätta skattegränsbyråkratin. I september 2004 lämnades slutrapporten Skattegränsutredning som på finansministeriets uppdrag uppgjorts av finansrådet Sakari Alasalmi och landshövding Peter Lindbäck. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

 

Utskottet erinrar om möjligheten att utbetala stöd ur anslaget till kommuner i skärgården eller på landsbygden där det finns speciella ekonomiska svårigheter att driva mindre skolor.

 

44.05.33

Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 12 föreslås att landskapsregeringens kompensation skall vara hundraprocentig och ett fördelningssystem mellan kommunerna skall utarbetas som beaktar de utökande förvärvsavdragets faktiska storlek i respektive kommun.

     Utskottet har erfarit att arbetet med fördelningssystem mellan kommunerna och landskapsregeringen redan har inletts. Motionen föreslås därför förkastad.

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

 

I budgetframställningen finns ännu inget avtal om finansiering   och/eller drift av kultur- och kongresshuset (KK-huset) för lagtinget att ta ställning till. Utskottet konstaterar att det med tanke på den planerade byggstarten under 2005 nu är bråttom att slutföra avtalsförhandlingarna med någon av intressenterna. Dessutom uppmanas landskapsregeringen att under våren lämna lagtinget information om detaljplaneringen i KK-huset.

     I budgeten för 2004 framgick det att en del av anslaget under momentet kan användas för planering av tillbyggnaden av sjöfartsmuseet och att visst planeringsarbete inletts. Enligt motiveringen skall tillbyggnaden av sjöfartsmuseet ske efter det att KK-huset förverkligats. Utskottet konstaterar att projekteringen av sjöfartsmuseet bör inledas nu så att byggnadsarbetena kan påbörjas så snart KK-huset står färdigt.

     Utskottet föreslår att motion nr 16 förkastas.

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

44.20.51

Projektbidrag ur penningautomatmedel

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 51 föreslås att anslaget sänks så att tilläggsfinansieringen för badhuset i Mariehamn och simhallen i Godby utgår. Motionären föreslår också att det tekniska allaktivitetscentret inte skall utredas. Påbörjade projekt såsom KK-huset och sjöfartsmuseet bör först slutföras. Enligt motionären är medlen under momentet avsedda för de ideella föreningarna.

     Utskottet är enigt med motionären om att man kan ifrågasätta om penningautomatmedel skall användas för de här ändamålen. Dessutom konstateras att en stor del av medlen föreslås användas för idrottsanläggningar. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att se över regelverket och tillämpningen av detta. Motionen föreslås förkastad. 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

I ltl Brage Eklunds m.fl. finansmotion nr 32 föreslås att ett nytt moment införs under social- och miljöavdelningens förvaltningsområde för en utredning om hur enskilda kommuner kan garanteras ett högkostnadsskydd inom specialomsorgen inom ramen för en delreform av landskapsandelssystemet.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att kommunerna i besvärliga situationer har möjlighet att söka stöd under moment 44.05.30. Understöd från detta moment kan betalas till kommuner enligt prövning med stöd av LL om landskapsandelar till kommunerna (70/1993). Eftersom en översyn av landskapsandelssystemet som helhet pågår finns det ingen anledning att sätta igång nya utredningar.

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

I ltl Christian Beijars m.fl. finansmotion nr 26 föreslås att motiveringen under kapitel 45.01 kompletteras med en skrivning enligt vilken landskapsregeringens socialvårdsplan skall bifogas budgetförslaget och godkännas i samband med att budgeten antas. Utskottet omfattar motionärernas förslag att socialvårdsplanen skall behandlas av lagtinget. Utskottet föreslår därför att socialvårdsplanen bifogas budgeten på samma sätt som förslaget till plan för hälso- och sjukvården.

     I ltl Christian Beijars m.fl. finansmotion nr 44 föreslås ett tillägg under 45.01 enligt vilket en bostadsbidragslag anpassad till åländska förhållanden utarbetas. Motionen föreslås förkastad. Landskapsstyrelsen bör dock enligt utskottet se över gällande lagstiftning om bostadsbidrag i syfte att uppdatera bestämmelserna så att hänsyn kan tas till de faktiska förhållandena på Åland.

     Beträffande skrivningarna om ÅHS:s smådjursmottagning hänvisar utskottet till betänkandets motivering under 45.70.

     När det gäller miljöpolitik har utskottet noterat att miljöhandlingsprogrammet, som landskapsregeringen enligt motiveringen skall fortsätta förverkliga under 2005, ännu inte är antaget. Inte heller förslaget till handlingsprogram för vattenvården 2004-2007, som skall ingå som en del av miljöhandlingsprogrammet, är antaget. Utskottet förutsätter att den landskapsregering som inom kort skall tillsättas skyndsamt ser till att ett miljöhandlingsprogram antas med ett handlingsprogram för vattenvården.

     Vidare uppmanar utskottet landskapsregeringen att prioritera översynen av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd. Mot bakgrund av det stora antalet ärenden som väntar på avgörande i miljöprövningsnämnden är det angeläget att revideringen påskyndas. Utskottet har erfarit att en lista uppgjorts över de typer av ärenden som genom lagändringen kommer att föreslås bli anmälningsärenden istället för att de genomgår en tillståndsprövning. När det gäller verksamhet som kräver miljötillstånd anser utskottet att landskapsregeringen bör överväga längre tillståndstider. 

     Finansmotionerna nr 14 och 18 föreslås förkastade.

 

45.10

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

Det alkohol- och narkotikapolitiska programmet löper på sitt sista år under 2005. Enligt utskottet bör programmet utvärderas så att erfarenheter kan tas tillvara inför arbetet med ett nytt program. Det nya programmet bör utarbetas i god tid så att det kan tillämpas från 2006.

 

45.25

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET

45.25.50

Understöd för ideell verksamhet

 

Utskottet stöder landskapsregeringens kapitelmotivering och vill tillägga att de ideella organisationer som erhåller stöd ur anslaget bör underkasta sig motsvarande organisatoriska och ekonomiska prövningar som den offentliga sektorn.

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

45.30.23

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

 

Utskottet konstaterar att anslaget endast omfattar kostnaden för beredskap. Transporten mellan olycksplatsen och sjukhuset bekostas av folkpensionsanstalten medan Ålands hälso- och sjukvård ansvarar för transporter till andra sjukvårdsinrättningar utanför Åland. Utskottet vill betona vikten av att helikopterverksamhet upprätthålls i landskapet.

 

45.50

ALLMÄN MILJÖVÅRD

45.50.01

Verksamhetens utgifter (VR)

 

I ltl Raija-Liisa Eklöws finansmotion nr 52 föreslås ett tillägg till momentets motivering. Utskottet föreslår att motionen avslås med konstaterandet att anslaget enligt motiveringen kan användas för understöd till Agenda 21-arbete såvida landskapsregeringen så beslutar.

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

Utskottet har noterat att det förslag till handlingsprogram för vattenvården 2004-2007 som nämns under 45.54. inte är antaget ännu. Utskottet har erfarit att handlingsprogrammet kommer att ingå som en del av miljöhandlingsprogrammet 2004-2007. Se även motiveringen under 45.01.

 

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

 

De upptagna medlen under momenten är dels avsedda för byggande av en vattenledning mot Vårdö, dels för det samordnade avloppsprojektet som innebär byggande av överföringsledningar mellan norra Åland, Hammarland och Mariehamn samt om- och tillbyggnaden av Lotsbroverket. Enligt motiveringarna i budgeten för 2004 har landskapsstyrelsen meddelat de berörda kommunerna att landskapet avser att stöda projektet med 40 procent av kostnaderna. Utskottet vill klargöra att landskapsregeringen skall stå fast vid dessa utfästelser och bevilja bidrag med samma stödprocent till alla berörda kommuner, d.v.s. Mariehamns stad samt de kommuner som bygger överföringsledningar till Mariehamn.

     Svibyviken har under många år varit hårt belastad med näringsämnen från bl.a. Lotsbroverket och Svibyån. Detta har lett till en mycket dålig vattenmiljö. Under planeringen av det samordnade avloppsprojektet har staden haft som målsättning att projektet inte får medföra ytterligare belastning för vattenmiljön i Svibyviken. Utskottet konstaterar dock att vattenmiljön i Svibyviken fortsättningsvis kommer att försämras om man inte åtgärdar näringsläckaget som kommer från Svibyån. Med tanke på de höga ambitioner som staden haft och de samhällsmedel som investeras i avloppsrening bör fortsatta åtgärder även ägnas åt att förhindra näringstillförseln från Svibyån.

     Med hänvisning till utskottets motivering ovan föreslås att motionerna nr 17 och 56 förkastas. 

 

45.54.77.

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

 

I ltl Sune Mattssons finansmotion nr 41 föreslås att anslaget under momentet höjs och att momentets rubrik ändras. Utskottet föreslår att motionen förkastas. Samtidigt vill utskottet understryka att anslaget skall användas för att förverkliga det projekt för vilket landskapsregeringen ansökt om miljötillstånd hos miljöprövningsnämnden. I det projektet ingår en slussanordning för båttrafiken. Om det skulle visa sig att de anslagna medlen är otillräckliga får landskapsregeringen återkomma till lagtinget i en tilläggsbudget.

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 3 föreslås att anslaget under momentet höjs med 50.000 €. Med hänvisning till motionens motivering föreslår utskottet att motionen godkänns.

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

 

Utskottet hänvisar till sina synpunkter under 45.01.

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

Finansutskottet ansåg redan i sitt betänkande om budgeten för 2004 att smådjursmottagningen skall privatiseras. En privatiserning måste dock föregås av en lagändring. Landskapet skall enligt landskapslagen om hälso- och sjukvården tillhandahålla veterinärvård, men vilka veterinärtjänster som avses anges inte närmare. Enligt utskottet bör landskapet inte tillhandahålla veterinärvård för smådjur. Utskottet förutsätter att förnyade ansträngningar vidtas i syfte att privatisera smådjursmottagningen under 2005.

     Utan att försena privatiseringen av smådjurskliniken anser utskottet att landskapsregeringen bör se över hela miljöhälsovården samt den lagstiftning som reglerar organisationen och ansvarsområdet. En sådan översyn inkluderar såväl veterinärvård, livsmedels- som hälsoinspektion.

     När det gäller förverkligandet av den av lagtinget beslutade kvinnomottagningen har utskottet noterat att speciella svårigheter att bemanna mottagningen föreligger för närvarande. Utskottet förutsätter även beträffande denna fråga att förnyade ansträngningar ägnas åt bemanningen av kvinnomottagningen under 2005.

     Beträffande sammanslagningarna av hälso- och sjukvårdsmottagningar som tas upp under primärvården under kapitelmotiveringarna anser utskottet att landskapsregeringen med ÅHS:s ledning bör diskutera principerna för sammanslagningar av mottagningar. Enligt utskottet bör indragningar av det här slaget föregås av avvägningar mellan inbesparingarnas storlek och minskad effektivitet samt eventuella konsekvenser för patienter och andra instanser som berörs. Det är t.ex. inte meningsfullt att flytta över kostnader från en instans inom offentliga sektorn till en annan.

     Utskottet vill erinra om möjligheten att göra inbesparingar genom centraliserad upphandling.

     Utskottet har under beredningen med tillfredsställelse noterat att hälsovårdsberedskapen i skärgården för närvarande är löst på ett nöjaktigt sätt.

     Finansmotionerna 2,7, 29,33 och 43 föreslås förkastade. 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

46.01.04

Utvecklingsarbete (VR)

 

I ltl Camilla Gunells finansmotion nr 23 föreslås att samverkan mellan grundskola och gymnasialstadiet skall stödas för att underlätta stadieövergången för ungdomarna samt att skärgårdsungdomarnas situation särskilt skall uppmärksammas. Vidare föreslås att särskilda behov av stödformer skall utredas för stadieövergången och flyttningen från hem till studieort.

     Enligt utskottet bör skärgårdsungdomarnas särskilt utsatta situation uppmärksammas mer. De behöver stöd både från hemmet, kommunen, skolan de lämnar och den mottagande skolan. Utskottet anser att skolorna bör ta ett större ansvar för att skärgårdsungdomar som p.g.a. studierna flyttat hemifrån vid behov får extra stöd för att göra övergången så smidig som möjligt.

     Utskottet föreslår att motionerna 23 och 34 förkastas.

 

46.01.74.

Fastighetsplanering (R)

 

I motiveringarna under momentet sägs angående Ålands hantverksskolas placering att den fortsatta planeringen utgår ifrån en placering vid Ålands folkhögskola. Utskottet omfattar landskapsregeringens intentioner, men vill understryka att placeringsfrågan skall beredas i samarbete med de två skolornas ledning. Utskottet förordar att hantverksskolan vid flyttningen bevarar sin identitet som en egen självständig skola.

     Finansmotion nr 27 föreslås förkastad.

 

46.05

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

 

I ltl Carina Aaltonens finansmotion nr 8 föreslås att anslaget under momentet höjs med hänvisning till behovet av fler kurser i svenska för inflyttade.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas men vill samtidigt påpeka att landskapsregeringen skall se till att undervisning i svenska på lämpligt sätt ordnas för inflyttare som inte har svenska som modersmål.

46.05.52.

Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F)

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 53 föreslås att anslaget under momentet höjs med 8.000 €. Motionen föreslås förkastad. Utskottet föreslår vidare att anslaget höjs med 2.000 € och riktar åter igen en uppmaning till landskapsregeringen om att lagstiftningen som reglerar studieförbundens verksamhet ses över i samverkan med förbundet.

 

46.05.53.

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 28 föreslås att anslaget under momentet höjs för en projektering och utbyggnad av hantverksskolan i Tosarby. Utskottet föreslår att motionen förkastas. När det gäller frågan om hantverksskolans placering hänvisas till betänkandets motivering under 46.01.74.

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion 22 föreslås kompletteringar till motiveringen under kapitlet. Det föreslås att stödet för museifartyget Pommern skall öka under de närmaste åren med hänvisning till fartygets behov av en grundlig renovering. Vidare föreslås att ett projekteringsanslag upptas för Ålands sjöfartsmuseum.

     Utskottet är enigt med motionärerna angående behovet av ökade anslag för Pommerns renovering. Landskapsregeringen bör diskutera med stadens ledning om hur de ökade kostnaderna bäst kan täckas.

     Angående utskottets synpunkter om projekteringen av Ålands sjöfartsmuseum hänvisas till betänkandets motiveringar under 44.10.74.

     Mot bakgrund av det anförda föreslås att motionen förkastas.

 

46.09.54.

Understöd åt stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum r.s.

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 24 föreslås att anslaget under momentet höjs för en projektering av Ålands sjöfartsmuseums om- och tillbyggnad.

     Då anslaget under 44.10.74 kan användas för kostnader för planering av sjöfartsmuseet föreslås att motionen förkastas. För utskottets synpunkter angående projekteringen hänvisas till betänkandets motiveringar under moment 44.10.74.

 

46.09.56.

Understöd för Ålands brandkårsmuseum

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 30 föreslås att momenten utgår.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas. Landskapsregeringen uppmanas att tillsammans med Ålands brandkårsförbund söka lösningar för museets fortsatta verksamhet.

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. finansmotion nr 46 föreslås att Ålands ungdomsråd fungerar som beredningsinstans vid fördelningen av medlen under momentet. Utskottet föreslår att motionen förkastas men anser samtidigt att landskapsregeringen bör tillse att ungdomsrådet ges tillfälle att höras angående fördelningen av medel till ungdomssektorn.

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier.

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 25 föreslås att anslaget under momentet höjs. Utskottet anser inte att anslaget bör höjas förrän landskapsregeringen kunnat se vilka effekter införandet av en evenemangsfond har. 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor

 

Utskottet har noterat att Sunds kommun inte har påbörjat om- och tillbyggnaden som anges i motiveringen under kapitlet. Det har visat sig att byggnadskostnaderna kommer att bli högre än tidigare beräknat, vilket innebär att landskapsandelen inte kommer att räcka. Utskottet konstaterar att nya beslut angående landskapsandelen kommer att bli nödvändiga.

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

 

Landskapsregeringen har tillsatt en kommitté som bl.a. har till uppdrag att se över utbildningsutbudet på gymnasialstadienivå. I kommitténs rapport kommer det att finnas förslag till strukturella förändringar. Utskottet emotser kommitténs rapport. Enligt utskottet bör landskapsregeringen arbeta för samordningen av utbildningarna på gymnasialstadiet till en gemensam gymnasialskola.

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

Angående utskottets synpunkter på en flyttning av Ålands hantverksskola till Ålands folkhögskola hänvisas till betänkandets motivering under 46.01.74.

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

46.40.70.

Anskaffning av ersättande skolfartyg (R)

 

Utskottet vill framhålla att skolfartyget bör vara ett mångfunktionellt fartyg som även kan utnyttjas för andra behov i landskapet. Landskapsregeringen bör även utreda om slätskonaren Linden kan utnyttjas mer i undervisningen. Enligt utskottet bör även samarbetet med de privata rederierna utvecklas så långt som möjligt.

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

Beträffande de föreslagna nedskärningarna inom museibyrån vill utskottet påpeka att det inom museibyrån finns flera exempel på verksamheter som inte hör till museibyråns egentliga ansvarsområde. Utskottet anser att landskapsregeringen bör se till att nedskärningarna i första hand tar sikte på att avveckla sådana delar av museibyrån. När det gäller de personalpolitiska aspekterna på nedskärningarna hänvisas till den allmänna motiveringen.

     I museibyråns myndighetsutövning tillämpas bl.a. landskapslagen om fornminnen. Utskottet förutsätter att stor noggrannhet iakttas i ärenden där myndighetsbeslut inskränker eller berör enskilda markägares rätt.

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 47 föreslås att lämpliga enheter inom förvaltningen skall utlokaliseras. Utskottet föreslår att motionen förkastas. Angående utskottets synpunkter på utlokalisering av enheter inom förvaltningen hänvisas till den allmänna motiveringen.

 

47.03.41.

Turismens främjande (R)

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 11 föreslås att marknadsföraren för den finländska marknaden återplaceras vid Ålandskontoret i Helsingfors.

     Utskottet är av åsikten att marknadsföringen på den åländska turistnäringens huvudmarknader, Stockholm och Helsingfors, bör intensifieras. Enligt utskottet är närvaron på huvudmarknaderna av utomordentligt stor betydelse för möjligheterna att framgångsrikt marknadsföra de landbaserade turistföretagarnas tjänster.

     Motionerna 11 och 49 föreslås förkastade.

      

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN-MÅLPROGRAM 2

47.05.40.

Landskapets finansieringsandel-målprogram 2 (RF)

 

I ltl Brage Eklunds finansmotion nr 60 föreslås att anslaget under momentet även skall användas för stöd till nybyggnad av uthyrningsstugor.

     Utskottet har erfarit att det finns ett stort behov av åtgärder för att höja standarden i uthyrningsstugorna i landskapet. Dessutom är kriterierna för stöden fastslagna i och med att programmen godkänns. Däremot anser utskottet att sådana kvalitetshöjande åtgärder som t.ex. nybyggnad av servicehus, bastu och liknande bör godkännas för stöd.

     Motionen föreslås förkastad.

 

47.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

47.40.54.

Sysselsättningens främjande

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 10 föreslås att anslaget under momentet höjs för ett ”starta eget”-stöd till arbetslösa.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 57 föreslås att anslaget även kan användas för sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringens förslag till ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning som är under beredning bl.a. innehåller bestämmelser om sysselsättningsstöd till arbetslösa som vill starta företagsverksamhet. Det föreslås därför att motionerna 10 och 57 förkastas.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

Under budgetframställningens allmänna motivering anges att medel har upptagits för eventuellt införskaffande av ett nytt bokningsprogram. Utskottet vill understryka att arbetet med att få till stånd ett Internet-baserat bokningssystem för skärgårdstrafiken bör prioriteras. Landskapsregeringen bör också prioritera utredningen av ett kortruttssystem för skärgårdstrafiken. Se också utskottets motivering under 48.01.05.

     Utskottet ser mycket positivt på landskapsregeringens beslut att införa treåriga tidtabeller.

     Vidare föreslås att landskapsstyrelsen överväger att ersätta MS Grisslan med MS Ejdern under vinterhalvåret.

     När det gäller flygtrafiken till och från landskapet bör landskapsstyrelsen söka långsiktiga lösningar. Enligt utskottet borde trafiken i första hand utgå från Åland. Det är viktigt att noggrant se över vilka åtgärder som landskapsregeringen kan vidta i syfte att befrämja etablerandet av ett kommersiellt flygbolag.

 

48.01.05.

Utredningar

 

Under momentet finns ett anslag om 90.000 € upptaget för utredningen om kortruttssystemet. Anslaget skall enligt utskottet användas för att ge en objektiv helhetssyn på ett kortruttssystem där bl.a. också Bäröprojektet granskas. Vid behov får landskapsregeringen återkomma i en tilläggsbudget. Landskapsstyrelsen uppmanas att inte fatta beslut om investeringar i färjfästen och liknande förrän en kortruttsplan har färdigställts.

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

48.30.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 48 föreslås att privatiseringen av linfärjelinjerna Prästö-Töftö och Simskäla-Alören inte skall utredas. Utskottet finner i likhet med motionären att frågan har utretts och att landskapsregeringen funnit att det inte funnits förutsättningar för privatisering. Utskottet föreslår därför att någon vidare beredning i ärendet inte skall vidtas.

     Utskottet har noterat att dimensioneringen av anslaget förutsätter nattpaus med jourberedskap på Seglinge och Simskäla linjerna. Enligt utskottet skall landskapsregeringen garantera trafik dygnet runt i enlighet med nuvarande servicenivå.

     I ltl Brage Eklunds m.fl. finansmotion nr 55 föreslås att anslaget under momentet minskas med motiveringen att arbeten som utförs åt privatpersoner bör begränsas till områden där trafikavdelningen inte konkurrerar på den privata marknaden. Beträffande motiveringen är utskottet enigt med motionären. Motionen föreslås förkastas.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 november 2004 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

 

Motioner

 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner:

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Ändring av budgetens allmänna motivering. (FM 1/2004-2005).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård. (FM 2/2004-2005).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen. (FM 3/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 43.40 Fastighetsförvaltning.   (FM 4/2004-2005).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under avsnittet "Trafik- och transportpolitik".  (FM 5/2004-2005).

 

Ltl Göte Winé m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Verksamhetens utgifter. (FM 6/2004-2005).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård.  (FM 7/2004-2005).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader.  (FM 8/2004-2005).

 

Ltl Göte Winé m.fl.: Sänkning av moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset. (FM 9/2004-2005).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Höjning av anslaget under moment 47.40.54 Sysselsättningens främjande.  (FM 10/2004-2005).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 47.03.41 Turismens främjande.  (FM 11/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Ändring av motiveringen till moment 44.05.33 Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag.  (FM 12/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.25.51 Landskapsunderstöd till organisationer inom bostadsbranschen.  (FM 13/2004-2005).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Komplettering av motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning. (FM 14/2004-2005).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Komplettering av motiveringen till kapitel 43.04 Främjande av jämställdheten.  (FM 15/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt. (FM 16/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder.  (FM 17/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 45.01 Allmän förvaltning.  (FM 18/2004-2005).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Upptagande av anslag under moment 45.10.51 Stipendier för vidareutbildning och kompletterande utbildning inom socialvården utomlands.  (FM 19/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader.  (FM 20/2004-2005).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Höjning av anslaget under moment 42.30.20 för ÅSUB för en valpejling.  (FM 21/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 46.09 Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet.  (FM 22/2004-2005).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete.  (FM 23/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.09.54 Understöd till stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum.  (FM 24/2004-2005).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier.  (FM 25/2004-2005).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Komplettering av motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning.  (FM 26/2004-2005).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.01.74 Fastighetsplanering och utbyggnad av Ålands hantverksskola.  (FM 27/2004-2005).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.05.53 Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola.  (FM 28/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Ändringar av kapitelmotiveringen under 45.70 Ålands hälso- och sjukvård.  (FM 29/2004-2005).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Strykning av momentet 46.09.56 Understöd för Ålands brandkårsmuseum.  (FM 30/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete. (FM 31/2004-2005).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Upptagande av nytt anslag under huvudtitel 45 Utredning av nytt stödsystem. (FM 32/2004-2005).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Strykning i kapitelmotiveringarna i moment 45.70. (FM 33/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete. (FM 34/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 38.50.20 Verkstad och lager. (FM 35/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av detaljmotiveringen under moment 47.17.40 (FM 36/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under kapitel 47.01 Allmän förvaltning.  (FM 37/2004-2005).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna, Landskapet och Kommunerna.  (FM 38/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna, Självstyrelsepolitik. (FM 39/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete.  (FM 40/2004-2005).

 

Ltl Sune Mattsson: Höjning av anslaget under moment 45.54.77 samt ändring av momentets rubrik. (FM 41/2004-2005).

 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete. (FM 42/2004-2005).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård.  (FM 43/2004-2005).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Komplettering av motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning.  (FM 44/2004-2005).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 46.60 Museibyrån. (FM 45/2004-2005).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete.  (FM 46/2004-2005).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Komplettering av motiveringen under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, regional utveckling.  (FM 47/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 48.30.20 Verksamhetens utgifter.   (FM 48/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 47.03.41 Turismens främjande. (FM 49/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 47.15.44 Investeringsstöd till jordbruket.  (FM 50/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel.  (FM 51/2004-2005).

 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till skrivning under moment 45.50.01 Verksamhetens utgifter. (FM 52/2004-2005).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.05.52 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet.  (FM 53/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Strykning av anslaget under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet.  (FM 54/2004-2005).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 48.30.20 Verksamhetens utgifter. (FM 55/2004-2005).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Ändring av detaljmotiveringen under moment 45.54.60. (FM 56/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 47.40.54.  (FM 57/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av detaljmotiveringen under moment 46.55.20 Verksamhetens utgifter.  (FM 58/2004-2005).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter. (FM 59/2004-2005).

 

Ltl Brage Eklund: Ändring av detaljmotiveringen under moment 47.05.40. (FM 60/2004-2005).

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Kerstin Alm, Gun-Mari Lindholm, Tuula Mattsson och Lars Selander, finanschefen Dan E. Eriksson, avdelningscheferna Yvonne Eliasson, Olof Erland, Niklas Karlman och Arne Selander, verksamhetsledaren för Emmaus Carina Aaltonen, alkoholinspektören Olav Augustsson, avdelningsjuristen Susanne Andersson, bonden Göran Bengtz, företagaren Pia Björkman, intendenten för museifartyget Pommern Bertil Byman, alarmmästaren Markus Dahl och alarmoperatören Ove Laine, organisationssekreteraren för FOA-Å Ulla-Britt Dahl, enhetschefen Annika Dahlblom, VD för Alandiabolagen Johan Dahlman, förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström och ekonomichefen Marie Lövgren från ÅHS, landskapsantikvarien Magnus Elfwendahl, företagaren Christer Eriksson, överkonstapeln Jan-Erik Eriksson, bonden Jan-Erik Eriksson, socialkuratorn Sirpa Eriksson, ordföranden för Akava-Åland r.f. Pekka Erämetsä, vikarierande enhetschefen Silvana Fagerholm-Sjöblom, ekonomiansvariga i Ålands fredsförening-Emmaus r.f. Margareta Flinck, organisationssekreteraren för Akava-Åland r.f. Maria Hagman, museichefen Hanna Hagmark-Cooper, intendenten för Ålands golfklubb Kjell Hansson, konsulten Mia Hanström, ordföranden för Ensamföräldraföreningen på Åland r.f. Kristina Henriksson, företagaren Otto Hojar, miljöingenjören Bror Johansson, företagaren Kari Kärki, ledande veterinären Rauli Lehtinen, förbundsdirektören vid Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall, ordföranden i Ålands turistförbund Magnus Lundberg, köksmästaren Bengt Mattsson, fastighetsägaren Johan Mörn, VD för Ålands problemavfall Christian Nordas, jämställdhetsinspektören Vivan Nikula, bankdirektören Torsten Nordberg, kommundirektören Patrik Nygren, ordföranden för Förtroenderådet Gustaf A. Nymalm, överkonstapeln Kjell Mattsson, veterinären Rosalie Palmer, vikarierande organisationschefen för TCÅ Fredrik Pettersson, ordföranden för Ålands hyresgästförening r.f. Eva Ringwall, VD för Ålands radio och TV Pia Rothberg-Olofsson, föreståndaren för Ålands hantverksskola Yvonne Sundbom-Korpi, personalsekreteraren Kristina Sundman, tekniska chefen i Mariehamns stad Kai Söderlund, invandrarsekreteraren Eva Törnroos, kommundirektören Tomas Urvas, informationssekreteraren Britt-Inger Wahe, informationssekreteraren Gunnar Westerholm, verksamhetsledaren Camilla Wahlsten, ordföranden i Föräldraföreningen fri från narkotika Eva Maria Widberg, studiesekreteraren Inga-Britt Wirta, VD för Ålands turistförbund Jari Virtanen, ordföranden för Agenda 21 Gunda Åbonde-Wickström samt byggmästaren Yngve Österlund.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson (delvis), Peter Grönlund (delvis) och Lasse Wiklöf samt ersättaren Danne Sundman (delvis).

 

Reservationer

 

Ltl Lasse Wiklöf har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2005 med följande ändringar samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån:

 

Utgifter

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans­utskottets
förslag

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-19 112 000

-18 362 000

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-5 340 000

-4 590 000

43.60.74.

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

-850 000

-100 000

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

-90 916 000

 

-90 966 000

45.56.

AVFALLSHANTERING

-104 000

-154 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-50 000

-100 000

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

-50 352 000

 

-50 354 000

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

-493 000

 

-495 000

46.05.52.

 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F)

-42 000

-44 000

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

-1 726 000

 

-2 424 000

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-276 000

-974 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-276 000

-974 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-249 559 000

-249 559 000

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av förvaltningen för Interreg IIIA-programmet för skärgården medför,

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 1-2, 4-25, 26-47 och 49-60/2004-2005.

 

 

Mariehamn den 16 december 2004

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


 

 

 

 

R e s e r v a t i o n

 

Undertecknad reserverar sig mot landskapsregeringens förslag och utskottsmajoritetens ståndpunkt att flytta Ålands hantverksskola från Sund till Finström för att integreras med Ålands folkhögskola.

     Flyttcirkusen kring hantverksskolan måste få ett slut och skolan bör få utvecklas i den miljö den nu rotat sig i. I Tosarby finns naturliga och mycket goda möjligheter för en bra utveckling i nära anslutning till Kastelholm och Jan-Karlsgården.

     Vid en integrering i Ålands folkhögskola kommer mycket av skolan identitet att gå förlorad. Ritningar för att starta en nödvändig utbyggnad i Tosarby finns redan klara.

     Undertecknad anser därför att planeringsanslaget under moment 46.01.74 bör reduceras med 20.000 euro och att de fortsatta landskapsinsatserna skall koncentreras till ett utvecklat hantverkscentrum i Sund Tosarby.

 

 

Mariehamn den 19 december 2004

 

 

Lasse Wiklöf

ledamot av finansutskottet

 

 


 

 

 

 

R e s e r v a t i o n

 

Undertecknad reserverar sig mot landskapsregeringens förslag och finansutskottets majoritets ståndpunkt beträffande moment 44.10.74 Landskapsprojekt (R) avseende KK-husets förverkligande.

     Ingen ansvarskännande lagtingsledamot kan under förevarande omständigheter ge klartecken till KK-husets förverkligande och bevilja 3.600.000 euro som ett första delanslag för projektet.

     För det första har lagtinget inte fått ta del av den slutliga lösningen för projektet. Det är obekant för lagtinget hur den slutliga utformningen avses bli efter bantningsprocessen för att klara totalkostnaden på 15 miljoner euro.

     För det andra har landskapsregeringen inte med privata intressenter diskuterat andra finansieringsarrangemang än lösningen via landskapets investeringsbudget och inte heller önskat höra sig för om andra intressanta upplägg.

     Anslaget i budgetförslaget bör därför nu utgå och landskapsregeringen återkomma till lagtinget i tilläggsbudget när projektet i sin helhet efter nedskärningarna i detalj kan åskådliggöras. Detta bör ske först sedan också de av lagtinget efterlysta samtalen med privata intressenter beträffande byggnads- och driftsfinansiering uttömts på sina möjligheter.

     Det är angeläget att landskapsregeringen i detta projekt uppträder ytterst noggrant och även kan förete en trovärdig driftskalkyl eftersom undertecknad och många ekonomiskt sakkunniga befarar att KK-huset blir en tung börda för den eller de som åläggs det ekonomiska ansvaret.

 

 

Mariehamn den 19 december 2004

 

 

Lasse Wiklöf

ledamot av finansutskottet