ÄRENDEN

501 - 600 av totalt 4 222 ärenden

Ärende-nr. Titel
MOT 5/2019-2020 Ändrat bedömningsförfarande i grundskolan
SF 2/2019-2020 Nu behövs ett modernt fungerande riskkapitalbolag
LF 16/2019-2020 Ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag
MOT 4/2019-2020 Ekonomiskt råd
MOT 3/2019-2020 Kraftsamling och nya arbetssätt för ett starkare Åland
MOT 2/2019-2020 Stöd till åländska småföretagare
RB 2/2019-2020 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2020
LF 15/2019-2020 Erkännande av yrkeskvalifikationer
LF 14/2019-2020 Diskrimineringslagstiftning
MI 1/2019-2020 Ny djurskyddslag
LF 13/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd
BF 4/2019-2020 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020
RS 2/2019-2020 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor
LF 12/2019-2020 Ändringar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare 2020–2027
LF 11/2019-2020 Ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och grundskola
F 2/2019-2020 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
F 3/2019-2020 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen
MOT 1/2019-2020 Strategi mot korruption
S 2/2019-2020 Förtroendet för självstyrelsens grunder
SF 1/2019-2020 Rekrytering av förvaltningschef
M 2/2019-2020 Landskapsregeringens externpolitik
LF 10/2019-2020 Ändring av tobakslagen
LF 9/2019-2020 Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården
RB 1/2019-2020 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2019
RP 5/2019-2020 Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
S 1/2019-2020 Självstyrelsens grundfundament och förtroende
LF 8/2019-2020 Invasiva främmande arter
TMK 3/2019-2020 Arvoden för de av lagtinget utsedda ledamöterna i Ålandsdelegationen
F 1/2019-2020 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
BF 3/2019-2020 Förslag till första tilläggsbudget för år 2020
BF 2/2019-2020 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019
RS 1/2019-2020 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar
LF 7/2019-2020 Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret
V 16/2019-2020 Fyllnadsval i justeringsutskottet 2019-2023
V 15/2019-2020 Fyllnadsval i Nordiska rådet 2019-2020
V 14/2019-2020 Fyllnadsval i kanslikommissionen 2019-2023
V 13/2019-2020 Fyllnadsval i självstyrelsepolitiska nämnden 2019-2023
V 12/2019-2020 Fyllnadsval i social- och miljöutskottet 2019-2023
V 11/2019-2020 Fyllnadsval i finans- och näringsutskottet 2019-2023
V 10/2019-2020 Fyllnadsval i lag- och kulturutskottet 2019-2023
V 9/2019-2020 Val av vicetalman
TMK 2/2019-2020 Lagtingsledamots anhållan om befrielse från uppdrag
M 1/2019-2020 Regeringsprogram "Tillsammans för Åland"
TMK 1/2019-2020 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
D 3/2019-2020 Val av lantråd
LF 6/2019-2020 Ändring av vattenlagen
LF 5/2019-2020 Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna
RP 4/2019-2020 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 3/2019-2020 Godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete
RP 2/2019-2020 Godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
RP 1/2019-2020 Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
V 8/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2019-2020 Val av 6 medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2019-2020 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
D 2/2019-2020 Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden
D 1/2019-2020 Meddelande
BF 1/2019-2020 Förslag till Ålands budget för år 2020
LF 4/2019-2020 Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
V 1/2019-2020 Talmansval
LF 3/2019-2020 Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut
LF 2/2019-2020 Produktionsstöd för el
LF 1/2019-2020 Ändring av avfallslagstiftningen
D 1/2018-2019 Meddelande
NRB 1/2018-2019 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2018
F 4/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
BM 71/2018-2019 Hudcancerscreening
MOT 10/2018-2019 Ändring av vägtrafiklagen
M 2/2018-2019 Ålands folkhälsorapport 2019
V 3/2018-2019 Val av arvodeskommission
S 3/2018-2019 Upphandlingen av elhybridfärja
BF 4/2018-2019 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019
RP 9/2018-2019 Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av det enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 8/2018-2019 Godkännande av statsrådets förordning om protokollen till Världspostkonventionen
MOT 9/2018-2019 Rädda det åländska fisket
MOT 8/2018-2019 Skärpta regler gällande sexualbrott
LF 30/2018-2019 Revidering av ÅMHM:s organisation
LF 29/2018-2019 Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
LF 28/2018-2019 Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola
SF 4/2018-2019 Ett anständigt djurskydd
LM 4/2018-2019 Möjliggörande av kommunala samgåenden
S 2/2018-2019 Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet
LF 27/2018-2019 Äldrelag för Åland
LF 26/2018-2019 Ledningsfunktionen för den allmänna förvaltningen
F 3/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
RS 2/2018-2019 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018
BM 70/2018-2019 Strykning av kommunalt processtöd
BM 69/2018-2019 Utebliven investering i tandvårdsbil
BM 68/2018-2019 Förstärkta åtgärder för ensamförsörjare
SF 3/2018-2019 Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare
SF 2/2018-2019 Studiematerial på svenska inom socialvården
LF 25/2018-2019 Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
AM 2/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
BF 3/2018-2019 Förslag till första tilläggsbudget för år 2019
LF 23/2018-2019 Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar
MOT 7/2018-2019 Ändring av Plan- och bygglagen