ÄRENDEN

401 - 500 av totalt 4 222 ärenden

Ärende-nr. Titel
F 4/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
F 3/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
BF 2/2020-2021 Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020
S 1/2020-2021 Förtroendet för efterlevnaden av regeringens Covid-rekommendationer
V 6/2020-2021 Fyllnadsval i justeringsutskottet 2019-2023
V 5/2020-2021 Fyllnadsval i finans- och näringsutskottet 2019-2023
V 4/2020-2021 Fyllnadsval i lag- och kulturutskottet 2019-2023
F 2/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
MOT 3/2020-2021 Den åländska besöksnäringens överlevnad
M 2/2020-2021 Landskapsregeringens externpolitik
LF 13/2020-2021 Ändring av tobakslagen
RS 1/2020-2021 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar
SF 2/2020-2021 Ändamålsenlig och rättvis validering
SF 1/2020-2021 Jämställdhet i bakvattnet
LF 12/2020-2021 Ändring av landskapslagen om studiestöd
M 1/2020-2021 Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens
LF 11/2020-2021 Blankettlag om sjuk- och invalidpension
MOT 2/2020-2021 Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga
LF 10/2020-2021 Ny blankettlag om utsäde
LF 9/2020-2021 Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar
V 3/2020-2021 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2019-2023
MOT 1/2020-2021 Kostnadsanalys av grundskola, äldreomsorg mm
LF 8/2020-2021 Ny offentlighetslagstiftning
LF 7/2020-2021 Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget
TMK 1/2020-2021 Talman Bert Häggbloms anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet
LF 6/2020-2021 Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut
LF 5/2020-2021 Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen
LF 4/2020-2021 Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning
LF 3/2020-2021 Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola
LF 2/2020-2021 Växtskydd
V 2/2020-2021 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
F 1/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
D 1/2020-2021 Meddelande
LF 1/2020-2021 Anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning
BF 1/2020-2021 Förslag till Ålands budget för år 2021
V 1/2020-2021 Talmansval
RP 17/2019-2020 Godkännande av konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter
RP 16/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR
RP 15/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning gällande det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen
LF 41/2019-2020 Beslut inom kulturbudgeten
MOT 14/2019-2020 Regelverk för deltagande i utskott
SF 9/2019-2020 Varför följer inte landskapsregeringen lagen om könsbalans?
LF 40/2019-2020 Yrkesförarkompetens
SF 8/2019-2020 Paf:s framtid
NRB 1/2019-2020 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2019
LF 39/2019-2020 Temporära bestämmelser om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning
SF 7/2019-2020 Seriös budgetering för ÅMHM
LF 38/2019-2020 Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 37/2019-2020 Stöd för hållbart skogsbruk
LF 36/2019-2020 Upphävande av affärstidslag
LF 35/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
V 18/2019-2020 Talmansval
BF 6/2019-2020 Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020
TMK 4/2019-2020 Vicetalman Ingrid Zetterman anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman
SF 6/2019-2020 Försämringar i skärgårdstrafiken
SF 5/2019-2020 Åland behöver en moderniserad näringsrätt
LF 34/2019-2020 Audiovisuella medietjänster
MOT 13/2019-2020 Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning
SF 4/2019-2020 Välövervägt budgetdirektiv?
MOT 12/2019-2020 Åland behöver fler artrika vägar
MI 2/2019-2020 Skydda sjöfågelstammen
LF 33/2019-2020 Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland
LF 32/2019-2020 Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken
LF 31/2019-2020 Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020
LF 30/2019-2020 Kör- och vilotider samt användning av färdskrivare inom vägtrafiken
LF 29/2019-2020 Privata säkerhetstjänster
RS 3/2019-2020 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2019
LF 28/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan
LF 27/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan hösten 2020
LF 26/2019-2020 Pensionsbestämmelser för grundskolelärare
LF 25/2019-2020 Uppdatering av landskapslagen om gymnasieutbildning
F 4/2019-2020 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
LF 24/2019-2020 Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm
RP 14/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (36-2020)
RP 13/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (35-2020)
RP 12/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (29-2020)
RP 11/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (27-2020)
RP 10/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (37-2020)
RP 9/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (30-2020)
RP 8/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (28-2020)
RB 3/2019-2020 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2019
LU 1/2019-2020 Lantrådets upplysning
LF 23/2019-2020 Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen
LF 22/2019-2020 Teknisk ändring av familjevårdarlagen
LF 21/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
V 17/2019-2020 Val av landskapsrevisor
MOT 11/2019-2020 Näringsliv i akut ekonomisk kris
MOT 10/2019-2020 Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd
LF 20/2019-2020 Temporära förändringar av studiestödet
LF 19/2019-2020 Temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna
LF 18/2019-2020 Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020
LF 17/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
SF 3/2019-2020 Alkoholservering av minderåriga
BF 5/2019-2020 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020
MOT 9/2019-2020 Extra barnbidrag till familjerna pga stängda skolor
MOT 8/2019-2020 Självstyrelselagen, § 51
RP 7/2019-2020 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
RP 6/2019-2020 Godkännande av förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
MOT 7/2019-2020 Förvaltningen av Ålands Pensionsfond
MOT 6/2019-2020 Lån från Ålands Pensionsfond