ÄRENDEN

Avgränsa sökning

301 - 400 av totalt 648 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 11/2013-2014 Korrigering av vallagen
LF 10/2013-2014 Industriutsläpp
LF 9/2013-2014 Ny körkortslagstiftning
LF 8/2013-2014 Ändrad kemikalielagstiftning
LF 7/2013-2014 Energideklaration för byggnader
LF 6/2013-2014 Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen
LF 5/2013-2014 Ändringar i skattelagstiftningen 2014
LF 4/2013-2014 Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
LF 3/2013-2014 Validering i gymnasieskolor
LF 2/2013-2014 Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete förlängs
LF 1/2013-2014 Landskapsandelarna 2014
LF 26/2012-2013 Ålands ombudsmannamyndighet
LF 25/2012-2013 Ändrad polislag
LF 24/2012-2013 Landskapsborgen för bostadslån
LF 23/2012-2013 Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården
LF 22/2012-2013 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel
LF 21/2012-2013 Produktionsstöd för el
LF 20/2012-2013 Nya försöksdjursdirektivet
LF 19/2012-2013 Täktverksamhet
LF 18/2012-2013 Användningsbegränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
LF 17/2012-2013 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
LF 16/2012-2013 Utvinningsavfall
LF 15/2012-2013 Överklagande av Landskapsrevisionens beslut
LF 14/2012-2013 Vägarbetstidsdirektiv för egenföretagare
LF 13/2012-2013 Energideklaration för byggnader
LF 12/2012-2013 Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning
LF 9/2012-2013 Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem
LF 8/2012-2013 Anmälan av radio- och TV-verksamhet samt beställ-TV
LF 11/2012-2013 Regleringar av tjänster och semester
LF 10/2012-2013 Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016
LF 7/2012-2013 Plantmaterial och skydd för växters sundhet
LF 6/2012-2013 Minskning av överföringarna till kommunerna
LF 5/2012-2013 Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet
LF 4/2012-2013 Allmän tandvård för unga samt ambulerande tandvård
LF 3/2012-2013 Ny polislag
LF 2/2012-2013 Förändrade studiestödsförmåner
LF 1/2012-2013 Sjukdomskostnadsavdraget m.m
LF 24/2011-2012 Geologisk lagring av koldioxid
LF 23/2011-2012 En oberoende landskapsrevision
LF 22/2011-2012 Utsläppshandel fas III
LF 21/2011-2012 Planer och projekt vid Natura 2000-områden
LF 20/2011-2012 Höjt utkomststöd
LF 19/2011-2012 Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen
LF 18/2011-2012 Taxan för avloppsvattenavgift
LF 17/2011-2012 Växtskyddsmedel
LF 16/2011-2012 Begränsning av producentansvar
LF 15/2011-2012 Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning
LF 14/2011-2012 Privat socialservice
LF 13/2011-2012 Elmarknadslag
LF 12/2011-2012 Ekologisk produktion
LF 11/2011-2012 Främjande av integration
LF 10/2011-2012 Tvärvillkorsövervakning
LF 9/2011-2012 Upphandling av miljövänliga fordon
LF 8/2011-2012 Små eldrivna fordon
LF 7/2011-2012 Ändringar i skattelagstiftningen 2012
LF 6/2011-2012 Konsumentsäkerhet
LF 5/2011-2012 Användande av belysning vid jakt
LF 4/2011-2012 Tillstånd för radio- och televisionsverksamhet
LF 3/2011-2012 Bostadssparpremie
LF 2/2011-2012 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation
LF 1/2011-2012 Produktion av genetiskt modifierade växter
FR 32/2010-2011 Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
FR 31/2010-2011 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
FR 30/2010-2011 Ny kommunalskattelag
FR 29/2010-2011 Ny styrning av Ålands polismyndighet
FR 28/2010-2011 Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
FR 27/2010-2011 Erkännade av yrkeskvalifikationer
FR 26/2010-2011 Lag om ekodesign och energimärkning
FR 25/2010-2011 Produktionsstöd för el
FR 24/2010-2011 Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter
FR 23/2010-2011 Behörig myndighet för djursjukdomar
FR 22/2010-2011 Köttbesiktning
FR 21/2010-2011 Ändrade ÅHS-avgifter
FR 20/2010-2011 Energi från förnybara energikällor
FR 19/2010-2011 Första tilläggsbudget för år 2011
FR 18/2010-2011 Ändring av djurskyddslagen
FR 17/2010-2011 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet
FR 16/2010-2011 Jakt från fordon möjligt för rörelsehindrade, m.m
FR 15/2010-2011 Ändring av landskapslagen om posttjänster
FR 14/2010-2011 Ändringar i körkortslagen
FR 13/2010-2011 Ändring av fornminneslagen
FR 12/2010-2011 Avfallsdirektivet
FR 11/2010-2011 Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet
FR 10/2010-2011 Tredje tilläggsbudget för år 2010
FR 9/2010-2011 Luftkvalitet
FR 8/2010-2011 Ändring av djurskyddslagen
FR 7/2010-2011 Ny blankettlag om fordon
FR 6/2010-2011 Lag om ekodesign och energimärkning
FR 5/2010-2011 Förändring av rätten till avbytare
FR 4/2010-2011 Införande av bostadssparpremie
FR 1/2010-2011 Budget för landskapet Åland 2011
FR 3/2010-2011 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
FR 2/2010-2011 Tolkningstjänster
FR 30/2009-2010 Tilläggsbudget för år 2010
FR 29/2009-2010 Valfinansiering
FR 28/2009-2010 Ändring av vallagstiftningen
FR 27/2009-2010 Utsläppsrätter för luftfart
FR 26/2009-2010 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar
FR 25/2009-2010 Inspire-direktivet
FR 24/2009-2010 Energieffektivitetstjänster på energimarknaden