ÄRENDEN

301 - 400 av totalt 3 782 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 25/2017-2018 Fastighetsmäklarverksamhet
SF 8/2017-2018 Stabiliseringsåtgärder för att minska skadorna förorsakade av sommarens extrema torka
S 2/2017-2018 Tillgång på rent sötvatten
LM 4/2017-2018 Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland
M 6/2017-2018 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland-statusrapport 2
M 5/2017-2018 Mediepolitiskt program
LF 24/2017-2018 Nya bestämmelser i MKB-lagen
LF 23/2017-2018 Avbytarlagstiftning
RP 4/2017-2018 Lagen om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
MOT 7/2017-2018 Tidigarelagd ålderspension
LM 3/2017-2018 Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
SF 7/2017-2018 Flygtrafik till och från Stockholm och Åbo
LF 22/2017-2018 Uppdaterade bestämmelser i polislagen
TMK 6/2017-2018 Åländsk representation i Europaparlamentet
LF 21/2017-2018 Reform av kommunstrukturen på Åland
S 1/2017-2018 Arvodena för Paf-styrelsen 2018
LF 20/2017-2018 Akut skyddsjakt på eget initiativ
F 4/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
RS 2/2017-2018 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017
RB 2/2017-2018 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017
MI 1/2017-2018 Hållbar skärgårdstrafik
SF 6/2017-2018 Vårdös ställning som skärgårdskommun
LM 2/2017-2018 Ändring av ordningslagen för landskapet Åland
SF 5/2017-2018 Hantering av vargen
LF 19/2017-2018 Lagstiftning om biodrivmedel
BM 50/2017-2018 Frivilliga kommunprocesser
NRB 1/2017-2018 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2017
BM 49/2017-2018 Medborgarinstitutet-en viktig aktör i det livslånga lärande-höjning av anslag
LF 18/2017-2018 Ändring av miljöskyddslagen
BF 4/2017-2018 Första tilläggsbudget för år 2018
LF 17/2017-2018 Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut
SF 4/2017-2018 Säkerställande av fortsatt vårjakt
MOT 6/2017-2018 Överföring av skatter/beskattningsrätt från Sverige
BF 3/2017-2018 Förslag i syfte att säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner
SF 3/2017-2018 Medis fortsatta verksamhet
MOT 5/2017-2018 Ambulanstransporter i skärgården
LF 16/2017-2018 Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid brott
MOT 4/2017-2018 Ålands landbaserade turism 2030-En vision i ljuset av det åländska skatteundantaget
F 3/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
LF 15/2017-2018 Lastning av fordon i yrkesmässig trafik
RP 3/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
MOT 3/2017-2018 Ersättning till de drabbade i Paf-ärendet
V 9/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019
V 8/2017-2018 Fyllnadsval av medlem i finans- och näringsutskottet 2015-2019
V 7/2017-2018 Fyllnadsval av medlem i lag- och kulturutskottet 2015-2019
V 11/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019
V 10/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019
RS 1/2017-2018 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
LF 14/2017-2018 Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen
MOT 2/2017-2018 Åtgärder för stärkt in- och återflyttning av kompetens
TMK 5/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i finans- och näringsutskottet
TMK 4/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet
TMK 3/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet
LF 13/2017-2018 Att utreda betydande miljöpåverkan
LF 12/2017-2018 Behörighetskrav för severingspersonal
LF 11/2017-2018 Befrielse från fastighetsskatt
LF 10/2017-2018 Avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst
RB 1/2017-2018 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017
LF 9/2017-2018 Organisering av den prehospitala akutsjukvården
RP 2/2017-2018 Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
LM 1/2017-2018 Ändring av lagtingsordningen för Åland
TMK 2/2017-2018 Ändringar av arbetsordningen
F 2/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
MY 1/2017-2018 Misstroendeyrkande
M 4/2017-2018 Externpolitik
MOT 1/2017-2018 Medborgarinstitutet
BF 2/2017-2018 Tredje tilläggsbudget för år 2017
SF 2/2017-2018 Medborgarinstitutet
M 3/2017-2018 Funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram Ett tillgängligt Åland 2017-2020
RP 1/2017-2018 Förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
DEB 1/2017-2018 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
F 1/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 8/2017-2018 Avbytarlagstiftning
SF 1/2017-2018 Spelsituationen
LF 7/2017-2018 Cirkulär ekonomi
LF 6/2017-2018 Allmänt bostadsbidrag och maximala boendeutgifter
LF 5/2017-2018 Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning
M 2/2017-2018 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020
V 6/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019
V 5/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019
V 4/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019
LF 4/2017-2018 Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag
BM 48/2017-2018 Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt
BM 47/2017-2018 Tillsättande av språkpolitisk kommitté
BM 46/2017-2018 Extra anslag för kortrutten
BM 45/2017-2018 Stiftelse för besökscentret i Bomarsund
BM 44/2017-2018 Avbytarservice
BM 43/2017-2018 Fiskevård
BM 42/2017-2018 Skydd av dricksvattentäkter
BM 41/2017-2018 Rena råvaror i landskapet kök
BM 40/2017-2018 Investeringsstöd för äldreboende
BM 39/2017-2018 Konkurrensutsätt linjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar
BM 38/2017-2018 Cikulär ekonomi
BM 37/2017-2018 Social omsorg och kommunernas socialtjänst
BM 36/2017-2018 Förnyelsebara energikällor och effektivering
BM 35/2017-2018 Trygghet för hela Åland
BM 34/2017-2018 Ålandskontoret i Stockholm
BM 33/2017-2018 Ingen ny linfärja till Prästö-Töftölinjen
BM 32/2017-2018 Hudcancerscreening
BM 31/2017-2018 Konkretiserat miljöarbete-inför en skrotbilspremie